BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krzewniak Daria (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Title
Bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych
The Safety of Disabled People
Source
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2015, nr 1, s. 89-100, tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Bezpieczeństwo, Osoby niepełnosprawne, Integracja społeczna
Security, Disabled people, Social integration
Note
streszcz., summ.
Abstract
Bezpieczeństwo stanowi współcześnie jedną z najważniejszych potrzeb ludzi, szczególnie zaś borykających się z różnymi formami niepełnosprawności. Niniejszy artykuł ma na celu określenie istoty bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych oraz wskazanie najważniejszych czynników na nie oddziałujących. Deprywacja tej potrzeby prowadzi do wielu negatywnych konsekwencji, zarówno w obszarze fizycznym, psychicznym, jak i społecznym. Aktywizacja osób niepełnosprawnych, ich rehabilitacja oraz włączenie w główny nurt życia społecznego wymaga zapewnienia tej grupie społecznej elementarnego poczucia bezpieczeństwa. (abstrakt oryginalny)

Safety is one of the most important needs of the people today, especially people with various forms of disability. Present article is intended to define the essence of the safety of disabled people and to indicate the main considerations of this issue. Deprivation of safety need leads up to many negative consequences, both in the physical, mental and social sphere. The assurance of elementary sense of safety among disabled people enable to their activation, rehabilitation and integration. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borzyszkowska Halina. 1984. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie i społeczeństwie. W Rewalidacja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w rodzinie, Warszawa: PWN.
 2. Dykcik Władysław. 2005. Pedagogika specjalna wobec aktualnych sytuacji i problemów osób niepełnosprawnych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.
 3. Janocha Witold. 2012. "Marginalizacja i wykluczenie osób niepełnosprawnych z obszarów życia społecznego i religijnego". Roczniki Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej Tom 4 (59) : 375-352.
 4. Kałużna Jolanta. 2011. "Poczucie bezpieczeństwa a zdrowie psychiczne człowieka". Biuletyn Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych nr 1/2011 : 17-19.
 5. Kawczyńska-Butrym Zofia. 1999. Bezpieczeństwo osób chorych i niepełnosprawnych, W Bezpieczeństwo człowieka w środowisku szkolnym. Olsztyn: WSP.
 6. Kowalik Stanisław. 2007. Psychologia rehabilitacji. Warszawa: WAiP.
 7. Larkowa Helena. 1985. Postawy otoczenia wobec osób niepełnosprawnych. W Stosunek społeczeństwa do ludzi niepełnosprawnych, Częstochowa: WSP.
 8. Leszczyński Marek. 2011. "Bezpieczeństwo społeczne a współczesne państwo". Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej nr 2/2011 : 123-132.
 9. Mellibruda Jerzy. Być dobrym dla samego siebie - o sztuce stawania się swoim przyjacielem. W http://www.psychologia.edu.pl/dziupla-jurka/teksty/1371-byc-dobrym-dla-samego-siebie-o-sztuce-stawania-sie-swoim-przyjacielem.html.
 10. Minczakiewicz Elżbieta. 1996. Postawy nauczycieli i uczniów szkół powszechnych wobec dzieci niepełnosprawnych umysłowo. W Społeczeństwo wobec autonomii osób niepełnosprawnych, Poznań: Eruditus.
 11. Plieth-Kalinowska Izabela. 2009. Bezpieczeństwo społeczne dziecka niepełnosprawnego z dysfunkcją narządu ruchu. Bydgoszcz: Wyd. Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.
 12. Śleboda Renata. 2012."Kierunek i poziom wykształcenia oraz aktywność zawodowa osób z niepełnosprawnością". Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania II/2012(3) : 107-130.
 13. Uchnast Zenon. 1990. Metoda pomiaru poczucia bezpieczeństwa. W Wykłady z psychologii w KUL. T. 5, 95-108. Katolicki Uniwersytet Lubelski.
 14. Bilski Dionizy, Wilmowska-Pietruszyńska Anna. 2013."Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia". Niepełnosprawność - zagadnienia, problemy, rozwiązania II/2013(7) : 5-20.
 15. Winiarski Mikołaj. 2000. Rodzina - szkoła - środowisko lokalne. Problemy edukacji środowiskowej. Radom-Warszawa: Wyd. IBE.
 16. www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach/opracowania-analityczno-tabelary/.
Cited by
Show
ISSN
2450-5005
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu