BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Banachowicz Zbigniew (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu), Famulska Anna (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu)
Title
Bezpieczeństwo techniczne i ekologiczne w aspekcie rozwoju w Polsce dużych farm wiatrowych
Technical and environmental safety in aspects of development in large wind farms in Poland
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 657-665, rys., tab., wykr., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Elektrownie wiatrowe, Inwestycje budowlane, Materiały budowlane, Transport ładunków niebezpiecznych
Windfarms, Construction investments, Building materials, Hazardous cargo transport
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule podano założenia bezpieczeństwa technicznego i energetycznego dla sektora energetycznego Polski, ze szczególnym uwzględnieniem elektrowni wiatrowych. Poruszono zagadnienia związane z pracami przedinwestycyjnymi i projektowymi a także zagadnienia transportu elementów, budowy oraz późniejszej eksploatacji i konserwacji. Omówiono zagadnienia związane z ubocznymi aspektami pracy elektrowni wiatrowych, którymi są generowany hałas infradźwiękowy oraz efekt migotania cienia. Poruszono także zagadnienia niedostatecznego informowania społeczności lokalnych. (abstrakt oryginalny)

The article presents the assumptions of technical safety and energy for the Polish energy sector, with particular emphasis on wind power. The issues raised are related to the work of pre-investment and design, as well as issues of the transport of elements, construction and subsequent operation and maintenance. The issues discussed are related to the side effects of the work of wind turbines, which generate infrasound noise and shadow flicker effect. There is also raised the issue of inadequate information for local communities (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Chrzan T., Bezpieczeństwo energetyczne Polski a rozwój transportu przenośnikowego, "Logistyka" 4/2015.
 2. Chrzan T., Węgiel brunatny szansą dla społeczeństwa województwa Lubuskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Seria Inż. Środowiska, Zielona Góra 2010.
 3. Flaga A., Siłownie wiatrowe, wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków 2012 r.
 4. Lubośny Z., Elektrownie wiatrowe w systemie elektroenergetycznym, Wydanie II, Wyd. NaukowoTechniczne, Warszawa 2006 r.
 5. Pihowicz W., Inżynieria bezpieczeństwa technicznego. Problematyka podstawowa, Wydawnictwo Naukowo- Techniczne, Warszawa 2008 r.
 6. Rusin A., Awaryjność, niezawodność i ryzyko techniczne w energetyce cieplnej, Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008 r.
 7. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniając i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. U. UE L 09.140.16)
 8. Dyrektywa Rady nr 96/53WE z dnia 25 lipca 1996 roku w sprawie określenia maksymalnych wymiarów poszczególnych pojazdów kołowych w ruchu krajowym i ponadgranicznym na obszarze Wspólnoty oraz określenia maksymalnych ciężarów w ruchu ponadgranicznym.
 9. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012r., poz. 1059 oraz z 2013r. poz. 984 i poz. 1298)
 10. Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826)
 11. Król M., Problemy z posadowieniem elektrowni wiatrowych, Politechnika Wrocławska, opracowanie dostępne na stronie internetowej: www.wydawnictwo.inzynieria.com
 12. Surowiecki A., Problems of Specifity of Transport of Off-Gauge Cargo. Zbornik z 18. Vedeckej Konferencie s Medzinarodnou ucast'ou "RIESENIE KRIZOVYVH SITUACII V SPECIFICKOM PROSTREDI", 3 Cast., Žilinska Univerzita v Žiline, Faculta Specialneho Inzinierstva, 5.-6. Žilina, Jun 2013, s. 573-578.
 13. Surowiecki A., Zamiar Z., Bezpieczeństwo przewozu towarów w transporcie lądowym. Wyd. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki, Wrocław 2014.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu