BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Boroń Sylwia (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie), Wnęk Waldemar (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie), Kubica Przemysław (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie)
Title
Analiza porównawcza czasów retencji wybranych gazów gaśniczych w warunkach rzeczywistych
Comparative analysis of retention times of selected extinguishing gases in real conditions
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 687-694, rys., tab., wykr., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Ochrona przeciwpożarowa, Bezpieczeństwo
Fire protection, Security
Note
streszcz., summ.
Abstract
Bezpieczeństwo pożarowe jest jednym z najważniejszych wymagań stawianych współczesnym budynkom. Technologia gaszenia gazem za pomocą stałych urządzeń gaśniczych (SUG) znajduje szerokie zastosowanie w zabezpieczaniu mienia dużej wartości wrażliwego na działanie innych środków gaśniczych. Aby zapewnić skuteczne ugaszenie pożaru, gaz musi być utrzymywany w kubaturze pomieszczenia przez odpowiedni czas, tzw. czas retencji. W przypadku pomieszczeń nieszczelnych, gdzie nie występuje wymuszone mieszanie gazów, cięższy od powietrza gaz gaśniczy opada i wypływa dolnymi nieszczelnościami pomieszczenia, a górnymi napływa świeże powietrze. W przypadku gazów lżejszych od powietrza przepływ ma kierunek odwrotny. Przyczyną wypływu jest różnica ciśnień hydrostatycznych mieszaniny gazu gaśniczego wewnątrz chronionej przestrzeni i powietrza otoczenia. Mechanizm ten powoduje utratę skuteczności ochrony. Zdarzają się sytuacje, gdy gazy gaśnicze przyjęte w normach, nie zapewniają wystarczającego czasu retencji. Wychodząc naprzeciw takim potrzebom, postanowiono zaproponować gaz gaśniczy o nowym składzie, posiadającym gęstość zbliżoną do gęstości powietrza, nie uwzględniany do tej pory przez znane normy. Przedmiotem badań była analiza porównawcza czasów retencji uzyskanych przy zastosowaniu czystego azotu - gazu gaśniczego normowego, o gęstości najbliższej gęstości powietrza, spośród wszystkich gazów normowych oraz prototypowych gazów gaśniczych o składzie Ar = 7 % v/v i N2 = 93 % v/v oraz Ar = 9 % v/v i N2 = 91 % v/v. Na podstawie badań stwierdzono, że dobór składu gazu gaśniczego umożliwia maksymalizację czasu retencji. Gazy gaśnicze o gęstościach bliskich gęstości powietrza pozwoliły uzyskać dłuższe czasy retencji. (abstrakt oryginalny)

The paper discusses the problem of fire safety rooms protected by fixed gaseous extinguishing systems. Fire safety of areas protected by fixed gaseous extinguishing systems particularly depends on the retention time of the extinguishing gas, i.e., the time, in which effective extinguishing gas concentration shall be maintained in the protected space. Practical experience shows that getting the required retention time is often difficult to achieve using extinguishing gas recognized in the current standards. In such situations, there is a need for an alternative solution. An extinguishing gas of the new compositioncould besuch a solution. In the research part, the retention times of nitrogen and nitrogen-argon mixtures were measured in la boratory conditions, including mixtures of proportions selected such as to achieve a density close to the density of the ambient air. Based on the research, it was found that the selection of the composition of the extinguishing gas maximizes the retention time. Extinguishing gases with densities close to air density provide the retention times longer than extinguishing gases currently use in fire protection. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Wnęk W., Kubica P. Distribution of oxygen concentration during fire suppression in closed spaces with inert gases, "Przemysł Chemiczny", 9/2014.
  2. Wnęk W., Kubica P., Analiza rozkładu stężeń tlenu podczas gaszenia pomieszczenia azotem, przy wymuszonych ruchach powietrza, "Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza", Vol. 24/4/1, Grudzień 2011.
  3. Kubica P., Czas retencji gazów gaśniczych w aspekcie bezpieczeństwa pożarowego pomieszczeń - Rozprawa Doktorska, Grudzień 2014.
  4. ISO 14520 - 1 Gaseous fire-extinguishing systems - Physical properties and system design - Part 1: General requirements.
  5. NFPA 2001: Standard On Clean Agent Fire Extinguishing Systems Edition: 2012.
  6. PN EN 15004-1:2008 Stałe urządzenia gaśnicze - Urządzenia gaśnicze gazowe - Część 1: Ogólne wymagania dotyczące projektowania i instalowania.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu