BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michałowski Artur (Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku)
Title
Efektywność gospodarowania w świetle usług środowiska
Efficiency of Management in the Light of Ecosystem Services
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2012, nr 1 (55), s. 99-118, bibliogr. 116-118
Keyword
Efektywność, Efektywność gospodarowania, Rozwój zrównoważony, Środowisko przyrodnicze
Effectiveness, Business efficiency, Sustainable development, Natural environment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy jest próba przedstawienia założeń makroekonomicznej koncepcji badania efektywności procesów gospodarowania w świetle kategorii usług środowiska. W teorii ekonomii szczegółowo rozpoznano przepływ dóbr środowiska i jest on podstawą wszelkich teorii i modeli ekonomii środowiska i zasobów naturalnych. W rzeczywistości, dopiero wnikliwe rozpoznanie znaczenia ekonomicznej kategorii usług środowiska w procesach gospodarowania, służących realizacji paradygmatu zrównoważonego rozwoju i wyzwań gospodarki opartej na wiedzy, umożliwi weryfikację podejścia do problemów efektywności gospodarowania i pozwoli opracować rekomendacje jej zwiększenia. Głębszą i pełniejszą analizę i ocenę efektywności może zapewnić waloryzacja strumieni procesów przyrodniczych, będących podstawą usług świadczonych przez środowisko. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present the assumptions behind the concept of macroeconomic analysis of management efficiency in the context of ecosystem services. Economic theory has long appreciated the significance of the flow of environmental goods, which is at the core of all theories and models of environmental economics. In fact, only full acknowledgement of the importance of ecosystem services for management processes aimed at achieving sustainable development and knowledge-based economy will enable one to verify the approach to the problems of economic efficiency, making it possible to formulate recommendations for increasing this efficiency. Deeper and more complete analysis and evaluation of management efficiency can be performed as a result of the valorisation of natural processes, which underpin the services provided by the environment. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borys G., Borys T. 2011 Zintegrowana odpowiedzialność biznesu - geneza i istota, [w:] Ekologiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki oraz przedsiębiorstw. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Górce, (red.) J. Famielec, Kraków.
 2. Borys T. 2007 W poszukiwaniu syntetycznego wskaźnika zrównoważonego rozwoju, [w:] Obszary badań nad trwałym i zrównoważonym rozwojem, (red.) B. Poskrobko, Białystok.
 3. Borys T. 2011 "Warunki brzegowe" ekonomii zrównoważonego rozwoju, [w:] Ekonomia zrównoważonego rozwoju w świetle kanonów nauki, (red.) B. Poskrobko, Białystok.
 4. Costanza R., d'Arge R., de Groot R., Farber S., Grasso M., Hannon B., Limburg K., Naeem S., O'Neill R.V., Paruelo J., Raskin R.G., Sutton P., van den Belt M. 1997 The value of the world's ecosystem services and natural capital, "Nature", Vol. 387.
 5. Czaja S. 2011a Nowe kategorie ekonomiczne w teorii zrównoważonego i trwałego rozwoju, [w:] Teoretyczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, (red.) B. Poskrobko, Białystok.
 6. Czaja S. 2011b Czas w ekonomii, Wrocław.
 7. Czaja S. 2011c Paradygmat ekonomii głównego nurtu i ekonomii zrównoważonego rozwoju, [w:] Ekonomia zrównoważonego rozwoju w świetle kanonów nauki, (red.) B. Poskrobko, Białystok.
 8. Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych 1996, (red.) H. Folmer, L. Gabel, H. Opschoor, Warszawa.
 9. Ekonomiczna wycena środowiska przyrodniczego, (red.) G. Anderson, J. Śleszyński, Białystok.
 10. Falińska K. 2004 Ekologia roślin, Warszawa.
 11. Famielec J. 1999 Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej, Warszawa-Kraków.
 12. Gómez-Baggethum E. i inni 2010 The history of ecosystem services in economic theory and practice: from early notions to markets and payments schemes, "Ecol Econ", No. (69)6.
 13. Graczyk A. 2005 Ekologiczne koszty zewnętrzne. Identyfikacja, szacowanie, internalizacja, Białystok.
 14. Kiełczewski D. 2011 Homo oeconomicus versus homo sustinens. Uwagi o metodologicznych odmiennościach między ekonomią zrównoważonego rozwoju a ekonomią głównego nurtu, [w:] Ekonomia zrównoważonego rozwoju w świetle kanonów nauki, (red.) B. Poskrobko, Białystok.
 15. Kośmicki E. 2009 Główne zagadnienia ekologizacji społeczeństwa i gospodarki, Białystok.
 16. Lorek E. 2009 Ekoefektywność gospodarki warunkiem wdrożenia zrównoważonego rozwoju, [w:] Zrównoważony rozwój gospodarki opartej na wiedzy, (red.) B. Poskrobko, Białystok.
 17. Michałowski A. 2007 Informacja w ekosystemach, Białystok.
 18. Michałowski A. 2011a Ekonomiczne podstawy usług środowiska, "Optimum. Studia Ekonomiczne", nr 6.
 19. Michałowski A. 2011b Ocena waloryzacyjna usług środowiska, [w:] Środowiskowe uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, (red.) K. Michałowski, Białystok.
 20. Piątkowski B. 2010 Mierniki rozwoju i zacofania (niedorozwoju), [w:] Ekonomia rozwoju, (red.) B. Fiedor, K. Kociszewski, Wrocław.
 21. Piontek F. 2000 Efektywność społeczna, ekologiczna i ekonomiczna, [w:] Piontek F. i inni, Efektywność wydatkowania środków funduszy ekologicznych, Katowice-Białystok.
 22. Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych 2002, (red.) B. Fiedor, Warszawa.
 23. Poskrobko B. 2011 Metodologiczne aspekty ekonomii zrównoważonego rozwoju, [w:] Ekonomia zrównoważonego rozwoju w świetle kanonów nauki, (red.) B. Poskrobko, Białystok.
 24. Poskrobko B., Ejdys J. 2000 Metodyka oceny efektów uzyskiwanych przez inwestora korzystającego ze środków funduszy ekologicznych, [w:] Efektywność wydatkowania funduszy ekologicznych, (red.) F. Piontek, Katowice- Białystok.
 25. Richling A., Solon J. 2002 Ekologia krajobrazu, Warszawa.
 26. Rogall H. 2010 Ekonomia zrównoważonego rozwoju. Teoria i praktyka, Poznań.
 27. Sterowanie zachowaniem różnorodności biologicznej 2003, (red.) B. Poskrobko, Białystok.
 28. Śleszyński J. 2000 Ekonomiczne problemy ochrony środowiska, Warszawa.
 29. Śleszyński J. 2011 Obrona syntetycznych wskaźników rozwoju trwałego, [w:] Ekonomia zrównoważonego rozwoju w świetle kanonów nauki, (red.) B. Poskrobko, Białystok.
 30. The Economics of Ecosystems and Biodiversity. An interim report 2008, European Communities.
 31. The Millenium Ecosystem Assessment, Ecosystems and Human Well-being: Synthesis 2005, Island Press, Washington.
 32. Weiner J. 2005 Życie i ewolucja biosfery, Warszawa.
 33. Weiss E. 2001 Metoda oceny ekonomicznej procesów przekształceń w gospodarce komunalnej w Polsce, Wrocław.
 34. Winpenny J.T. 1995 Wartość środowiska. Metody wyceny ekonomicznej, Warszawa.
 35. Żylicz T. 1989 Ekonomia wobec problemów środowiska przyrodniczego, Warszawa.
 36. Żylicz T. 2004 Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych, Warszawa.
 37. Żylicz T. 2010 Wycena usług ekosystemów. Przegląd wyników badań światowych, "Ekonomia i Środowisko", nr 1(37).
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu