BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bieszk-Stolorz Beata (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Determinanty bierności zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce
Determinants of Economic Inactivity Among the Disabled in Poland
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2012, nr 1 (55), s. 143-153, wykr., tab., bibliogr. 153
Keyword
Współczynnik aktywności zawodowej, Modele regresji, Osoby niepełnosprawne, Aktywność zawodowa ludności
Labour force participation rate, Regression models, Disabled people, Activity rate of population
Note
streszcz., summ.
Abstract
Osoby niepełnosprawne w Polsce stanowią nie do końca wykorzystaną siłę roboczą. Mimo że w ostatnich latach odnotowano wzrost zatrudnionych niepełnosprawnych, to nadal współczynnik aktywności zawodowej tej grupy ludności jest dość niski. Wiele z nich (83% w 2010 roku) pozostaje biernych zawodowo. Celem artykułu było zbadanie, w jaki sposób: płeć, miejsce zamieszkania, wykształcenie, wiek i stopień niepełnosprawności wpłynęły na bierność zawodową osób niepełnosprawnych oraz, w jaki sposób płeć, miejsce zamieszkania i stopień niepełnosprawności wywarły wpływ na prawdopodobieństwo przyczyny tej bierności. W badaniu zastosowano dane GUS za IV kwartał 2010 roku. Do analizy danych wykorzystano model regresji logistycznej dla zmiennej zależnej dychotomicznej oraz wielomianowy model regresji logistycznej. Oszacowane parametry pozwoliły wyznaczyć ilorazy ryzyka bierności w stosunku do aktywności zawodowej, a także obliczyć prawdopodobieństwo bierności zawodowej osób niepełnosprawnych z określonej przyczyny. (abstrakt oryginalny)

In Poland, disabled people most frequently remain part of the unused labour force. Despite the fact that in recent years the number of disabled Poles who found employment has risen, their employment rate is still rather low. The majority of them (83% in 2010) are absent from the job market. The aim of the paper is to investigate how gender, place of residence, education, age and level of disability affect the economic inactivity of the disabled and what impact their gender, place of residence and level of disability have on the likelihood of the reason for the inactivity. The author used the Polish Central Statistical Office data concerning the 4th quarter of 2010. The data were analysed by means of the logistic regression model for the dependent dichotomous variable, as well as by means of the multinomial logistic regression model. The assessed parameters helped to determine the inactivity risk quotient in relation to economic activity. They also permitted to calculate the probability of the disabled people's economic inactivity due to a particular reason. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Aktywność ekonomiczna ludności Polski. IV kwartał 2010 2011, Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa.
  2. Cramer J.S. 2002 The Origins of Logistic Regression, Tinbergen Institute Discussion Paper, Faculty of Economics and Econometrics, University of Amsterdam.
  3. Hosmer D.W., Lemeshow S. 2000 Applied Logistic Regression, John Wiley & Sons, Inc.
  4. Kleinbaum D. G., Klein M. 2002 Logistic Regression. A Self-Lerning Text. Second Edition, Springer-Verlag, New York, Berlin, Heidelberg.
  5. Niepełnosprawność w liczbach, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://www.niepelnosprawni.gov.pl/niepelnosprawnosc-w-liczbach/, data wejścia: 15.07.2011].
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu