BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chudak Mariusz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie)
Title
Determinanty lokalizacji placówek opieki psychiatrycznej
Location Factors of Psychiatric Health Care Facilities
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2012, nr 1 (55), s. 154-163, bibliogr. 163
Keyword
Opieka zdrowotna, Placówki służby zdrowia, Zdrowie
Health care, Medical facilities, Health
Note
streszcz., summ.
Abstract
Jednym z negatywnych skutków dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego jest systematyczny wzrost liczby zachorowań na różnorodne zaburzenia emocjonalne, a zwłaszcza: depresję, nerwice lękowe i schizofrenię. W powyższym kontekście, celem artykułu jest wyodrębnienie i charakterystyka newralgicznych czynników wpływających na prawidłowe rozmieszczenie placówek ochrony zdrowia psychicznego. Jednocześnie dokonuje się próby podziału przesłanek lokalizacyjnych na ogólne i szczegółowe oraz ich klasyfikacji według ważności, przyjmując za nadrzędne kryterium dobro człowieka, a nie rentowność przedsięwzięcia. (abstrakt oryginalny)

One of the negative effects of the dynamic social and economic development is a consistent increase in the number of mental disorder cases, particularly depression, neurosis and schizophrenia. In view of the above, the aim of this paper is to identify and characterise the factors which should govern the location of psychiatric health care facilities. The author also attempts to distinguish between general and specific location prerequisites, and to classify them according to importance, the criterion being people's welfare and not the profitability of undertaking. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Budner W. 2004 Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe, Poznań.
  2. Chudak M. 2009 Lokalizacja przedsiębiorstw a miejscowe planowanie przestrzenne. Studium przypadku miasta Leszna, Leszno.
  3. Godlewska H. 2001 Lokalizacja działalności gospodarczej. Wybrane zagadnienia, Warszawa.
  4. Polityka gospodarcza 2002, (red.) B. Winiarski, Warszawa.
  5. Rybakowski J. 2001 Możliwości leczenia zaburzeń depresyjnych i lękowych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, "Psychiatria w praktyce ogólnolekarskiej", 1.
  6. Transport 2006, (red.) W. Rydzykowski, K. Wojewódzka-Król, Warszawa.
  7. Wiener D., Rybakowski J. 2003, Schizofrenia w świetle koncepcji ewolucyjnych, "Psychiatria Polska", 4.
  8. Załuska M. 2006 Środowiskowy model leczenia psychiatrycznego a zmiany w strukturze lecznictwa w ostatnich latach w Polsce, "Postępy psychiatrii i neurologii", 4.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu