BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mandryk Oleg (Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil Gas, Ukraine), Radlovska Katerina (Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil Gas, Ukraine)
Title
Contamination of Soils with Heavy Metals in the Industrialized Region of Western Ukraine: Western Podole Upland
Zanieczyszczenia metalami ciężkimi gleb uprzemysłowionego rejonu zachodniej Ukrainy
Source
Geomatics and Environmental Engineering, 2013, nr 7/1, s. 75-82, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Zanieczyszczenie środowiska, Zanieczyszczenie powietrza, Metale ciężkie
Environmental pollution, Air pollution, Heavy metals
Note
streszcz., summ.
Country
Zachodnia Ukraina, Ukraina
Western Ukraine, Ukraine
Abstract
Zanieczyszczenie powierzchni gleb metalami ciężkimi jest zazwyczaj wiązane z długotrwałym zanieczyszczeniem powietrza i może wpłynąć na faunę glebową, a także na wzrost roślin oraz zdrowie konsumentów. W celu oszacowania potencjalnego zagrożenia dla zdrowa autorzy badali zanieczyszczenie metalami ciężkimi powierzchni gruntów ornych w jednym z najbardziej uprzemysłowionych regionów zachodniej Ukrainy - zachodnim Podolu. Z powierzchni około 35 km2 pobrano w sumie 80 próbek, które przebadano i przeanalizowano pod względem zawartości cynku, niklu, miedzi, kobaltu, ołowiu, arsenu i rtęci. Badania wykazały liczne nieprawidłowości. Zawartość tych pierwiastków przekracza 3-5 ukraińskich norm jakości gleb uprawnych. Gleby te są najbardziej zanieczyszczone związkami arsenu i rtęci, których maksymalne stężenia lokalnie przekraczają normy geochemiczne aż 20-krotnie. Stężenie niklu i cynku wynosi maksymalnie około 10 razy więcej, niż przewiduje norma, podczas gdy zawartość miedzi i kobaltu jest podwyższona kilkukrotnie.(abstrakt oryginalny)

Contamination of surface soil horizons with heavy metals is usually related to long-lasting air pollution and might potentially affect soil fauna, as well as plant growth, harvesting and health of plant consumer. In order to estimate potential health risk, we investigated surface and subsurface soil contamination with heavy metals in avable area in one of the most industrialized region of western Ukraine, western Podole Upland. In total 80 samples from the area of about 35 km2 were sampled and analyzed for content of zinc, nickel, copper, cobalt, lead, arsenic and quicksilver. The research revealed several anomalies, where the content of these elements exceed 3-5 Ukrainian quality guidance for avable soils. Soils are the most contaminated with arsenic and quicksilver, with maximum concentrations exceeding local geochemical background about 20 times. Maximum nickel and zinc concentrations are about 10 times higher than the background while the content of copper and cobalt is elevated up to several times.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Zhemeha G.: The content of heavy metals in soil and grain of spring barley depending on fertilization, [in:] Zhemeha G., Barat Yu., The scientific production of Poltava State Agrarian Academy, Issue 4, Poltava 2008, pp. 179-183.
  2. Zatonsky M.: Some aspects of the problem of environment pollution, [in:] Zatonskaya V.M., Lobanov F.I., Makarov N.V., Success chemistry, vol. 1, 1981, pp. 693-715.
  3. Vlasyuk A.P.: Makroelements in the environment. Naukova Dumka, Kiev 1989.
  4. Sukharev O.: The analysis of natural food objects. Guidelines, [in:] Suhareva O., Bazel Ya., Suharev S., Uzhgorod 2006.
Cited by
Show
ISSN
2300-7095
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu