BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozłowicz Katarzyna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Góral Dariusz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Kluza Franciszek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Domin Marek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Zawiślak Kazimierz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Guz Tomasz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Uwarunkowania intermodalnych rozwiązań transportu chłodniczego żywności
Conditionality of intermodal solutions for refrigerated food transport
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 221-226, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Trwałość produktów żywnościowych, Bezpieczeństwo zdrowotne żywności, Obrót żywnością, Transport multimodalny, Transport intermodalny
Food durability, Food health safety, Food sale, Multimodal transport, Intermodal transport
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy scharakteryzowano uwarunkowania transportu intermodalnego żywności schłodzonej i głęboko mrożonej. Na bazie umowy ATP przedstawiono wymogi dotyczące przewozu żywności łatwo psującej się. Scharakteryzowano budowę kontenerów i opisano metodykę doboru agregatu chłodniczego. Przedstawiono wszystkie uwarunkowania i regulacje wymagane do spełnienia przez transport intermodalny przeznaczony do transportu żywności łatwo psującej się.(abstrakt oryginalny)

This paper was characterized conditionality of chilled and deep-frozen food intermodal transport. On the basis of ATP Agreement specifies the requirements for the carriage of perishable foods . Next, there was characterized the construction of containers and describes the methods for the chosen of the refrigeration unit. In conclusion, the intermodal transport system allows a large extent ensure the continuity of the cold chain provided taking into account all the circumstances and legal regulations concerning the transport of perishabl e foods. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Agreement on the international carriage of perishable foodstuff and on the special equipment to be used for such carriage (ATP), United Nations, Treaty Series, vol. 1028, Geneva, 1 September 1970 and its annexes as amended on 30 April 2007.
 2. Bieńczak K., Rochata T., Stachowiak A., Zwierzycki W., Kaczmarek R.: Uwarunkowania technolo-giczne w transporcie chłodniczym wybranych produktów spożywczych. Chłodnictwo, 10, 1997, 28-34
 3. Czapp M., Charun H.: Bilans cieplny pomieszczeń chłodni. Wyższa Szkoła Inżynierska, Koszalin 1995, 46-80
 4. Gaziński B.: Technika chłodnicza dla praktyków. Przechowalnictwo i transport. Wyd. Systherm, Po-znań 2003
 5. Grzybowska K.: Podstawy logistyki. Difin, Warszawa 2009, 222-225
 6. Góral D., Kluza F., Teleon M.: Wybrane zagadnienia zapewnienia technicznej jakości naczep i kon-tenerów do transportu żywności. Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna , 2004, 1, 20-26
 7. Góral D., Kluza F., Kozłowicz K.: Bilans strat ciepła naczepy chłodniczej jako podstawa do prawi-dłowego doboru agregatu chłodniczego. Acta Sci. Pol., Technica Agraria 12(1-2) 2013, 21-30
 8. Filina L.: Kontenery chłodnicze - transport towarów szybko psujących się. Przemysł Spożywczy, 9, 2009, 19-22
 9. Kozłowicz K., Wolak S., Kluza F.: Transport żywności i jej jakość na tle uwarunkowań technolo-gicznych i logistycznych. Chłodnictwo 2003, 5, 38-43
 10. Kozłowicz K., Kluza F.: Uwarunkowania rozwoju procesów dystrybucyjnych żywności z uwzględ-nieniem roli chłodnictwa. Chłodnictwo 2009, 1-2, 48-53
 11. Panozzo G., Minotto G., Barizza A.: Transport et distribution de products alimentaires: situation ac-tuelle et tendances futur es. International Journal of Refrigeration, 1999, 22, 625-639
 12. Piekarska J.: Transport żywności - kluczowe ogniwo łańcucha chłodniczego. Gospodarka Mięsna, 2012, 5, 18-22
 13. Piekarska J., Kondratowicz J.: Wykorzystanie technologii chłodniczej w transporcie żywności. Chłodnictwo, 4, 2011, 44-47
 14. Stajniak M.: Transport kombinowany - efektywnie i ekologicznie. Logistyka 3, 1998
 15. Steindel M., Schnotale J.: Mrożona żywność i jej transport zgodnie z przepisami Unii Europejskiej w Samochodowy transport chłodniczy. Wyd. Euro-Media, Warszawa 2008,
 16. Szymanowski W.: Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Difin, Warszawa 2008, 100-119
 17. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Dz.U. 2006 nr 171 poz. 1225
 18. Zwierzyniecki W., Bieńczak K.: Pojazdy chłodnicze w transporcie żywności. Systherm, Poznań 2006
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu