BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozub-Skalska Sonia (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Klauzula obejścia prawa podatkowego
A Clause to Circumvent Tax Law
Source
Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej, 2015, nr 15, s. 27-45, bibliogr. 34 poz.
The Poznan School of Banking Undergraduate Research Journal
Keyword
Unikanie opodatkowania, Prawo podatkowe, Podatki
Tax avoidance, Tax regulations, Taxes
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zasadniczym zadaniem klauzuli jest zapewnienie równego traktowania wszystkich podatników. Podatnicy unikający opodatkowania mogliby odnieść korzyść większą aniżeli podatnicy płacący podatki, pomimo że efekt gospodarczy przez nich osiągnięty byłby identyczny. Stało się to przesłanką dla wielu państw, które wprowadziły do systemu prawnego klauzulę obejścia prawa podatkowego. (abstrakt oryginalny)

The primary goal of the clause is to ensure equal treatment of all taxpayers. Taxpayers who avoid taxation could benefit more than the taxpayers paying taxes, even though they both reach identical economic effect. It became, therefore, a prerequisite for many countries which have introduced a clause into their legal system to circumvent tax law. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Biuletyn Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, www.legislacja.rcl.gov.pl/docs//1/161556/161557/dokument72713.pdf [8.01.2016].
 2. Brzeziński B., 4. Ogólna klauzula zapobiegająca unikaniu opodatkowania, w: Wykładnia i stosowanie prawa podatkowego. Węzłowe problemy, red. B. Brzeziński, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 3. Brzeziński B., Wykładnia prawa podatkowego, ODDK, Gdańsk 2013.
 4. Brzeziński B., Olesińska A. , Klauzula normatywna zapobiegania unikania opodatkowania, w: Prawo podatkowe - teoria, instytucje, funkcjonowanie, red. B. Brzeziński, TNOiK, Toruń 2009.
 5. Doradca Podatkowy, Założenia do Ordynacji podatkowej, "Doradca Podatkowy" 2014, nr 06(142).
 6. GAAR will come into force from April 2016, "The Hindu" 2016, www.thehindu.com/business/Economy/gaar-will-come-intce-from-april-2016/article4306930.ece [16.02.2016].
 7. Gassner W., National Report: Austria, "Studies on international fiscal law" Vol. LXVIIIa, Tax avoidance/Tax evasion, International Fiscal Association, Kluwer, Rotterdam 1983.
 8. http://konsultacje.gov.pl/node/3521. [14.02.2016].
 9. http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//1/161556/161557/dokument72713.pdf [8.01.2016].
 10. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015- 0408+0+ DOC+XML+V0//PL#BKMD-8 [16.02.2016].
 11. http://www.pracodawcyrp.pl/stanowiska/art,6104,klauzula-przeciwko-unikaniu-opodatkowaniawciaz-niedoskonala.html [14.02.2016].
 12. http://www.thehindu.com/business/Economy/gaar-will-come-intce-from-april-2016/article4306930.ece. [16.02.2016].
 13. Ijzerman R.L.H, The Netherlands, w: Form and substance in fax law, "Cahiers de droit fiscal international", Vol. LXXXVIIa, Kluwer, The Hauge 2002.
 14. Ikkala J., IFA Branch Reports - Subject I, Finland 2002, Form and substance in tax law from Finland, w: Form and substance in tax law, "Cahiers de droit fiscal international", Vol. LXXXVIIa, Kluwer, The Hague 2002.
 15. Kalinowski M., Granice legalności unikania opodatkowania w polskim systemie podatkowym, TNOiK, Toruń 2001.
 16. Karwat P., Obejście prawa podatkowego, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2002.
 17. Litwińczuk H. , Obejście prawa podatkowego w świetle doświadczeń międzynarodowych, "Przegląd Podatkowy" 1999, nr 9.
 18. Lupo A., IFA Branch Reports - Subject I, Italy [2002], Form and substance in tax law from Italy, "Cahiers de dront fiscal international", Vol. LXXXVIIa, Form and substance in tax law, Kluwer, The Hauge 2002.
 19. Maisto G., The abuse of rights under Italian tax law: an outline, "Intertax" 1991, nr 2.
 20. Olesińska A., Klauzula ogólna przeciw unikaniu opodatkowania, TNOiK, Toruń 2013.
 21. Pismo do Ministra Finansów z dnia 20 stycznia 2016 r. KL/30/13/5/PP/2016.
 22. Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 2004 r., SK 16/02, OTK-A 2004, nr 7, poz. 77.
 23. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2016, www.pracodawcyrp.pl/stanowiska/art,6104,klauzula-przeciwko-unikaniu-opodatkowania-wciaz-niedoskonala.html [14.02.2016].
 24. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie interpretacji prawa podatkowego i innych środków o podobnym charakterze lub skutkach, www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0408+0+DOC+XML+V0// PL#BKMD-8 [16.02.2016].
 25. Rosander U., IFA Branch Reports - Subject I, Sweden [2002], Form and substancje in tax law from Sweden, "Cahiers de dront fiscal international", Vol. LXXXVIIa, Form and substance in tax law, Kluwer, Hauge 2002.
 26. Tikka K.S., National Report: Finland, Rotterdam 2002.
 27. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 143, poz. 1199 z późn. zm.
 28. Uzasadnienie do projektu zmiany ustawy - Ordynacja podatkowa z dnia 17 lipca 2014 r., www. konsultacje.gov.pl/node/3521 [14.02.2016].
 29. Uzasadnienie do zmiany tekstu jednolitego ustawy - Ordynacja podatkowa ogłoszone w Dz.U. z 2015 r., poz. 699, 978, 1197, 1269, 1311, 1649, 1923, 1932 i 2184.
 30. Vanistendael F., Judicial Interptretation and the Role of Anti-Abuse Provisions in Tax Law, w: Tax avoidance and the rule of law, red. G.S. Cooper, IBFD Publications, Amsterdame 1997.
 31. Ward D.A., The Business Purpose Test and Abuse of Rights", "British Tax Review" 1985.
 32. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 30 czerwca 2003 r. I SA/Wr 1183/00, niepublikowane.
 33. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2004 r., K 4/03, Dz.U. nr 122, poz. 1288.
 34. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 lipca 2004 r., SK 16/02, OTK-A 2004, nr 7, poz. 77.
Cited by
Show
ISSN
1428-7129
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu