BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kącki Wojciech (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Rachunkowość kapitału intelektualnego
Intellectual Capital Accounting
Source
Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej, 2015, nr 15, s. 89-110, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
The Poznan School of Banking Undergraduate Research Journal
Keyword
Kapitał intelektualny, Rachunkowość, Rachunkowość zasobów ludzkich, Wycena wartości niematerialnych, Wartość zasobów niematerialnych
Intellectual capital, Accounting, Human Resources Accounting (HRA), Valuation of intangible assets, Value of intangible resources
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem rozważań podjętych w niniejszym opracowaniu jest zbadanie możliwości ujęcia kapitału intelektualnego w sprawozdaniu finansowym. Koncepcja ta jest próbą sklasyfikowania oraz pomiaru zasobów niematerialnych, których wartość, według badaczy, stanowi różnica pomiędzy wartością księgową a wartością rynkową danego przedsiębiorstwa. Ma więc ona na celu określenie źródła tej wartości. Opracowanie zawiera opis kapitału intelektualnego, jego składników, oraz wybranych metod wyceny zasobów niematerialnych na podstawie literatury przedmiotu. Przedstawiono również zarys koncepcyjny dalszego rozwoju badań na podstawie modelu zaproponowanego w książce Leifa Edvinnsona i Michaela S. Malone'a, propozycje wdrożenia go na grunt współczesnej rachunkowości oraz istotę kapitału intelektualnego dla współczesnej gospodarki. (abstrakt oryginalny)

The subject of this study is to investigate the possibility of recognition of intellectual capital in financial reports. This concept is an attempt to classify and measure the intangible assets which value, according to researchers, is the difference between the book value and the market value of the company. The purpose of this work is to define the source of its value. The study contains a description of intellectual capital, its components, and selected intangible assets valuation methods based on literature. A conceptual outline of further research development based on the model proposed in the book of Leif Edvinnsona and Michael S. Malone, as well as, the proposals to implement it on the basis of modern accounting, and the importance of intellectual capital in the modern economy were also presented. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aleszczyk J., Rachunkowość finansowa od podstaw, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2010.
 2. Astner J., Jak wykorzystać własność intelektualną w biznesie?, Strategie IP, http://www.firmy.net/blog/jak-wykorzystac-wlasnosc-intelektualna-w-biznesie-strategie-ip.html [16.11.2014].
 3. Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2003.
 4. Dobija M., Kapitał ludzki i intelektualny w aspekcie teorii rachunkowości, "Przegląd Organizacji" 2002, nr 1.
 5. Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny. Poznaj prawdziwą wartość swego przedsiębiorstwa odnajdując jego ukryte korzenie, WN PWN, Warszawa 2001.
 6. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., Kapitał intelektualny spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 7. Kącki W., Ujęcie kapitału intelektualnego w rachunkowości przedsiębiorstw, praca magisterska napisana w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Poznań 2015 [wydruk komputerowy].
 8. Marcinkowska M., Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa, nowe tendencje w sprawozdawczości biznesowej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 9. Mroziewski M., Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa, koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju, Difin, Warszawa 2008.
 10. Nóżka A., Sprawozdawczość kapitału intelektualnego w kontekście potrzeb informacyjnych interesariuszy, w: Przyszłość rachunkowości i sprawozdawczości - założenia, zasady, definicje. Ujawnienia informacji w sprawozdaniu finansowym, red. Z. Luty, A. Łakomiak, A. Mazur, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, s. 133.
 11. Perechuda K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, WN PWN, Warszawa 2005.
 12. Piechota P., Kołodziejczyk M., Mocne i słabe strony metod wyceny kapitału intelektualnego na przykładzie wybranych spółek z indeksu WIG20, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2012, nr 690, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 51.
 13. Sokołowska A., Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie, PTE, Warszawa 2005.
 14. Strużyna J., W kierunku rachunkowości zasobów ludzkich, "Przegląd Organizacji" 2000, nr 6.
 15. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. nr 121, poz. 591.
 16. Ujwary-Gil A., Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa, C.H. Beck, Warszawa 2009.
 17. Wasilewska M., Efektywność wykorzystania kapitału intelektualnego Polskich przedsiębiorstw telekomunikacyjnych w latach 2005-2009, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2004, nr 335.
 18. Zaborowska R., Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie, Ars boni et aequi Przedsiębiorstwo Wydawnicze, Poznań 2009.
 19. Ziętowska I., Kapitał intelektualny - jego ewidencja i pomiar, w: Rachunkowość zaawansowana, cz. I: Zaawansowana rachunkowość finansowa - wybrane zagadnienia, red. A. Kamela-Sowińska, Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości, Poznań 2010.
Cited by
Show
ISSN
1428-7129
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu