BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wieczorek Justyna (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), Wyzuj Anna (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Charakterystyka finansowa firm rodzinnych
Financial Characteristic of Family-Run Companies
Source
Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej, 2015, nr 15, s. 111-127, tab., bibliogr. 17 poz.
The Poznan School of Banking Undergraduate Research Journal
Keyword
Przedsiębiorstwo rodzinne, Finanse przedsiębiorstwa, Zarządzanie kapitałem obrotowym, Rentowność przedsiębiorstwa, Zadłużenie przedsiębiorstwa
Family-owned business, Enterprise finance, Management of working capital, Enterprise profitability, Company indebtedness
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest próba ustalenia podobieństw i różnic w zakresie wybranych charakterystyk finansowych firm rodzinnych w odniesieniu do firm nierodzinnych działających w tych samych branżach. W badaniu weryfikowano cztery hipotezy twierdzące, że przedsiębiorstwa rodzinne wykazują niższy poziom zadłużenia (hipoteza 1), bardziej konserwatywnie zarządzają kapitałem obrotowym netto (hipoteza 2) oraz że zarówno rentowność sprzedaży, jak i rentowność kapitałów własnych jest niższa niż firm nierodzinnych (hipoteza 3 i 4). W opracowaniu wykorzystano wielkości finansowe z 12 podmiotów gospodarczych notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Dane finansowe pochodzą z jednostkowych, rocznych sprawozdań finansowych za lata 2011-2013 opublikowanych na stronach internetowych spółek. Na podstawie przeprowadzonego badania pozytywnie zweryfikowano hipotezę trzecią i czwartą, pozostałe hipotezy nie zostały potwierdzone wynikami badania. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to make an attempt to establish similarities and differences in the range of chosen financial characteristics of family-run companies with reference to nonfamily operated companies working in the same sector. Four positive hypotheses have been verified: family-run companies show a lower state of indebtedness (hypothesis 1), they manage a net working capital more conservatively (hypothesis 2), and both the return on sales and the return on equity are lower than the profitability of non-family operated companies (hypothesis 3 and 4). Financial rates from 12 business entities listed on the Warsaw Stock Exchange have been used in this study. The financial data come from the entities' annual financial reports from 2011-2013 which have been published on the company websites. Based on the research, the third and the fourth hypotheses have been positively verified, and the remaining hypotheses (1 and 2) have not been confirmed by the results obtained by the research. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Andrzejewski M., Ryzyko w zarządzaniu firmą rodzinną, w: Firmy rodzinne - determinanty funkcjonowania i rozwoju, red. Ł. Sułkowski, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź 2011.
 2. Czapiewski L., Kubiak J., Metody identyfikacji strategii kapitału obrotowego, w: Gospodarowanie majątkiem obrotowym w przedsiębiorstwie, red. D. Krzemińska, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2008.
 3. Dziarska H., Manager's - Z rodziną dobrze nie tylko na zdjęciu, "Manager's Life" grudzień 2010 - styczeń 2011, nr 6(11), http://inwestycje.pl/biznes/z_rodzina_dobrze_nie_tylko_na_ zdjeciu%3B110492%3B0.html [5.02.2015].
 4. Firma rodzinna to więcej niż działalność w garażu, www.przepisnabiznes.pl/dzialalnosc-gopodarcza/ firma-rodzinna.html [1.02.2015].
 5. Klein S.B., Family businesses in Germany. Significance and structure, "Family Business Review" 2000, nr 3.
 6. Padurek B., Szpleter M., Rachunkowość przedsiębiorstw. Część IV, red. B. Padurek, Wrocław 2011.
 7. Piecuch T., Problematyka funkcjonowania firm rodzinnych na przykładzie województwa podkarpackiego, w: Firmy rodzinne - współczesne wyzwania przedsiębiorczości rodzinnej, red. Ł. Sułkowski, Społeczna Akademia Nauk, Łódź 2012.
 8. Pierwsze ogólnopolskie badanie firm rodzinnych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, http://www.bankier.pl/wiadomosc/Pierwsze-ogolnopolskie-badanie-firm-rodzinnych-2086694. html [5.02.2015].
 9. Popczyk W., Winnicka-Popczyk A., Przedsiębiorczość rodzinna w Polsce w świetle badań własnych. Podstawowe problemy rozwoju polskich firm rodzinnych, w: Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, red. Ł. Sułkowski, TNOiK, Toruń 2005.
 10. Schulze W.S., Lubatkin M.K., Dino R.N., Buchholz A.K., Agency relationships in family business. Theory and evidence, "Organizational Science" 2001, nr 2, za: M. Stradomski, Finansowanie obce firm rodzinnych na rynku niedoskonałym, PWE, Warszawa 2010.
 11. Stefański A., Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto w firmach rodzinnych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2014, nr 799, "Ekonomiczne Problemy Usług" nr 111.
 12. Stefański A., Rentowność firm rodzinnych w województwie wielkopolskim, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" 2014, nr 2.
 13. Stradomski M., Finansowanie obce firm rodzinnych na rynku niedoskonałym, PWE, Warszawa 2010.
 14. Sułkowski Ł., Marjański A., Firmy rodzinne - jak osiągnąć sukces w sztafecie pokoleń, Poltext, Warszawa 2011.
 15. Sułkowski Ł., Haus B., Safin K., Raport z badań przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, w: Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, red. Ł. Sułkowski, TNOiK, Toruń 2005.
 16. Surdej A., Wach K., Przedsiębiorstwa rodzinne wobec wyzwań sukcesji, Difin, Warszawa 2010.
 17. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. nr 16, poz. 93.
Cited by
Show
ISSN
1428-7129
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu