BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawłowska Monika (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), Roj Maria (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), Szymańska Joanna (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), Walczak Sylwia (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Zależność między ryzykiem a rentownością na przykładzie spółek giełdowych przemysłu chemicznego i farmaceutycznego
The Relationship between Risk and Profitability - Based on the Example of Joint Stock Companies of the Chemical and Pharmaceutical Industry
Source
Debiuty Naukowe Studentów Wyższej Szkoły Bankowej, 2015, nr 15, s. 129-142, tab., bibliogr. 19 poz.
The Poznan School of Banking Undergraduate Research Journal
Keyword
Ryzyko, Rentowność, Spółki giełdowe, Przemysł chemiczny, Przemysł farmaceutyczny
Risk, Profitability, Stock market companies, Chemical industry, Pharmaceutical industry
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ryzyko i rentowność to nieodłączne elementy prowadzenia działalności gospodarczej. Każdy przedsiębiorca, zwiększając lub zmniejszając ryzyko, oczekuje odpowiedniej zmiany rentowności. W niniejszym artykule na podstawie czterech hipotez, które próbowano zweryfikować za pomocą narzędzi analizy wskaźnikowej, podjęto próbę określenia siły i kierunku zależności między rentownością a ryzykiem dla przedsiębiorstw o podobnym profilu działalności gospodarczej. Badanie przeprowadzone zostało na podstawie ośmiu spółek przemysłu chemicznego i siedmiu spółek przemysłu farmaceutycznego. Zakres czasowy analizy obejmuje lata 2011-2013. (abstrakt oryginalny)

Risk and profitability are inevitable elements of leading trade activity. Each entrepreneur increasing or decreasing the risk expects suitable profitability changes. In the following article an attempt is made to determine the power and direction of dependence between the profitability and risk for companies with similar economic activity profile. The research was carried out based on eight chemical industry joint companies and seven of the pharmaceutical industry. The time range includes the years from 2011 to 2013. The main aim of the article is examining a connection between financial risk and profitability based on the example of the chosen stock exchange companies of chemical and pharmaceutical branches. The main goal is accompanied by detailed objectives which are: the assessment of the financial risk level of chosen subjects (chosen aspects); the assessment of chosen subjects profitability; the examining of direction and relativity strength between chosen risk financial measures and chosen profitability measures.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Czapiewski L. Efektywność wybranych modeli dyskryminacyjnych w przewidywaniu trudności finansowych polskich spółek giełdowych, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2009, nr 48.
 2. Dudycz, T. Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstw, Indygo Zahir Media, Wrocław 2013.
 3. Gabrusewicz W., Podstawy analizy finansowej, wyd. II zm., PWE, Warszawa 2007.
 4. Gołębiewski G., Tłaczała A., Analiza finansowa w teorii i praktyce, Difin, Warszawa 2009.
 5. Jajuga K., Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa 2015.
 6. Kałużny R., Pomiar ryzyka kredytowego banku - aspekty finansowe i rachunkowe, PWN, Warszawa 2009.
 7. Kisielińska J., Waszkowski A. Polskie modele do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw i ich weryfikacja, "Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej" 2010, nr 82.
 8. Kubiak J., Hierarchia źródeł krótkoterminowego finansowania przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005.
 9. Maciejewki G., Ryzyko w decyzjach nabywczych konsumentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2010.
 10. Niemiec A., Relacja zysk-ryzyko w polskich przedsiębiorstwach, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania" 2014, nr 38, t. 1.
 11. Olkiewicz A.M., Ryzyko, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2004.
 12. Olkiewicz A.M., Ryzyko i jego wpływ na decyzje przedsiębiorstw, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2012, nr 737, "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" nr 56.
 13. Olzacka B., Pojęcie rentowności i klasyfikacja wskaźników rentowności, w: Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, red. M. Jerzemowska, PWE, Warszawa 2013.
 14. Pera J., Pomiar wartości przedsiębiorstwa w warunkach i niepewności i ryzyka, "Zarządzanie i Finanse" 2014, nr 3, cz. 2.
 15. Prusak B., Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2005.
 16. Ryzyko, hasło w: Mały słownik języka polskiego, red. S. Skorupka, H. Auderska, Z. Łempicka, PWN, Warszawa 1969.
 17. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 2015.
 18. Stefański A., Rola kwalifikacji analityków w zarządzaniu ryzykiem kredytowym w bankach, Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań 2007.
 19. Stefański A., Sabuhoro A., Modele prognozowania zagrożenia finansowego na tle oceny ryzyka przez banki, Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania, red. J. Duraj, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock-Łódź 2006.
Cited by
Show
ISSN
1428-7129
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu