BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Andrzejuk Adam (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Porównanie spółek publicznych przemysłu rolno-spożywczego notowanych na giełdach amerykańskich
A Comparison of Public Companies in the Agri-Food Industry Listed on US Stock Exchanges
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2016, t. 16(31), z. 1, s. 25-35, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Spółki publiczne, Przemysł rolno-spożywczy, Giełda, Prognozowanie notowań giełdowych
Public companies, Agri-food industry, Stock exchange, Stock exchange prediction
Note
streszcz., summ.
Company
Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych, National Association of Securities Dealers Automated Quotation (NASDAQ), NASDAQ - OMX
New York Stock Exchange (NYSE), , NASDAQ - OMX
Country
Polska, Niemcy
Poland, Germany
Abstract
Przedstawiony materiał omawia zagadnienia z zakresu analizy międzysektorowej spółek publicznych przemysłu rolno-spożywczego notowanych na giełdach amerykańskich, w celu ukazania wielkości przemysłu w świetle negocjacji o wolnym handlu pomiędzy UE-USA (T-TIP). Na początku omówiono zagadnienie wyboru spółek rolno-spożywczych, dokonano selekcji odpowiednich podmiotów. Następnie dokonano analizy zróżnicowania sektorów. Przeprowadzono analizę wielkości spółek branży rolno-spożywczej dla rynku amerykańskiego i dokonano porównania ich kapitalizacji rynkowej. W kolejnym etapie przeprowadzono analizę wybranych wielkości finansowych. Porównano przychody, zysk netto, aktywa, zobowiązania i aktywa niematerialne. Porównano skalę i wzrost analizowanych wielkości w latach 2011 - 2014. (abstrakt oryginalny)

The material presented discusses the issues of inter-sectoral analysis of public companies in the agri-food industry listed on US stock exchanges, in order to demonstrate the size of the industry in light of the current negotiations on Transatlantic Trade and Investment Partnership between the EUUSA (T-TIP). At the beginning the issue of choice of companies from the agri-food industry was discussed. In the following section inter-sectoral analysis was conducted. A comparison of market capitalization was performed and subsequently selected financial positions were analyzed. A comparison of revenues, net income, assets, liabilities and intangible assets was conducted, followed by the analysis of scale and growth of the values in the years 2011 - 2014. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. ARR (2014). Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi Polski z USA w latach 2009-2013 i w okresie IVII 2014r., Agencja Rynku Rolnego, Biuro Analiz i Programowania, Warszawa. Pobrane 22 lutego 2016 z: http://www.arr.gov.pl/data/00167/handel_zagraniczny_usa_2009_2013_29092014.pdf.
 2. Binek, B., Heciak, P., Stępniewski, M., Waltz-Komierowska, D. (2007). Prawa i obowiązki akcjonariuszy spółek publicznych, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 3. Brussels (2016). U.S. Press Statement at the Close of the Transatlantic Trade and Investment Partnership Negotiating Round in Brussels, Brussels, Belgium. Pobrane 29 lutego 2016 z: https://ustr.gov/aboutus/policy-offices/press-office/speechestranscripts/2016/February/US-Press-Statement-TTIP-Round-Brussels.
 4. Drygas, M. (2014). Zmiany w rolnictwie USA w świetle spisu rolnego 2012, Wieś i Rolnictwo, nr 4(165), 99-113.
 5. Dube, Y.C., Schmithüsen, F. (2007). Cross-sectoral Policy Developments in Forestry, The Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Pobrane 22 lutego 2016 z: http://www.fao.org/forestry/4494- 02925c192f0fa9d77af9de82cd47859a6.pdf.
 6. Firlej, K. (2013). Charakterystyka przemysłu spożywczego w Polsce oraz metodologia badań, Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków. Pobrano luty 2016 z: https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/7285/Analiza%20strategiczna%20wybranych%20bran%C5%BC%20przemys%C5%82u%20rolno-spo%C5%BCywczego%20w%20Polsce.pdf ? sequence=1&isAllowed=y
 7. Gabrusewicz, W. (2005). Podstawy analizy finansowej. Warszawa, PWE.
 8. GPW (2016). Analizy i Statystyki. Pobrano luty 2016 z:https://www.gpw.pl/analizy_i_statystyki.
 9. Nasdaq (2016). Sectoring by Industry Groups. Pobrano luty 2016 z: http://www.nasdaq.com/markets/barchartsectors.aspx.
 10. Nesheim, C.M., Oria, M., Tsai Yih, P. (2015). A Framework for Assessing Effects of the Food System, Institute of Medicine and National Research Council. Pobrano luty 2016 z: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK305173/.
 11. Modranka, E. (2013). Materiały pomocnicze do ćwiczeń ze Statystyki, Indeksy indywidualne i zespołowe, Uniwersytet Łódzki. Pobrano luty 2016 z: http://www.kep.uni.lodz.pl/em/materialy/STATYSTYKA/STATYSTYKA_cw4.pdf.
 12. Obłój, K., Trybuchowski, M. (2009). Zarządzanie strategiczne [w:] Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A.K. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Ostaszewski, J. (2013). Finanse, Warszawa, Difin.
 14. Sawicka, B. (2009). Wartość firmy w świetle nadrzędnych zasad rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, tom 51 (107), Warszawa.
 15. Sectoring (2016). Sectoring by Industry Groups. Pobrano luty 2016 z: http://www.nasdaq.com/markets/barchartsectors.aspx.
 16. Sierpińska, M., Jachna, T. (2004). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa.
 17. T-TIP (2014). Risks And Opportunities For The EU Agri-Food Sector In a Possible EU-US Trade Agreement. Pobrano luty 2016 z: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2014/514007/AGRI_IPOL_STU%282014%29514007_EN.pdf.
 18. Trzęsiok, J. (2014). Teoretyczne podstawy analizy indeksowej - klasyfikacja indeksów, konstrukcja, zastosowanie, Wybrane metody statystyczne w analizach makroekonomicznych, Katowice. Pobrano luty 2016 z: http://web2.ue.katowice.pl/trzesiok/Wyklad3_Analiza%20dynamiki_Indeksy.pdf.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu