BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bórawski Piotr (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Bełdycka-Bórawska Aneta (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi i jego prognoza
Polish International Trade of Agri Food Products and its Prognosis
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2016, t. 16(31), z. 1, s. 48-59, rys., tab., bibliogr. 30 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Przemysł rolno-spożywczy, Handel produktami rolnymi, Handel zagraniczny
Agri-food industry, Agricultural trade, Foreign trade
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy analizie poddano handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi. Wskazano główne kraje, do których Polska eksportuje artykuły rolno-spożywcze oraz importerów. W analizie danych posłużono się metodami tabelarycznymi, opisowymi, graficznymi oraz analizą trendu. Materiał źródłowy stanowiły dane Głównego Urzędu Statystycznego, Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB w Warszawie oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z badań wynika, że saldo bilansu handlowego artykułami rolno-spożywczymi w latach 2003-2015 wzrosło z 0,5 mld EUR do 7,7 mld EUR, czyli o 1440%. Polska eksportuje głównie mięso i podroby z drobiu, wyroby czekoladowe, mięso czerwone, pieczywo, przetwory mięsne, pszenicę, mięso wieprzowe. Głównymi partnerami handlowymi dla Polski są kraje UE, w tym szczególnie: Niemcy, Wielka Brytania, Czechy, Holandia i Włochy. W pracy opracowano prognozę rozwoju handlu polskimi artykułami rolno-spożywczymi, z której wynika, ze eksport, import oraz saldo będą rosły. (abstrakt oryginalny)

The international trade of agri-food products was analyzed in the paper. The countries where we export agri-food products were pointed out and the importers, too. Tabular, descriptive, graphical and trend analysis methods were used in the data analysis. The source material was data from the Central Statistical Office, the Institute of Agricultural Economics and Food Economy-PIB in Warsaw and the Ministry of Agriculture and Rural Development. The research shows that the trade balance of agri-food products in the period 2003-2015 increased from 0.5 billion to 7.7 billion Euro, an increase of 1,440%. Poland exports mainly meat and offal of poultry, chocolate, red meat, bread, meat, wheat, pork. The main trade partners of Poland are the EU countries, particularly Germany, the United Kingdom, the Czech Republic, the Netherlands and Italy. Development forecast trading in Polish agri-food products was built in the study, which shows that exports, imports and the balance will grow. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Ambroziak, L. (2009). Analiza zmian w handlu artykułami rolno-spożywczymi nowych państw członkowskich po akcesji do Unii Europejskiej. Monografie 130. Wydawnictwo IERiGŻ-PIB w Warszawie.
 2. Barteczko, K., Przystupa, J. (2006). Czynniki określające zmiany strumieni handlu zagranicznego Polski i ekonometryczna prognoza obrotów na lata 2007-2009. Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa.
 3. Bułkowska, M. (2011). Handel światowy artykułami rolno-spożywczymi w latach 2000-2009, miejsce nowych państw członkowskich UE. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego T. 11 (26), 48-55.
 4. Bórawski, P. (2015). Tendencje w handlu zagranicznym polskiego sektora mleczarskiego. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 15(30), z. 1, 7-20.
 5. Bórawski, P., Grzybowska-Brzezińska, M., Dunn, J. W., Stefanou, S. E. (2015). Factors shaping agri-food product trade in Poland. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. Vol. 63, no 4, 1221-1228.
 6. Ferreira Lopes, A., Neves Sequeira, T. (2014). The dynamics of the trade balance and the terms of trade in central and eastern European Countries. Acta Oeconomica Vol. 64(1), 51-71.
 7. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi stan i perspektywy (2011). Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB w Warszawie.
 8. Handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi (2008-2014) w 2014 roku z uwzględnieniem eksportu głównych grup towarowych. Agencja Rynku Rolnego (2015).
 9. Juchniewicz, M. (2014). Tendencje zmian międzynarodowej konkurencyjności przemysłu spożywczego państw Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich t. 101, z.1, 31-40.
 10. Kacperska, E. M. (2014). Zmiany w polskim handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi po akcesji do Unii Europejskiej. Przegląd Zachodniopomorski. Rocznik XXIX (LVIII), z. 3, vol.2, 37-48.
 11. Kacperska, E. M. (2015). Handel artykułami rolno-spożywczymi pomiędzy Polską a Rosją w latach 2004-2013. Roczniki Naukowe SERiA T. XVI, z. 6, 196-201.
 12. Kita, K. (2013). Konkurencyjność polskiego sektora rolno-spożywczego w handlu z Mercosur. Studia Ekonomiczne 170, 239-252.
 13. Krzemiński, M. (2012). Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi z wybranymi krajami UE-15 w latach 2005-2011. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 12(27), z. 4, 87-96.
 14. Krzyżanowski, J. T. (2006). Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi ze wschodem (Europa Wschodnia, kraje bliskiego wschodu) - Bariery dla eksportu. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego t. 15, 293-300.
 15. Marks-Bielska, R., Lizińska, W., Serocka, I. (2015). Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi i jego przewaga komparatywne w latach 2008-2013. Journal of Agribusiness and Rural Development 4(38), 757-767.
 16. Mucha-Leszko, B. (2014). Globalna czy regionalna liberalizacja handlu międzynarodowego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne. Globalizacja. Liberalizacja. Etyka nr 8, 143-154.
 17. Nacewska-Twardowska, A. (2014). Zmiany w wymianie handlowej Polski produktami rolno-spożywczymi z krajami pozaunijnymi. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, T. 15(30), z. 2, 139-148.
 18. Pawlak, K. (2014). Zmiany w polskim handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi po akcesji do Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego 14(29), 170-183.
 19. Pawlak, K., Kołodziejczak, M., Kołodziejczak, W. (2010). Konkurencyjność sektora rolno-spożywczego nowych krajów członkowskich UE w handlu wewnątrzwspólnotowym. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1(322), 126-142.
 20. Pawlewicz, A., Szamrowski, P. (2014). Funkcjonowanie i rozwój rynku ekologicznych surowców żywnościowych w nowej perspektywie finansowej w latach 2014-2020. Wieś i Rolnictwo 3(164), 175-188.
 21. Poczta, W., Pawlak, K. (2008). Liberalizacja światowego handlu rolnego a możliwości rozwoju polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 3, 3-18.
 22. Polski handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi 2012. Biuletyn Informacyjny 4/2015. Agencja Rynku Rolnego.
 23. Polski handel zagraniczny towarami rolno-spożywczymi w 2015 roku. Agencja Rynku Rolnego. Biuro Analiz i Programowania, Warszawa 2016.
 24. Sapa, A. (2014). Handel rolno-żywnościowy regionalnych ugrupowań integracyjnych. PWN, Warszawa.
 25. Soczewka, I., Ginter, A. (2013). Handel międzynarodowy artykułami rolno-spożywczymi w Polsce w latach 2007-2011. Journal of Agribusiness and Rural Development 2(28), 225-234.
 26. Stańko, S., Mikuła, A. (2014). Tendencje w handlu zagranicznym produktami rolno-spożywczymi w Polsce w latach 1995-2013. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich T. 101, z. 1, 41-52.
 27. Stefański, R. (2006). Wpływ kursu walutowego na dynamikę polskiej wymiany towarowej z głównymi partnerami handlowymi. Ekonomia i Prawo 2, 381-398.
 28. Szczepaniak, I. (2014). Konkurencyjność polskiego przemysłu spożywczego na rynku krajowym i międzynarodowym wybrane elementy. Roczniki Naukowe SERiA XVI(4), 281-287.
 29. Szczepaniak, I. (2007). Konkurencyjność polskiego sektora żywnościowego po wejściu do Unii Europejskiej [w:] Zmiany w sektorze żywnościowym po rozszerzeniu UE. Raport PW nr 57, IERiGŻ-PIB Warszawa, 30-40.
 30. Szymanowski, W. (2009). Wpływ procesów globalizacyjnych na kierunki rozwoju form handlu żywnością w Polsce. Wieś i Rolnictwo 4/145, 83-96.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu