BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jałowiecka Ewa (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Jałowiecki Piotr (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Wołąkiewicz Marta (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Zmiany konsumpcji papierosów w ujęciu terytorialnym, w latach 1999-2012
Changes in Cigarette Consumption in Territorial Approach, in the Years 1999-2012
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2016, t. 16(31), z. 1, s. 107-117, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Rynek papierosów, Palenie tytoniu, Rynek wyrobów tytoniowych, Konsumpcja, Konsumpcja używek, Zachowania konsumenta
Cigarettes market, Smoking, Tobacco products market, Consumption, Consumption of stimulants, Consumer behaviour
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy przedstawiono zmiany konsumpcji papierosów w Polsce w ujęciu terytorialnym opracowane w oparciu o wyniki badań Budżetów Gospodarstw Domowych (BGD) prowadzonych przez GUS oraz zmiany zachodzące w latach 1999-2012 w ujęciu terytorialnym. Dokonano również klasyfikacji województw pod względem tempa zmian konsumpcji papierosów w badanym okresie. Uzyskane wyniki porównano z danymi nt. udziału papierosów pochodzących z nielegalnych źródeł wskazując, że jego wyższy poziom najprawdopodobniej nie jest przyczyną zaniżania przez respondentów wydatków na papierosy w ankietach podczas badań BGD. Porównano również względny poziom konsumpcji papierosów z udziałem w rynku papierosów z "szarej strefy". (abstrakt oryginalny)

The paper presents the results of studies on cigarettes consumption in Poland, based on the results of the Household Budget Survey (BGD) conducted by GUS and the changes taking place in the period 1999-2012 in territorial perspective. There has also been done classification of provinces in terms of the pace of change in cigarettes consumption in the period considered. The results were compared with participation of cigarettes from illegal sources data, indicating that its higher level is probably not the cause of underreporting by respondents spending on cigarettes in polls during the survey BGD. We also compared the relative level of consumption of cigarettes with a market share of cigarettes from the "gray zone". (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Barrow, M. (2006). Statistics for Economics, Accounting and Business Studies. Prentice Hall, Pearson Education Limited, Harlow, UK.
 2. Bolanowski, J. (2014). Załamanie wpływów z akcyzy. Szara strefa kwitnie. Pobrane czerwiec 2015 z: http://www.biztok.pl.
 3. Czart-Ciecierski, C., Cherukupalli, R., Weresa, M. (2011). Ekonomiczne aspekty palenia tytoniu i opodatkowania wyrobów tytoniowych w Polsce. International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, Paris, France.
 4. Copeland, A. L., Brandon, T. H. (2000). Testing the causal role of expectancies in smoking motivation and behavior. Addictive behaviors nr 25 (3), 445-449.
 5. Fiddler, J. A., West, R. (2009). Self-perceived smoking motives and their correlates in a general population sample. Nicotine Tobacco Research, 11 (10), 1182-1188.
 6. Jałowiecka, E., Jałowiecki, P., Orłowski, A. (2009a). Terytorialne zróżnicowanie spożycia papierosów w Polsce, w latach 1999-2006. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu nr 11 (3), 130-135.
 7. Jałowiecka, E., Jałowiecki, P., Orłowski, A. (2009b). Zróżnicowanie spożycia papierosów w zależności od klasy miejscowości zamieszkiwania w Polsce, w latach 1999-2006. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu nr 11 (3), 136-141.
 8. Jałowiecka, E., Jałowiecki, P., Śmiałowski, T. (2014): Konsumpcja papierosów w różnych grupach społecznoekonomicznych w Polsce w latach 2000-2013, Zeszyty Naukowe SGGW. Problemy Rolnictwa Światowego tom 14(29), z. 3, 71-84.
 9. Juchniewicz, M. (2009). Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w kontekście innowacyjności sektora niskiej techniki. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu nr 11 (1), 163-167.
 10. Lujic, C., Reuter, M., Netter, P. (2005). Psychobiological theories of smoking and smoking motivation. European psychologist nr 10 (1), 1-24.
 11. Nowak, E. (1990). Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów spo³eczno-gospodarczych. PWE, Warszawa.
 12. Opracowanie zbiorowe (GUS 2000-2014). Mały rocznik statystyczny 2012-2014. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 13. Opracowanie zbiorowe, GUS (2014). Budżety gospodarstw domowych w 2013 roku. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 14. Opracowanie zbiorowe, MF (2013). Nielegalny obrót wyrobami tytoniowymi w Polsce w latach 2011-2012. Służba Celna, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 15. Opracowanie zbiorowe, MF (2012-2015). Biuletyn statystyczny Służby Celnej, I-IV kwartał 2011-2015. Służba Celna, Ministerstwo Finansów, Warszawa.
 16. Opracowanie zbiorowe, PRP (2014). Szara strefa wyrobów tytoniowych w latach 2011-2014. Nowe trendy i zagrożenia. Wydawnictwo Pracodawców RP, Warszawa.
 17. Opracowanie zbiorowe RM (2000-2015). Sprawozdanie z wykonania budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 1999-2014 roku. Rada Ministrów RP, Warszawa.
 18. Opracowanie zbiorowe WHO (2009): Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce World Health Orgnization, Denmark, Kobehavn.
 19. Ostaszewski, K., Bobrowski, K., Borucka, A., Pisarska, A. (2002). Subiektywne normy a intencja używania substancji psychoaktywnych przez nastolatków. Alkoholizm i Narkomania nr 15 (3), 305-325.
 20. Panek, T. (1993). Zmiany w rozkładach dochodów gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji gospodarczej. Ekonomia, Z prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych nr 211.
 21. Pirogowicz, I., Pomorski, M., Jerzowiecka, M., Steciwko, A. (2004). Palenie tytoniu wśród młodzieży gimnazjalnej. Przegląd Lekarski nr 61 (10), 1161-1163.
 22. Shiffman S., Dunbar M. S., Scholl S. M., Tindle H. A. (2012). Smoking motives of daily and non-daily smokers: A profile analysis. Drug and alcohol dependence nr 126 (3), 362-368.
 23. Surmacz, W. (2012). Na granicy opłacalności. Pobrane czerwiec 2015 z: http://www.forbes.pl.
 24. Szczepaniak, I. (2009). Ocena konkurencyjności sektora rolno-spożywczego w Polsce na tle innych nowych państw członkowskich UE. Journal of Agribusiness and Rural Development nr 02 (12), 221-231.
 25. Szczepaniak, I. (2011). Konkurencyjność polskiego sektora rolno-spożywczego na rynku nowych państw członkowskich Unii Europejskiej (UE-12). Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego nr 11 (2), 163-167.
 26. Urban, R. (2009). Dostosowania polskiego przemysłu spożywczego do warunków Unii Europejskiej. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G - Ekonomika Rolnictwa nr 96(1), 7-15.
 27. Wojtyła, A., Bojar, I., Biliński, P. (2010). Palenie tytoniu wśród młodzieży gimnazjalnej w Polsce. Medycyna ogólna nr 16 (4), 558-569.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu