BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jałowiecki Piotr (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Kowalewski Adam (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Terytorialne zróżnicowanie konsumpcji alkoholi w Polsce w latach 1999-2012
Territorial Diversification of Alcohol Consumption in Poland in the Years 1999-2012
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2016, t. 16(31), z. 1, s. 118-128, rys., tab., bibliogr. 27 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Konsumpcja alkoholu, Produkcja alkoholu, Rynek napojów alkoholowych, Konsumpcja, Konsumpcja używek, Zachowania konsumenta
Alcohol consumption, Production of alcohol, Alcoholic beverages market, Consumption, Consumption of stimulants, Consumer behaviour
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy przedstawiono zmiany względnego poziomu konsumpcji różnych rodzajów alkoholi: wyroby spirytusowe, wina oraz piwa z uwzględnieniem podziału na województwa, w latach 1999-2012. Niezależnie od grupy badanych produktów alkoholowych, najniższy poziom ich konsumpcji stwierdzono w grupie województw zaliczanych do makroregionu południowowschodniego. Niski poziom konsumpcji alkoholi w województwie podkarpackim, jak również w lubelskim jest prawdopodobnie spowodowany, przynajmniej częściowo przemytem głównie z Ukrainy. Podobna sytuacja występuje w województwie warmińsko-mazurskim (przemyt z Obwodu Kaliningradzkiego), chociaż już nie w podlaskim (graniczy m.in. z Białorusią). Niestety nie można tego potwierdzić na podstawie danych wykorzystanych w pracy, ponieważ nie ma w nich rozróżnienia na alkohol pochodzący z legalnych i nielegalnych źródeł. (abstrakt oryginalny)

The paper presents changes in the relative level of consumption of different types of alcohols: spirits, wines and beer from disaggregated by the voivodship in the years 1999-2012. Regardless of the examined group of alcoholic products, the lowest level of consumption was found in the group of voivodships included in the south-east macro-region. Low level of alcohol consumption in the Podkarpackie voivodship, as well as in Lubelskie is probably due, at least partly smuggling from Ukraine. A similar situation exists in the Warmińsko-Mazurskie voivodship (smuggling from the Kaliningrad Region), although not in Podlaskie (eg border with Belarus). Unfortunately, this cannot be confirmed on the basis of the data used in the work, because there are no distinction between alcohol derived from legal and illegal sources. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Anand, S. (1983). Inequality and Poverty in Malaysia: Measurement and Decomposition. Oxford University Press, New York, USA.
 2. Barrow, M. (2006). Statistics for Economics, Accounting and Business Studies. Prentice Hall, Pearson Education Limited, Harlow, UK.
 3. Bogucki, M., Gierczyński, J., Gryglewicz, J. (2013). Ekonomiczne aspekty picia alkoholu w Europie i w Polsce. Uczelnia Łazarskiego, Warszawa.
 4. Dampz, M. (2005). Alkohol i biesiadowanie w obyczajowości Polaków. Wydawnictwo Adam Marszałek.
 5. Fei, J.C.H., Ranis, G., Kuo, S.W.Y. (1978). Growth and the Family Distribution of Income by Factor Components. Quarterly Journal of Economics nr 92, 17-53.
 6. Garlicki, J. (2002). Konsumpcja alkoholu z nielegalnych źródeł w świadomości klientów. Rynki Alkoholowe nr 5, 16-17.
 7. Kordos, J. (1997). 40 lat badań budżetów gospodarstw domowych w Polsce. Wiadomości Statystyczne nr 7.
 8. Kordos, J. (2007). Podstawowe badania społeczne statystyki publicznej w Polsce. [w:] T. Panek: Statystyka społeczna. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 9. Kosiński, K. (2008). Historia pijaństwa w czasach PRL: polityka, obyczaje, szara strefa, patologie. Wydawnictwo Neriton, Warszawa.
 10. Mazur, J., Woynarowska, B., Kołoło, H., Małkowska, A. (2005). Przemoc wśród młodzieży w wieku 11-15 lat a nadużywanie alkoholu i wybrane uwarunkowania psychospołeczne. Alkoholizm i Narkomania, nr 18(3), 9-23.
 11. Morgan, J. (1962). The Anatomy of Income Distribution. Review of Economics and Statistics nr 44, 270-282.
 12. Opracowanie zbiorowe GUS (2014). Budżety gospodarstw domowych w 2013 roku. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 13. Opracowanie zbiorowe KIG (2015). Z szarego w białe - działania na rzecz ograniczania szarej strefy, Pobrano kwiecień 2015 z: http://kig.pl.
 14. Opracowanie zbiorowe KPMG (2014). Rynek napojów alkoholowych w Polsce. KPMG w Polsce, Warszawa.
 15. Opracowanie zbiorowe RM (2015). Sprawozdanie z wykonania budżetu Państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. Rada Ministrów RP, Warszawa.
 16. Opracowanie zbiorowe SC (2013). Raport służba celna 2008-2012. Wyzwania i dokonania. Ministerstwo Finansów, Służba Celna, Warszawa.
 17. Panek, T. (1993). Zmiany w rozkładach dochodów gospodarstw domowych w Polsce w okresie transformacji gospodarczej. Ekonomia, Z prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych nr 211.
 18. Pisarska, A., Borucka, A., Okulicz-Kozaryn, K., Bobrowski, K. (2002). Picie alkoholu w wypowiedziach młodzieży w wieku 13-15 lat. Alkoholizm i Narkomania nr 15 (4), 395-408.
 19. Ponczek, D., Olszowy, I. (2012). Ocena stylu życia młodzieży i świadomości jego wpływu na zdrowie. Hygeia Public Health nr 47(2), 174-182.
 20. Rapkiewicz, M. (2013). Ekspertyza. Wpływ zmian wysokości stawki podatku akcyzowego od wyrobów spirytusowycvh w 2014 r. na dochody budżetu państwa, Instytut Sobieskiego, Warszawa.
 21. Sadowska-Mazuryk, J., Tomczuk-Ismer, A., Jakubczyk, A., Wojnar, M. (2013). Picie alkoholu przez młodzież w kontekście okresu dojrzewania. Alkoholizm i Narkomania nr 26(2), 167-185.
 22. Sen, A.K. (1973). On Economic Inequality. Clarendon Press, Oxford, UK.
 23. Siemieniako, D. (2013). Społeczno-kulturowe czynniki lojalności konsumentów alkoholu. Marketing i Rynek nr 20 (12), 28-34.
 24. Ulman, P. (2011). Społeczne i rodzinne uwarunkowania uzależnień u dzieci i młodzieży. Kwartalnik Naukowy.Fides et Ratio nr 4(8), 74-86.
 25. Wiśniewski, M. (1986). Skład grup decylowych ludności objętej badaniem budżetów gospodarstw domowych. Wiadomości Statystyczne nr 5, 1-4.
 26. Wiśniewski, M. (1996). Zmiany rozkładu dochodów 1987-1992. [w:] M. Okólski, U. Sztanderska (red.) Studia nad zreformowaną gospodarką. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 27. Wolniewicz-Grzelak, B. (1995). Badanie picia napojów alkoholowych przez młodzież arkuszem "piwo-winowódka". Alkoholizm i Narkomania nr 19 (2), 115-124.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu