BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kołodziejczak Włodzimierz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Nadwyżka zatrudnienia w polskim rolnictwie - projekcja na tle państw Unii Europejskiej
The Surplus of Employment in Polish Agriculture - A Simulation Against the European Union Countries
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2016, t. 16(31), z. 1, s. 129-141, rys., tab., bibliogr. 33 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Zatrudnienie w rolnictwie, Bezrobocie na wsi, Bezrobocie strukturalne, Rynek pracy
Employment in agricultural sector, Unemployment in rural area, Structural unemployment, Labour market
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu było oszacowanie zmian zatrudnienia i bezrobocia w Polsce przy założeniu, że poziom zatrudnienia w rolnictwie polskim w relacji do pozostałych sektorów gospodarki byłby zbliżony do średniej obliczonej dla państw Unii Europejskiej. Przeprowadzono projekcję bezrobocia ukrytego potencjalnego w rolnictwie, dokonano oceny skali zmian na rynku pracy, jakie musiałyby nastąpić po spełnieniu przyjętych założeń projekcji w odniesieniu do stanu wyjściowego oraz podjęto próbę dekompozycji bezrobocia ukrytego potencjalnego na składnik cykliczny i strukturalny. Zjawisko bezrobocia ukrytego jest zróżnicowane terytorialnie, jednak we wszystkich województwach możliwe jest zmniejszenie jego poziomu, jeżeli powstaną nowe miejsca pracy poza rolnictwem. Długookresowo decydujące mogą okazać się zmiany demograficzne, a obecne nadwyżki zatrudnienia w rolnictwie mogą stać się szansą na uzupełnienie niedoborów występujących w tym zakresie w sektorach pozarolniczych. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to assess the change in employment and unemployment in Poland, if we assume that the level of employment in Polish agriculture in relation to the rest of sectors of the economy would be similar to the average value in the European Union countries. The simulation of potential hidden unemployment in the agriculture was made. The Author assessed the scale of changes in the labour market, which would take place after adopting the assumptions of the simulation with respect to the base state. An attempt to decompose the potential hidden unemployment to its cyclical and structural component was also made. The phenomenon of hidden unemployment is geographically diversified, but it is possible to reduce its level in all voivodships if new jobs outside the agriculture will be created. In a long-time perspective demographic changes would be decisive to this process, and current surplus of employment in the agriculture would become the chance to top up the deficit in this field in non-agricultural sectors. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aktywność ekonomiczna ludności Polski IV kwartał 2014 (2015), GUS, Warszawa;
 2. Burda, M., Wyplosz, C. (1995). Makroekonomia. Podręcznik europejski. PWE, Warszawa.
 3. Chmieliński, P. (2013a). Aktywność ekonomiczna kierowników indywidualnych gospodarstw rolnych, [w:] Chmieliński Paweł, Dudek Michał, Karwat-Woźniak Bożena, Krupin Witalij, Maksymenko Anna, Wrzochalska Agnieszka. (2013). Cechy społeczno-demograficzne i aktywność ekonomiczna kierowników gospodarstw rolnych. IERiGŻ PIB, Warszawa.
 4. Chmieliński, P. (2013b). Ludność wiejska na rynku pracy: zarobkowanie, bezrobocie, przedsiębiorczość i praca za granicą w latach 2005-2011, Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB, Warszawa 2013.
 5. Frenkel, I. (2003). Ludność, zatrudnienie i bezrobocie na wsi. Dekada przemian. IRWiR PAN, Warszawa.
 6. Frenkel, I. (1998). Ludność wiejska. Encyklopedia agrobiznesu. Red. A. Woś. Wyd. Fundacja Innowacja, Warszawa.
 7. Frenkel, I. (2002). Przemiany ludnościowe w gospodarstwach domowych rolników indywidualnych w latach 1996-2000. Wieś i Rolnictwo 3, 116.
 8. Frenkel, I. (2013). Zatrudnienie i struktura dochodów w gospodarstwach rolnych w latach 2005-2010. Inst. Rozw. Wsi i Roln. PAN, Warszawa.
 9. Frenkel, I., Rosner, A. (2001). Ludność i wiejski rynek pracy w Polsce. Rynki wiejskie: ziemia-kapitał-praca. Inst. Rozw. Wsi i Roln. PAN, Warszawa.
 10. http://ec.europa.eu, (dostęp: 10.06.2015 r.).
 11. Jackman, R., Roper, S. (1987). Structural Unemployment, Oxford Bulletin of Economics Performance Discussion Papers, nr 349, London 1997.
 12. Jóźwiak, J. (2013). Demograficzne uwarunkowania rynku pracy w Polsce. W: Rynek pracy wobec zmian demograficznych. Nr 1/2013. Red. naukowa. Kiełkowska M. Wyd. Instytut Obywatelski, Warszawa
 13. Karwat-Woźniak, B., Chmieliński, P. (2011). Zasoby pracy i aktywność ekonomiczna ludności wiejskiej. Referat na konferencji "The new EU agricultural policy - continuation or revolution?" Jachranka, 9-11 grudzień 2013.
 14. Karwat-Woźniak, B. (2009). Zatrudnienie w rolnictwie indywidualnym w okresie transformacji i integracji europejskiej, 3(13), 73-81
 15. Karwat-Woźniak, B., Chmieliński, P. (2013). Ludność wiejska oraz jej aktywność zawodowa i sytuacja na rynku pracy. [w:] Rynek pracy wobec zmian demograficznych. Nr 1/2013. Red. naukowa. Kiełkowska M. Wyd. Instytut Obywatelski, Warszawa.
 16. Kołodziejczak, W. (2015). Metoda przepływów na rynku pracy (IOA) i szacowanie bezrobocia równowagi w badaniach aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej. Rozdział w monografii: "Determinanty Rozwoju Polski. Rynek Pracy i Demografia". Red. nauk. Eugeniusz Kwiatkowski, Barbara Liberda. Wyd. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 17. Kołodziejczak, W., Wysocki, F. (2013a). Bezrobocie ukryte w polskim rolnictwie w 2010 roku - próba symulacji skali zjawiska, Roczniki Naukowe SERiA, t. XV, z. 2,158-164.
 18. Kołodziejczak, W., Wysocki, F. (2013b). Charakter bezrobocia w Polsce i na wsi w przekroju województw w latach 2006-2009. Wieś i Rolnictwo 3 (160), 103-120.
 19. Kołodziejczak, W., Wysocki, F. (2013c). Identyfikacja charakteru bezrobocia w Polsce w latach 2006-2009, Gospodarka Narodowa nr 9 (265), Wyd. SGH w Warszawie, 29-52.
 20. Kołodziejczak, W., Wysocki, F. (2015). Determinanty aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej w Polsce. Monografia, Wyd. UP w Poznaniu, Poznań 2015.
 21. Kryńska, E. (1999). Propozycje dotyczące wykorzystania analizy polityki gospodarczej, w tym polityki rynku pracy do prognozowania popytu na pracę. Studia i materiały. T. 2. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa.
 22. Kryńska, E. (2010). Wpływ zmian demograficznych na rynek pracy - aspekty gospodarcze. Rządowa Rada Ludnościowa. Biuletyn 55.
 23. Kwiatkowski, E. (2002). Strukturalne determinanty naturalnej stopy bezrobocia. Bank i Kredyt, nr 11-12/2002.
 24. Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi. (2014). red. naukowa Iwona Nurzyńska, Walenty Poczta. Wyd. Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 25. Polska wieś w perspektywie długookresowej - ujęcie regionalne (2013). red. Bański Jerzy, Komisja Obszarów Wiejskich PTG i Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN.
 26. Radwan, A. (2008). Zasoby pracy w rolnictwie polskim (analiza przestrzenno-czasowa). Roczniki Naukowe SERiA t. 10, z. 2, 216-222.
 27. Rocznik statystyczny rolnictwa 2014 (2015), GUS, Warszawa.
 28. Rocznik Statystyczny Województw 2002 (2003), GUS, Warszawa.
 29. Sobolewska-Węgrzyn, B. (2012). Zmiany aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej w latach 2001-2011. Barometr Regionalny nr 4(30).
 30. Socha, M., Sztanderska, U. (2002). Strukturalne podstawy bezrobocia w Polsce. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 31. Strzelecki, P. (2010). Projekcja liczby pracujących w rolnictwie indywidulanym w Polsce w latach 2008- 2035. Zeszyty Naukowe Instytut Statystyki i Demografii SGH, Nr 6.
 32. Unemployment: Choices for Europe. (1995). CEPR, London.
 33. Wysocki, F., Kołodziejczak, W. (2007). Aktywność ekonomiczna ludności wiejskiej w Polsce. Monografia. Wyd. AR Poznań.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu