BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kufel Justyna (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Cykl koniunkturalny a wahania marż w polskim przemyśle spożywczym - wnioski z analizy spektralnej
Business Cycle and Markups Fluctuations in the Polish Food Industry - Conclusions from Spectral Analysis
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2016, t. 16(31), z. 1, s. 149-163, rys., tab., bibliogr. 35 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Przemysł spożywczy, Marża handlowa, Cykl koniunkturalny
Food industry, Trade margin, Business cycles
Note
streszcz., summ.
Country
Polska
Poland
Abstract
W celu odpowiedzi na pytanie, jak zmieniają się struktury rynku w polskim przemyśle spożywczym na tle wahań koniunktury, badano zależność między realnym PKB w latach 2002-2013 a marżami na poziomie zagregowanego przemysłu spożywczego. Oprócz analizy korelacyjnej i crosskorelacyjnej sięgnięto po narzędzia analizy spektralnej. Okazało się, że do najbardziej konkluzywnych wyników prowadzi estymacja marż z uwzględnieniem wynagrodzeń krańcowych i pracy nieprodukcyjnej. O ile analiza cykliczności pozwoliła stwierdzić, że równoczesna współzależność pomiędzy marżami a cyklem makroekonomicznym jest raczej słaba i ujemna, analiza wyprzedzeń i opóźnień wskazała, że szczyty marż poprzedzają szczyty koniunktury o ok. 2 lata. (abstrakt oryginalny)

In order to answer the question how market structures in the Polish food sector change along the business cycle, a relationship between real GDP in the period 2002-2013 and markups in the food sector was being tested. The methods used were as follows: correlations, cross-correlations and spectral analyses. Markups estimation taking account of marginal wage and overhead labor gave the most conclusive results. Cyclicality analysis allowed to state that the simultaneous variation between markups and business cycle is rather weak and negative, whereas markups peaks proceed peaks in business cycle by circa 2 years. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baxter, M., King, R. (1999). Measuring Business Cycles: Approximate Band-Papp Filters For Economic Time Series. Review of Economics and Statistics, nr 81(4), 575-593.
 2. Beneti, L. (2001). Band-pass filtering, cointegration and business cycle analysis. Bank of England Working Paper, London.
 3. Bils, M. (1987). The Cyclical Behavior of Marginal Cost and Price. American Economic Review, nr 77(5), 837- 873.
 4. Burns, A., Mitchell, W. (1946). Measuring Business Cycles. NBER Working Paper, New York.
 5. Chow, G., Lin, A. (1971). Best linear unbiased interpolation, distribution, and extrapolation of time series by related series. The Review of Economics and Statistics, nr 53(4), 372-375.
 6. Christiano, L., Fitzgerald, T. (2003). The Band Papp Filter. International Economic Review, nr 44(2), 435-465.
 7. Church, J., Ware, R. (2000). Industrial Organization: A Strategic Approach. Irwin McGraw-Hill, Boston.
 8. Drozdowicz-Bieć, M. (2012). Cykle i wskaźniki koniunktury. Wydawnictwo Poltext, Warszawa.
 9. Etro, F. (2007). Endogenous market structures and macroeconomic theory. Tijdschrift voor Economie en Management, nr LII (4), 517-540.
 10. Figiel, S., Hamulczuk, M., Kufel, J. (2015). Cyclical behavior of labor markups in the Polish food industry. IERIGŻ-PIB, Warszawa (maszynopis).
 11. Fukuyama, F. (2012). Przyszłość historii. Forum, nr 8, 20-23.
 12. Gradzewicz, M., Growiec, J., Hagemejer, J., Popowski, P. (2010). Cykl koniunkturalny - wnioski z analizy spektralnej. Bank i Kredyt, nr 41(5), 41-76.
 13. Gradzewicz, M., Hagemejer, J. (2007b). Wpływ konkurencji oraz cyklu koniunkturalnego na zachowanie się marż monopolistycznych w gospodarce polskiej. Bank i Kredyt, nr 1, 11-27.
 14. GUS (2014). Mały Rocznik Statystyczny. GUS, Warszawa.
 15. Hamulczuk, M. (red.) (2015). Struktury rynku i kierunki ich zmian w łańcuchu marketingowym żywności w Polsce i na świecie. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 16. Hodrick, R., Prescott, E. (1997). Postwar U.S. Business Cycles: An Empirical Investigation. Journal of Money, Credit and Banking, nr 29(1), 1-16.
 17. King, R., Rabelo, S. (1999). Resuscitating Real Business cycles [W:] Taylor J., Woodford M. (red.): Handbook of Macroeconomics. Elsevier, Amsterdam.
 18. Kohls, R., Uhl, J. (2002). Marketing of agricultural products. Upper Saddle River, Prentice Hall.
 19. Kufel, J. (2016a). Monopolistic markups in the Polish food sector. Equilibrium (w druku).
 20. Kufel J. (2016b). Cyclicality of markups in the EU food industy and the Michał Kalecki theory. Act Scientarum Polonorum. Oeconomia (w druku).
 21. Kufel, J. (2016c). Based on labor input markups in the Polish food sector (w recenzji).
 22. Kufel, T. (2011). Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 23. Liapis, P. (2012). Structural change in commodity markets. Have agricultural markets become thinner? OECD Food, Agriculture and Fisheries Working Papers, 54, OECD Publishing, Paris.
 24. McCorriston, S. (2002). Why should imperfect competition matter to agricultural economists? European Review of Agricultural Economies, nr 29 (3), 349-371.
 25. Naes, R., Skjeltorp, J., Odegaard, B. (2009). Liquidity and the Business Cycle. PPT, Universitet Stavanger.
 26. Nekarda, C., Ramey, V. (2013). The Cyclical Behavior of the Price-Cost Markup. NBER Working Paper, Washington.
 27. Osińska, M. (2008). Ekonometryczna analiza zależności przyczynowych. Wydawnictwo Naukowe Uniwerystetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
 28. Ramey, V. (1991). Discuppion of Markups and the Business Cycle [W:] Blanchard O., Fischer S. (red.) National Bureau of Economic Research Macroeconomics Annual. The MIT Press, Cambridge.
 29. Roeger, W. (1995). Can Imperfect Competition Explain the Difference between Primal and Dual Productivity Measures? Estimates for US Manufacturing. Journal of Political Economy, nr 103(2), 316-330.
 30. Rotemberg, J., Woodford, M. (1999). The Cyclical Behavior of Prices and Costs. [W:] Taylor J., Woodford M. (red.): Handbook of Macroeconomics. Elsevier, Amsterdam.
 31. Sexton, R. (2000). Industrialization and Consolidation in the U.S. Food Sector. Implications for Competition and Welfare. American Journal of Agricultural Economics, nr 82(5), 1087-1104.
 32. Skrzypczyńska, M. (2015). Procesy cykliczne w gospodarce Polski. Praca doktorska, promotor prof. dr hab. Aleksander Welfe, obroniona 10.11.2015, KAE SGH.
 33. Skrzypczyński, P. (2010). Metody spektralne w analizie cyklu koniunkturalnego gospodarki polskiej. Materiały i Studia NBP, nr 252.
 34. Stock, J., Watson, M. (1999). Business Cycle Fluctuations in US Macroeconomic Times Series. [W:] Taylor J., Woodford M. (red.) Handbook of Macroeconomics. Elsevier, Amsterdam.
 35. Szczepaniak, I. (2013). Struktura podmiotowa przemysłu spożywczego. [W:] Mroczek R. (red.) Procesy dostosowawcze polskiego przemysłu spożywczego do zmieniającego się otoczenia rynkowego (2). IERiGŻ-PIB, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu