BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zdonek Dariusz (Politechnika Śląska)
Title
Rozwój rynku usług szkoleniowych z zakresu ICT, w kontekście potrzeb edukacyjnych społeczeństwa informacyjnego
Market Development of ICT Training Services in the Cotext of the Educational Needs of Inforation Society
Source
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 2015, z. 86, s. 181-192, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Inteligencja, Organizacja, Przedsiębiorstwo, Społeczeństwo informacyjne, Szkolenia, Rynek usług szkoleniowych
Intelligence, Organisation, Enterprises, Information society, Training, Training services market
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przeprowadzono analizę rynku edukacyjnego z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych w Polsce. W ramach analizy przebadano: ogólnopolski szkolny system edukacji w obszarze ICT, ofertę szkoleniową popularnego programu ECDL oraz ofertę komercyjnych firm szkoleniowych z zakresu umiejętności komputerowych. Tłem do przeprowa-dzonej analizy stały się potrzeby społeczeństwa informacyjnego i organizacji inteligentnych. W tym kontekście przeprowadzono również badania pilotażowe dotyczące potrzeb szkoleniowych z zakresu ICT określonej grupy pracowników wiedzy, którą stanowili pracownicy naukowo-dydaktyczni uczelni wyższej.(abstrakt oryginalny)

In the article the analysis of polish market of ICT educational services is presented. In the analysis some areas were investigated such as the polish educational system, ECDL program and the training offer of commercial companies The needs of information society in Poland became the background of conducted investigation. Beside the analysis of ICT educational services the paper presents also some conclusion about educational system in terms of computer literacy.(original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bock F.: The Intelligent Organization. Prism, Second Quarter 1998, p. 5-15.
 2. Bratinau C., Vasilache S., Jianu I.: In search of intelligent organizations. \"Management & Marketing\", Vol. 1, Issue 4, 2006, p. 71-82.
 3. Fernández-Aráo C.: 21st century talent spotting. Why potential now trumps brains, experience, and \"competencies\". \"Harvard Business Review\", June 2014, http://www.egonzehnder.com/files/_b_77ddd4d.pdf.
 4. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 30.12.2006 r., Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie - europejskie ramy odniesienia, http:// eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=pl (dostęp 5.09.2015 r.).
 5. Kiełtyka L., Kobis P.: Ekonomiczne aspekty wirtualizacji zasobów informatycznych przedsiębiorstw. \"Przegląd organizacji\", nr 4, 2013, s. 13-20.
 6. Kobis P.: Wirtualizacja zasobów informacyjnych organizacji gospodarczej - era chmury obliczeniowej. \"Przegląd organizacji\", nr 2, 2015, s. 34-42.
 7. Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2010  2014. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2014, s. 142, https://www.uke.gov.pl/files/?id_plik=18579 (dostęp 10.09.2015 r.).
 8. Strona internetowa Altkom Akademia, http://www.altkomakademia.pl/szkolenia (dostęp 20.09.2015 r.).
 9. Strona internetowa Akademii EITCA, http://eitca.pl/ (dostęp 20.09.2015 r.).
 10. Strona internetowa ECDL, http://www.ecdl.pl/(dostęp 5.09.2015 r.).
 11. Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technik informatyk 351203, http://www.koweziu.edu.pl/pp_zawod.php?nr_zawodu=351203 (dostęp 16.09.2015 r.).
 12. Oferty pracy, http://www.pracuj.pl; http://www.indeed.com/; http://www.jobisjob.co.uk/ (dostęp 20.09.2015 r.).
 13. Raport European Communities, e-umiejętności: Wymiar międzynarodowy i wpływ globalizacji. Komisja Europejska ds. Przedsiębiorczości i Przemysłu, 2014, http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/6872/attachments/1/translations/en/renditions/native (dostęp 20.09.2015 r.).
 14. Tomkiewicz M.: Rynek pracy: branża IT chce zatrudniać, ale nie ma kogo. Czasopismo \"Computerworld\", 2010, http://www.computerworld.pl/news/360884/Rynek.pracy.branza.IT.chce.zatrudniac.ale.nie.ma.kogo.html (dostęp 20.09.2015 r.).
 15. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014  2020, https://www.mir. gov.pl/media/5068/Wytyczne_edukacja_02_06.pdf (dostęp 20.09.2015 r.).
 16. Zdonek I., Zdonek D.: Analiza procesu twórczego i zawodów kreatywnych w Polsce. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, s. Organizacja i Zarządzanie, z. 80, Gliwice 2015, s. 339-352.
Cited by
Show
ISSN
1641-3466
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu