BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pasińska Dorota (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB)
Title
Rynek wieprzowiny w ujęciu globalnym i krajowym
Pork Market from Global and Domestic Perspective
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2016, t. 16(31), z. 1, s. 187-198, tab., bibliogr. 21 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Mięso wieprzowe, Produkcja mięsa, Rynek mięsny, Handel zagraniczny
Pork meat, Production of meat, Meat market, Foreign trade
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule podjęto próbę wskazania najważniejszych zmian na krajowym i światowym rynku wieprzowiny i trzody chlewnej po wstąpieniu Polski do UE. Ponad 80% światowej produkcji wieprzowiny dostarczają Chiny, UE i Stany Zjednoczone. W 2013 r. Polska była 4-tym producentem wieprzowiny w UE. Pomimo relatywnie dużej polskiej produkcji trzody chlewnej, sektor ten nie jest konkurencyjny. Wejście Polski do UE przyczyniło się do zdynamizowania obrotów handlowych wieprzowiną. W badanym okresie z eksportera netto Polska stała się importerem netto produktów wieprzowych. (abstrakt oryginalny)

The article attempts to indicate the major changes in the domestic and world market of pork and pigs after Poland's accession to the EU. China, the EU and the United States supply more than 80% of world pork production. In 2013 Poland was the 4th pork producer in the EU. Despite the relatively large Polish production of pigs, the sector is not competitive. Poland's accession to the EU has led to more dynamic pork trade. In the studied period from net exporter, Poland has become a net importer of pork products. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Biuletyn Statystyczny GUS. (2005,...,2007). GUS, Warszawa.
 2. Food Outlook Biannual Report on Global Food Markets. FAO, October 2014, 55.
 3. Food Outlook Biannual Report on Global Food Markets. FAO, May 2015, 50
 4. Grudniewska, B. (red.) (1998). Hodowla i użytkowanie świń. Wydawnictwo ART, Olsztyn.
 5. Hamulczuk, M., Stańko, S. (2013). Uwarunkowania zmian cen wieprzowiny i dochodów producentów trzody chlewnej w Polsce. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 3, 44-66.
 6. Małkowski, J. , Zawadzka, D., Pasińska, D. (2014). Aktualny i przewidywany stan rynku wieprzowiny. Rynek mięsa: stan i perspektywy, nr 46, 15-17.
 7. McGlone, J.J. (2013). The Future of Pork Production in the World: Towards Sustainable, Welfare-Positive Systems. Animals, vol. 3, issue 2, 401-415.
 8. Mroczek, R. (2014). Regionalne zróżnicowanie produkcji i konsumpcji mięsa na świecie w latach 2003-2013. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XVI, zeszyt 4, s. 202.
 9. OECD-FAO Agricultural Outlook 2014-2023. OECD-FAO 2014, 182, 185.
 10. Production of meat: pigs. (2015) Pobrano marzec 2015 z: http://ec.europa.eu/eurostat/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tag00042.
 11. Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2014. (2015). GUS, Warszawa.
 12. Rolnictwo w 2003 r., ..., 2005 r., .... 2006 r., ...2007r., ...2009 r., ..., 2013. (2004, 2006, 2007, 2008, 2010, 2014) GUS, Warszawa.
 13. Rycombel, D. (2011). Rynek wieprzowiny. [w:] G. Dybowski, D. Rycombel, Światowy rynek wieprzowiny i drobiu na tle bilansu zbóż i pasz, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB, Warszawa, Program Wieloletni 2011-2014 nr 17, 18, 40-41.
 14. Rycombel, D. (2012). Światowy rynek wieprzowiny. Przemysł Spożywczy, nr 12/2012, tom 66, 2-5.
 15. Stępień, S. (2011). Rynek wieprzowiny na świecie w warunkach globalizacji. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XIII, zeszyt 3, 325-329.
 16. Stępień, S. (2013). Aktualny i przewidywany stan rynku mięsa wieprzowego na świecie. ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, Tom 13 (XXVIII), 2013, zeszyt 2, s. 99-100.
 17. Strategia odbudowy i rozwoju produkcji trzody chlewnej w Polsce do roku 2030. Blicharski T., Hammermeister A. (red.). (2013). Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej "POLSUS", Warszawa 2013.
 18. Szymańska, E. (2011). Efektywność gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji żywca wieprzowego w Polsce. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 19. Szymańska, E. (2009). Produkcja i handel wieprzowiną na świecie. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XI, zeszyt 3, 356-360.
 20. The BPEX Yearbook 2014-2015. Pobrano 23 lipca 2015 z: http://pork.ahdb.org.uk/media/73777/bpex-yearbook-2015.pdf.
 21. Urban, R. (2009). Głęboki dołek świński źródła i skutki. Przemysł Spożywczy, marzec 2009, 11-12.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu