BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawlak Karolina (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Sapa Agnieszka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Potencjalne skutki utworzenia strefy wolnego handlu UE-MERCOSUR dla handlu rolno-żywnościowego UE
Possible Effects of the EU-MERCOSUR Free Trade Area Establishment for the EU Agri-Food Trade
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2016, t. 16(31), z. 1, s. 199-210, tab., bibliogr. 20 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Strefy wolnego handlu, Przemysł rolno-spożywczy, Handel produktami rolnymi, Eksport, Import
Free trade area, Agri-food industry, Agricultural trade, Export, Import
Note
streszcz., summ.
Company
Wspólny Rynek Ameryki Południowej, Unia Europejska (UE)
Mercado Comun del Cono Sur (Mercosur), European Union (EU)
Abstract
Celem artykułu było oszacowanie możliwych efektów utworzenia strefy wolnego handlu UE-MERCOSUR dla handlu rolno-żywnościowego UE. Projekcje wartości obrotów handlowych wykonano przy użyciu modelu równowagi ogólnej Global Trade Analysis Project. Rozważano scenariusz częściowej liberalizacji bilateralnych obrotów handlowych, zgodnie z którym obydwa ugrupowania integracyjne zredukują o połowę taryfy celne w handlu wszystkimi towarami. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że utworzenie strefy wolnego handlu między UE a MERCOSUR może wywołać nie tyle efekt przesunięcia, co kreacji bilateralnego handlu rolno-spożywczego. W wyniku dynamicznego zwiększenia importu produktów mięsnych i cukru można oczekiwać wzrostu znaczenia państw MERCOSUR jako rynku zaopatrzenia UE w artykuły rolno-żywnościowe. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to assess the possible effects of the EU-MERCOSUR free trade area establishment for the EU agri-food trade. The study uses the general equilibrium model of the Global Trade Analysis Project (GTAP). The scenario of partial liberalisation of bilateral merchandise trade was implemented. It was assumed that both regional groupings will reduce duty tariffs in total merchandise trade by 50%. It was proved that the establishment of a free trade area between the EU and MERCOSUR may result in the effect of creation of mutual agri-food trade rather than in the trade diversion effect. The dynamic increase in import of meat products and sugar should result in the growth of importance of MERCOSUR countries as a source of supply for agri-food products for the EU. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bąba, W., Serda, B. (2008). Stosunki gospodarcze UE-MERCOSUR a perspektywa utworzenia FTAA. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 787.
 2. Bergman, L. (1990). The Development of Computable General Equilibrium Modeling, [w:] General Equilibrium Modeling and Economic Policy Analysis, L. Bergman, D. W. Jorgenson, E. Zalai (red.). Basil Blackwell, Oxford.
 3. Devarajan, S., Go, D.S. (1998). The Simplest Dynamic General-Equilibrium Model of an Open Economy. Journal of Policy Modeling, Vol. 20, No. 6.
 4. Estevadeordal, A., Krivonos, E. (2000). Negotiating Market Access between the European Union and MERCOSUR: Issues and Prospects. Occasional Paper 7, The Institute for the Integration of Latin America and the Caribbean (INTAL), Integration, Trade and Hempispheric Issues Division (ITD) of the Integration and Regional Programs Department of the Inter-American Development Bank, Buenos Aires.
 5. Gawrycki, M.F. (2004). Unia Europejska - Ameryka Łacińska i Karaiby. Trudne partnerstwo dwóch regionów. ASPRA-JR, Warszawa.
 6. Hagemejer, J., Michałek, J.J. (2008). Symulacja skutków liberalizacji handlu rolnego przy użyciu modelu równowagi ogólnej. Ekonomista, Nr 4.
 7. Hertel, T.W., Tsigas, M.E. (1997). Structure of GTAP, [w:] Global Trade Analysis. Modeling and Applications, T. W. Hertel (red.). Cambridge University Press, Cambridge.
 8. Kita, K. (2014). Konkurencyjność polskiego handlu rolno-spożywczego na rynkach krajów spoza Unii Europejskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
 9. Kita, K., Pawlak, K. (2013). The potential effects of the liberalization of the world agricultural trade for the agrifood sector in MERCOSUR. Annals of The Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, Vol. XV, No. 6.
 10. Latoszek, E., Proczek, M. (2006). Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.
 11. Leonard, T.M. (2001). UE a MERCOSUR: perspektywy współpracy. Studia Europejskie, Nr 1.
 12. Pawlak, K. (2013). Międzynarodowa zdolność konkurencyjna sektora rolno-spożywczego krajów Unii Europejskiej. Rozprawy Naukowe nr 448. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 13. Pawlak, K., Kita, K. (2014). Skutki potencjalnej liberalizacji światowego handlu rolnego dla sektora rolnożywnościowego pastw ASEAN. Biznes międzynarodowy w gospodarce globalnej, Nr 33.
 14. Preparing the EU-MERCOSUR Association: Benefits and Obstacles (1998). IRELA, Madrid.
 15. Robinson, S., Roland-Holst, D.W. (1988). Macroeconomic Structure and Computable General Equilibrium Models. Journal of Policy Modeling, Vol. 10, No. 3.
 16. Sapa, A. (2014). Handel rolno-żywnościowy regionalnych ugrupowań integracyjnych. Podobieństwa i różnice. PWN, Warszawa.
 17. Shoven, J.B., Whalley, J. (1984). Applied General-Equilibrium Models of Taxation and International Trade: An Introduction and Survey. Journal of Economic Literature, Vol. 22, No. 3.
 18. Thelle, M.H., Sunesen, E.R. (2011). Assessment of barriers to trade and investment between the EU and MERCOSUR. Copenhagen Economics, Copenhagen.
 19. UNCTAD. Pobrano październik 2015 z: http://unctadstat.unctad.org/wds/ReportFolders/reportFolders.aspx.
 20. WITS. Pobrano październik 2015 z: http://wits.worldbank.org/.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu