BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Cesarski Maciej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Title
Sociology of housing in Poland : genesis, development and future prospects
Source
Warsaw Forum of Economic Sociology, 2015, vol. 6, nr 1 (11), s. 141-164, bibliogr. 130 poz.
Keyword
Mieszkalnictwo, Gospodarka mieszkaniowa, Polityka mieszkaniowa, Standard mieszkaniowy, Rynek mieszkaniowy, Jakość życia, Socjologia gospodarcza
Housing, Housing economy, Housing policy, Housing standard, Housing market, Quality of life, Economic sociology
Note
summ.
Abstract
The sociology of housing is understood by the author of the paper as a science concerning the social dynamics relevant in housing, living and inhabited space context. The goal of the paper is to remind the role of Polish sociology of housing in process of showing the importance of the land use planning and combining the qualities of social and physical space in development of the inhabited space. The article also concerns the genesis and the achievements of sociology of housing in Poland as well as the history and the conditions of housing policy in Poland and in Western Europe. The article also contains proposals of future reorientation of the sociology of housing in the global dimension. The future development of settlement infrastructure, which forms the fundaments of settlement policy, may become a substantial platform for authentic and genuine sustainable development. The settlement infrastructure concept has a potential for balancing the development of the living space, which is determined by the inhabited space, and thus for genuine sustainable development. The aim is to notice the crucial role of the housing policy in modeling the development of the inhabited space. To achieve this the future objectives of sociology of housing in terms of monitoring and diagnosing the social space and physical relations are highlighted. The future sociology of housing should encompass the sociology of settlement - town's and village's sociology as well as rural areas sociology, thus transgressing the boundaries of inhabited space in general and urbanization space in particular. It should evolve into sociology of entire living space. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Consolidated Version of the Treaty Establishing the European Community (2002), "Official Journal of the European Communities" C 325/33
 2. Property is widely seen as a safe asset. It is arguably the most dangerous of all (2011), "The Economist" March 3
 3. Agenda Terytorialna. W kierunku bardziej konkurencyjnej i zrównoważonej Europy zróżnicowanych regionów (23/24 maja 2007), Nieformalne Spotkanie Ministrów d/s Rozwoju miast i spójności terytorialnej, Lipsk
 4. An urbanizing world: Global report on human settlements (1996), Oxford: UN, Centre for Human Settlement Infrastructure and Enviroment Programme, Oxford University Press
 5. Andrzejewski, A., (1974), Infrastruktura społeczna, jej rola i miejsce w układzie osadniczym, in: Gospodarka komunalna i mieszkaniowa i jej rola w społeczno-ekonomicznym rozwoju kraju, Monografie i Opracowania, (30), Warszawa: SGPiS
 6. Andrzejewski, A., (1974), Sytuacja mieszkaniowa w Polsce w latach 1918-1974, Warszawa: PWE
 7. Andrzejewski, A., (1979), Związki infrastruktury społecznej z rozmieszczeniem mieszkalnictwa oraz infrastruktury osadniczej, in: Kształtowanie infrastruktury społecznej w Polsce w latach 1971-1980 oraz uwarunkowania i przesłanki jej rozwoju w latach 1981-1985, Gdańsk: KPPiPS PAN, INP UG
 8. Andrzejewski, A., (1987), Polityka mieszkaniowa, Warszawa: PWE
 9. Andrzejewski, A., Cegielski, J., (1950), Stosunki mieszkaniowe w Warszawie. Wyniki ankiet o sytuacji mieszkaniowej pracowników w latach 1946-48, Warszawa: PWG
 10. Andrzejewski, A., Cesarski, M., Majchrzak, M., Matuszewski, J., Stasiak, A., (1997), Kierunki badań nad mieszkalnictwem i osadnictwem w latach 1953-1992, in: Zalewski A. red., Samorząd terytorialny i mieszkalnictwo w badaniach naukowych i dydaktyce SGH 1906-1995, Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 423, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH
 11. Auty, R.M., Brown K., (1997), An overview to approaches to sustainable development, in: Auty, R.M., Brown, K. red., Approaches to sustainable development, London: Routledge
 12. Bauman, Z., (2000), Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa: Sic!
 13. Bauman, Z., (2006), Płynna nowoczesność, Kraków: Wydawnictwo Literackie
 14. Bidet, J., Dumenil, G., (2011), Altermarksizm. Inny marksizm dla innego świata, Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog
 15. Blandy, S., Parsons, D., (2003), Gated communities in England: Rules and rhetoric of urban planning, "Swiss Journal of Geography", 4
 16. Buczyńska-Garewicz, A., (2006), Miejsca, strony, okolice. Przyczynek do fenomenologii przestrzeni, Kraków: Universitas
 17. Castells, M., (1982), Kwestia miejska, Warszawa: PWN
 18. Cegielski, J., (1957), Stosunki mieszkaniowe na ziemiach polskich w wieku XIX i na początku XX, Warszawa: IBM, Arkady
 19. Cesarski, M., (1987), Inwestycje w dziedzinie infrastruktury osadniczej w Polsce w latach 1950-1984, "Biuletyn / KPZK PAN", 133, Warszawa: PWN
 20. Cesarski, M., (1997), Problematyka mieszkaniowa i osadnicza w pracach badaczy związanych z WSH-SGH, in: Zalewski, A. red., Samorząd terytorialny i mieszkalnictwo w badaniach naukowych i dydaktyce SGH 1906-1995, Monografie i Opracowania / Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie, 423, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH
 21. Cesarski, M., (2001), Kategoria majątku trwałego w badaniach sfery osadnictwa w Polsce, in: Brdulak, J. red., Problemy rozwoju regionalnego, t. 5, VII Kongres Ekonomistów Polskich - styczeń 2001, Warszawa: PTE, Dom Wydawniczy Bellona
 22. Cesarski, M., (2001), Mieszkalnictwo. Myślenie globalne a przestrzenne wymiary działań w Polsce, in: Osiński, J. red., Globalna gospodarka - lokalne społeczeństwa. Świat na progu XXI wieku, Warszawa: SGH
 23. Cesarski, M., (2005), Podstawy zamieszkiwania i ich rola w integracji społecznej (myśl polskiej szkoły mieszkaniowej), in: 80 lat PTPS - spojrzenie w przyszłość, PTPS Biuletyn Informacyjny 1
 24. Cesarski, M., (2005), Polityka i sytuacja mieszkaniowa w Polsce oraz Europie Zachodniej - kierunki, uwarunkowania, in: Frąckiewicz, L. red., Przeszłość i przyszłość polskiej polityki mieszkaniowej, Warszawa-Katowice: Wydawnictwo Śląsk, IPiSS
 25. Cesarski, M., (2006), Mieszkalnictwo i osadnictwo w integracji europejskiej - możliwości i bariery, in: Żukrowska K. red., Integracja europejska - nowe bariery czy trwały kryzys?, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH
 26. Cesarski, M., (2008), Kierunki badan i osiągnięcia, in: Strzelecki, Z. red., Gospodarka, społeczeństwo, przestrzeń w tradycji i badaniach Katedry Samorządu Terytorialnego i Gospodarki Lokalnej SGH, KES 1968-2008, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH
 27. Cesarski, M., (2008), Rozwój infrastruktury osadniczej w Polsce w latach 1990-2005 - miary nakładów, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa", 15
 28. Cesarski, M., (2010), Przestrzeń urbanizacyjna a spójność społeczna - aspekty materialne, in: Gilejko, L., Błaszczyk, B. red., Spójność społeczna na poziomie lokalnym, Seria: Lokalizm, regionalizm, globalizm / Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, t. V, Pułtusk:
 29. Cesarski, M., (2010), Refleksje na marginesie książki Jacka Gądeckiego o osiedlach grodzonych w Polsce, "Człowiek i Środowisko", 1-2
 30. Cesarski, M., (2012), Infrastruktura osadnicza w gospodarce regionalnej - kwestie równoważenia rozwoju, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa" 3
 31. Cesarski, M., (2012), Od funkcjonalnego mieszkania ku zrównoważonej przestrzeni zamieszkiwania - rola infrastruktury osadniczej, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa", 10
 32. Cesarski, M., (2013), Kryzys istoty kapitalizmu, "Przyszłość: Świat - Europa - Polska", 2(28) Biuletyn Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus przy prezydium PAN, Warszawa: PAN Warszawska Drukarnia Naukowa
 33. Cesarski, M., (2013), Polityka mieszkaniowa w Polsce w pracach naukowych 1918-2010. Dokonania i wpływ polskiej szkoły badań, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH
 34. Cesarski, M., (2013), Powojenna polityka mieszkaniowa w Europie Zachodniej - sektor publiczny a paradygmat wzrostu ekonomicznego, in: Osiński, J. red., Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH
 35. Cesarski, M., (2014), Publiczna socjalna pomoc mieszkaniowa - losy, rozwiązania i treść, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów / Szkoła Główna Handlowa", 1
 36. Cesarski, M., (2014), Zrównoważona przestrzeń zamieszkiwania platformą regionalnej spójności społecznej - kontrowersje wokół perspektywy UE, "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje", 24/1
 37. Clarck W.C., Cruzten P.J., Schellnhuber H.J., (2004), Science for global sustainability: towards new paradigm, in: Schellnhuber H.J., Crutzen P.J., Clark W.C., Claussen M., Held H. red., Earth system analysis for sustainability, Berlin: The MIT Press, Freie Universität
 38. Czeczerda, W., (1978), Potrzeby i preferencje mieszkaniowe gospodarstw domowych, Warszawa: IKŚ
 39. Czekaj, K., (2007), Socjologia Szkoły Chicagowskiej i jej recepcja w Polsce, Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego
 40. Czerwiński, M., (1974), Życie po miejsku, Warszawa: PIW
 41. Desol, Ch., (2003), Esej o człowieku późnej nowoczesności, Kraków: Znak
 42. Dominowski, J., (1982), Nowy standard mieszkaniowy a funkcjonowanie gospodarstw domowych, in: Kaltenberg-Kwiatkowska, E. red., Mieszkanie - analiza socjologiczna, Warszawa: PWE
 43. Dominowski, J., (1991), Postulaty mieszkańców w zakresie rozwiązań mieszkań, budynków i zespołów mieszkaniowych, Warszawa: IGM
 44. Dominowski, J., (1997), Aspiracje mieszkaniowe młodych Polaków, "Sprawy Mieszkaniowe", 1
 45. Dominowski, J., (1998), Sytuacja i potrzeby i aspiracje mieszkaniowe młodych małżeństw, "Sprawy Mieszkaniowe", 3
 46. Dominowski, J., (2000), Warunki mieszkaniowe w domach opieki dla osób starszych, "Sprawy Mieszkaniowe", 3-4
 47. Dominowski, J., (2001), Sytuacja i warunki mieszkaniowe osób starszych w miastach, in: Zaniewska, H. red., Mieszkania starszych ludzi w Polsce. Sytuacja i perspektywy zmian, Warszawa: IGM
 48. Dominowski, J., Zalewska E., (1999), Z badań wspólnot mieszkaniowych, "Sprawy Mieszkaniowe", 4
 49. Dominowski, J., Zalewska, E., (1996), Gospodarstwa domowe w małych i dużych mieszkaniach (wyniki badań IGM), "Sprawy Mieszkaniowe", 2
 50. Frąckiewicz, L., (1972), Warunki i potrzeby mieszkaniowe ludzi starych w miastach województwa katowickiego, Materiały i Studia IGM, 7/221/72
 51. Frampton, K., (2001), Le Corbusier (World of Art), London: Thames & Hudson
 52. Friedewald, B., (2009), Bauhaus, Prestel: Munich-New York
 53. Gądecki, J., (2007), Za murami : krytyczna analiza dyskursu na temat osiedli typu gated communities w Polsce, in: Jałowiecki, B., Łukowski, W. red., Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, Wydawnictwo SWPS Academica
 54. Gądecki, J., (2009), Za murami. Osiedla grodzone w Polsce - analiza dyskursu, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
 55. Gąsior-Niemiec, A., Glasze, G., Pütz, R., Sinz, D., (2007), Grodzenie miasta: casus Warszawy, "Studia Regionalne i Lokalne", 30
 56. Giedion, S., (1968), Przestrzeń, czas, architektura. Narodziny nowej tradycji, Warszawa: PWN
 57. Gorlach, K., (2004), Socjologia obszarów wiejskich. Problemy i perspektywy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar
 58. Goryński, J., (1963), Problemy urbanistyki w świetle współczesnej urbanizacji, KPZK Biuletyn 29
 59. Goryński, J., (1966), Urbanizacja, urbanistyka i architektura, Warszawa: PIW
 60. Goryński, J., (1982), Polityka przestrzenna, Warszawa: PWE
 61. Habermas, J., (2000), Filozoficzny dyskurs nowoczesności, Kraków: TAiWPN Universitas
 62. Habermas, J., (2008), Strukturalne przeobrażenia sfery publicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN
 63. Hamm, B., (1990), Wprowadzenie do socjologii osadnictwa, Warszawa: KiW
 64. Harley, D., (2010), Sztuka renty. Globalizacja, monopol i utowarowienie kultury, in: Ekonomia kultury. Przewodnik krytyki politycznej, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej
 65. Heidegger, M., (1977), Budować, mieszkać myśleć. Eseje wybrane, Warszawa: Czytelnik
 66. Heyman, Ł., (1976), Nowy Żoliborz 1918-1939. Architektura, Urbanistytka, Wrocław: PAN, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich
 67. Horkheimer, M., Adorno, T.W., (1994), Dialektyka oświecenia. Fragmenty filozoficzne. Warszawa: IFiS PAN
 68. Jałowiecki, B., (1968), Osiedle i miasto - socjologiczno-urbanistyczne studium jednostek mieszkaniowych Wrocławia, Warszawa: Arkady
 69. Jałowiecki, B., Kaltenberg-Kwiatkowska, E. (ed.) (1988), Procesy urbanizacji i przekształcenia miast w Polsce Wrocław: Ossolineum
 70. Jałowiecki, B., Szczepański, M.S., (2009), Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Warszawa: Scholar
 71. Jarząbek, Z., (1982), Kultura mieszkaniowa w nowych osiedlach wielkomiejskich, in: Kaltenberg-Kwiatkowska, E. red., Mieszkanie - analiza socjologiczna, Warszawa: PWE
 72. Kaltenberg-Kwiatkowska, E., (1982), Mieszkanie, sprawy ważne i sprawy dyskusyjne, in: Kaltenberg-Kwiatkowska, E. red., Mieszkanie - analiza socjologiczna, Warszawa: PWE
 73. Kaltenberg-Kwiatkowska, E., (1982), Społeczne problemy mieszkalnictwa i socjologia mieszkania, in: Kaltenberg-Kwiatkowska, E. red., Mieszkanie - analiza socjologiczna, Warszawa: PWE
 74. Kaltenberg-Kwiatkowska, E., (2000), Polacy o problemie mieszkaniowym - opinie i postawy, Warszawa: SSiIS
 75. Kaltenberg-Kwiatkowska, E., (2005), Warunki mieszkaniowe w świadomości społecznej, in: Frąckiewicz L. (ed.) Przeszłość i przyszłość polskiej polityki mieszkaniowej, Katowice: Wydawnictwo Śląsk
 76. Kaltenberg-Kwiatkowska, E., (2010), Stara zabudowa w świadomości społecznej - opinie i postawy wobec jej rewaloryzacji, "Problemy Rozwoju Miast", 3
 77. Kanth, R. K., (1993), Introduction: the overview of development studies, in: Kanth, R.K red., Paradigms in economic development: classic perspectives, critiques and reflections, New York: M E Sharpe Inc.
 78. Kośmicki, E., (1996), Koncepcja zrównoważonego rozwoju, "Nauka", 2
 79. Kozielska, B., (2008), Współczesne koncepcje rozwoju metropolii w kontekście paradygmatu miast globalnych, Katowice, Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych (maszynopis)
 80. Kozłowski, S., (2005), Przyszłość ekorozwoju, Lublin: Wydawnictwo KUL
 81. Krzeczkowski, K., (1939), Kwestia mieszkaniowa w miastach polskich, Warszawa: Związek Miast Polskich
 82. Krzeczkowski, K., (1947), Polityka społeczna. Wybór pism, Łódź: PISS
 83. Krzywicki, L., (1892), Kwestia mieszkań we Francji, "Gazeta Polska", 68
 84. Krzywicki, L., (1892), Nowy projekt, "Gazeta Polska", 2
 85. Krzywicki, L., (1892c), Rozwój miast, "Prawda", 9
 86. Krzywicki, L., (1898), Dwa wzorcowe miasta: Miasto zdrowia i miasto moralności (Dwie najnowsze utopie), "Przegląd Tygodniowy", 5
 87. Krzywicki, L., (1957), Pierwociny więzi społecznej, Dzieła T. 1, Warszawa: PWN
 88. Krzywicki, L., (1962) Dzieła, t. 6, Warszawa: PWN
 89. L.B., (1929), Polskie Towarzystwo Reformy Mieszkaniowej, Mieszkanie, Dom, Osiedle l
 90. Low, S., (2004), Behind the gates, New York-London: Routledge
 91. Lyle, J.T., (1999), Design for human ecosystems: landscape, land use, and natural resources, Washington: Island Press
 92. Madurowicz, M., (2009), Hermeneutyka miejsca w świetle fenomenologii przestrzeni, in: Fenomen genius loci. Tożsamość miejsca w kontekście historycznym i współczesnym, Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 93. Magnuszewski, P., (2010), Podejście systemowe, in: Kronenberg J., Bergier T. red., Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Kraków: Fundacja Sendzimira
 94. Mazur, E., (1993), Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa 1921-1939. Materialne warunki bytu robotników i inteligencji, Warszawa: IAiE PAN
 95. McKenzie, E., (1996), Privatopia: Homeowner association and the rise of private government, New Haven: Yale University Press
 96. Minkiewicz, A., (1999), Polityka społeczna w środowisku zamieszkiwania (studium więzi społecznej), "Biuletyn IGS", 1-4
 97. Ossowski, S., (1967), Organizacja przestrzenia i życie społeczne w przyszłych osiedlach, in: Ossowski, S. Dzieła, t. III, Warszawa: PWN
 98. Ossowski, S., (1967), Ogólne zagadnienia dotyczące współżycia zbiorowego w dzielnicy pracy, in: Ossowski, S. Dzieła, t. III, Warszawa: PWN
 99. Ossowski S., (1967), Urbanistyka i socjologia, in: Ossowski, S., Dzieła, t. III, Warszawa: PWN
 100. Pasquinelli, M., (2010), ,Na ruinach miasta kreatywnego: Berlińska fabryka kultury a sabotaż renty, in: Ekonomia kultury. Przewodnik krytyki politycznej, Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej
 101. Pióro, Z., (1982), Główne nurty ekologii społecznej, in: Pióro, Z. red., Przestrzeń i społeczeństwo. Z badań ekologii społecznej, Warszawa: KiW
 102. Polityka społeczna Drugiej Rzeczpospolitej, Grata, P. red., (2013), Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego
 103. Przymeński, A., Oliwa-Ciesielska, M., (2014), Publiczna pomoc mieszkaniowa a demarginalizacja społeczna ludności ubogiej, Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
 104. Quade, E.S., (1985), Analiza systemowa: możliwości i ograniczenia, in: Findeisen W. red., Analiza systemowa - podstawy i metodologia, Warszawa: PWE
 105. Rychliński, S., (1935), Województwo stołeczne, jego obszar i zadania, "Samorząd Terytorialny", 3-4
 106. Rychliński, S., (1936), Założenia polityki urbanizacyjnej, "Samorząd Terytorialny", 3-4
 107. Rychliński, S., (1976), Wybór Pism, Wójcik, P. red., Warszawa: PWN
 108. Shaw, R.W., (1994), Sustainable development: applications of systems analysis, "Science of The Total Environment", 149, is. 3.
 109. Siemiński, W., (1982), Budynek i osiedle jako przedłużenie funkcji mieszkania, in: Kaltenberg-Kwiatkowska, E. red., Mieszkanie - analiza socjologiczna, Warszawa: PWE
 110. Soroczynski, T., (2002), Integrated systems analyses and sustainable development, in: 1st International Environmental Modelling and Software Society Confrence 3, Lugano
 111. Stasiak, A. Cesarski, M. red., Profesor Adam Andrzejewski i jego dzieło, (Procesy mieszkaniowe, urbanizacyjne i społeczne). Wybór pism (2001), Biuletyn KPZK PAN, 196
 112. Straszak, A., (1985), Analiza systemowa - metoda bardziej racjonalnego wyboru i decyzji, in: Findeisen, W. red., Analiza systemowa - podstawy i metodologia, Warszawa: PWE
 113. Świetlik, E., (1996), Warunki i zmiany mieszkaniowe rodzin wielopokoleniowych (wyniki badań IGM), "Sprawy Mieszkaniowe", 3
 114. Syrkus, H., (1976), Ku idei osiedla społecznego, Warszawa: PWN
 115. Szczepański, J., (1976), Mieszkanie - komentarz socjologa, Biuletyn OIEiT, 6
 116. Wallerstein, I., (2007), Analiza systemów - światów. Wprowadzenie, Warszawa: DIALOG
 117. Wallerstein, I., (2007), Europejski uniwersalizm. Retoryka władzy, Warszawa: Scholar
 118. Wallis, A., (1971), Socjologiczne aspekty społeczności osiedlowych, in: Wallis A., Socjologia i kształtowanie przestrzeni, Warszawa: PIW
 119. Wallis, A., (1972), "Próba społecznej anatomii mieszkania", in: Jednostki mieszkaniowe dziś i jutro, Materiały i Studia Rady Naukowej CZSBM, 12
 120. Wallis, A., (1974), Pojęciowy model jednostki mieszkaniowej, Warszawa: IKŚ
 121. Wallis, A., (1974), Społeczne przesłanki i przyszłość mieszkania, in: Mieszkanie przyszłości. Funkcje i rola mieszkania na tle perspektywicznego standardu w roku 2000, Komitet Badań i Prognoz Polska 2000, Warszawa: Ossolineum
 122. Wallis, A., (1978), Społeczne aspekty zespołów mieszkaniowych, in: Studia nad osiedlami, Warszawa: ZW CZSR
 123. Wallis, A., (1986), Osiągnięcia i trudności w projektowaniu zespołów mieszkaniowych, Wrocław, Prace Naukowe Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Wrocławskiej 56
 124. Wehrhahn, R., (2003), Gated communities in Madrid: zur funktion von mauern im europäischen kontext, "Swiss Journal of Geography", 4
 125. Wojtyszyn, B. J., (2010), Dostępność sąsiedzka i jej zgeometryzowana struktura przestrzeni zurbanizowanej, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
 126. Zabłocki, G., (2002), Rozwój zrównoważony. Idee, efekty, kontrowersje, Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 127. Zalewska, E., (1982), Warunki i preferencje mieszkaniowe ludności aglomeracji warszawskiej, in: Kaltenberg-Kwiatkowska E. red., Mieszkanie - analiza socjologiczna, Warszawa: PWE
 128. Ziółkowski, J., (1965), Urbanizacja, miasto, osiedle. Studia socjologiczne, Warszawa: PWN
 129. Znaniecki, F., (1928), Socjologiczne postawy ekologii ludzkiej, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", 1
 130. Zrewidowana strategia spójności społecznej (2004), Europejski Komitet Spójności Społecznej, Strasburg: CDCS 10
Cited by
Show
ISSN
2081-9633
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu