BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chrzan Tadeusz (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu)
Title
Zarządzanie kryzysowe i zabezpieczenie przeciwpowodziowe na terenie powiatu kluczborskiego a poczucie bezpieczeństwa jego mieszkańców
Crisis management and flood protection in comparison with social security of inhabitants at Kluczbork County
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 737-742, tab., bibliogr. 5 poz.
Keyword
Bezpieczeństwo publiczne, Powódź, Sytuacje kryzysowe, Zarządzanie w kryzysie
Public security, Flood, Crisis situations, Crisis management
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo opolskie
Opolskie Voivodship
Abstract
W artykule opisano powiat Kluczborski i zagrożenia związane z przepływającymi przez jego teren rzekami i potokami. Omówiono uprawnienia ustawowe w zarządzaniu kryzysowym w powiecie. Wykonano ocenę zabezpieczenia przeciwpowodziowego powiatu kluczborskiego. Omówiono etapy zarządzania kryzysowego, krajowy system zarządzania kryzysowego, sposób zarządzania w przypadku wystąpienia zagrożenia powodziowego na terenie powiatu kluczborskiego w województwie opolskim. Dokonano oceny społecznego poczucia bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpowodziowej na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców powiatu. (abstrakt oryginalny)

Describes Kluczbork County and risks associated with passing through his area of rivers and streams. Discusses the statutory powers in crisis management in the County. The assessment was made against the County flood protection. Discusses the stages of crisis management, the national system of emergency management, the way we manage flood risk in the event of an outbreak Kluczbork County, in Opole Voivodeship. Social security has been assessed with regard to the protection against the flooding on the basis of a survey conducted among the inhabitants of the County. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Grocki R., Zarządzanie kryzysowe - dobre praktyki. Warszawa 2012, s. 44.
  2. Litwińska K., Zarządzanie kryzysowe i analiza zagrożeń powodziowych na terenie powiatu kluczborskiego. Praca magisterska, wyk. pod kierunkiem T. Chrzana. WSOWL. Wrocław 2015.
  3. Plan Operacyjny Ochrony Przed Powodzią Województwa Opolskiego - załącznik T12 wykaz obwałowanych dolin, zatwierdzony przez Wojewodę Opolskiego, Opole 2009.
  4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie, Dz. U. 2007 Nr 86 poz. 579.
  5. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 roku Dz. U. 2007 Nr 89, poz
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu