BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chrzan Tadeusz (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu), Banachowicz Zbigniew (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu), Piątkiewicz Adriana (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu)
Title
Zarządzanie kryzysowe i zabezpieczenie przeciwpowodziowe w gminie Kamieniec Ząbkowicki a poczucie bezpieczeństwa jej mieszkańców
Crisis management and protection against flooding in the municipality of Kamieniec and sense of security of its inhabitants
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 743-748, rys. bibliogr. 7 poz
Keyword
Bezpieczeństwo publiczne, Powódź, Zarządzanie w kryzysie
Public security, Flood, Crisis management
Note
streszcz., summ.
Country
Województwo dolnośląskie
Dolnośląskie voivodship
Abstract
W artykule opisano gminę Kamieniec Ząbkowicki i zagrożenia związane z przepływającymi przez jej teren rzekami i potokami. Gminę nawiedziła powódź w 1997, która całkowicie zniszczyła wieś Pilce, mieszkańcy której zostali przesiedleni do Kamieńca Ząbkowickiego. Podano straty Gminy w infrastrukturze i budynkach. Otrzymana pomoc państwa i społeczna pozwoliła wybudować w miejsce uszkodzonych powodzią nowe obiekty. W akcji przeciwpowodziowej brały udział jednostki; wojska, straży pożarnej, policja i służba zdrowia. Ocenę zarządzania i organizacje pomocy w czasie powodzi przez mieszkańców i obecne ich poczucie bezpieczeństwa opracowano na podstawie 141 anonimowych ankiet. Wynikające z ankiety wnioski zawarto w artykule. (abstrakt oryginalny)

The article describes the community Kamieniec. Describes the risks associated with passing through its area rivers and streams. Flood in1997completely destroyed the village all. The villagers were relocated to Kamieniec Ząbkowicki. Municipalities are given the loss of infrastructure and buildings. The State aid received and social space allowed to build in new facilities damaged by flooding. The action against the flood participated army, fire brigade, police and health service. The assessment of management and aid organizations during the flood by locals and present their sense of security developed based on141anonymous surveys. Resulting from the survey conclusions are contained in the article. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Chrzan T., Zarządzanie kryzysowe na terenie powiatu Kluczborskiego a poczucie bezpieczeństwa jego mieszkańców, "Logistyka", nr 4, 2015r.
  2. Chrzan T., Autostrady i materiały do ich budowy. Oficyna Wyd. Polit. Wrocławskiej, Wrocław 2000.
  3. Chrzan T., Bezpieczeństwo energetyczne Polski w zakresie energii elektrycznej. "Logistyka", nr 4, 2015 r.
  4. Chrzan T., Geologia i hydrogeologia. Redakcja wydawnictw technicznych, Zielona Góra 2001,
  5. Piątkiewicz A., Zarządzanie kryzysowe i analiza zagrożeń powodziowych w gminie Kamieniec Ząbkowicki. Praca dyplomowa wykonana pod kier. prof. Tadeusza Chrzana, Wrocław, WSOWL 2015r.
  6. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kamieniec Ząbkowicki, Kamieniec Ząbkowicki 2013r.
  7. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 roku Dz. U. 2007 Nr 89, poz. 590.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu