BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Chrzan Tadeusz (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu), Chrzan Barbara Renata
Title
Działania Policji miasta Torunia w etapach przygotowania i reagowania na klęskę żywiołową w postaci ptasiej grypy
The Police of the city of Torun in the stages of preparation and response to the disaster in the form of bird flu
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 749-756, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Zarządzanie w kryzysie, Klęski żywiołowe, Zachorowalność
Crisis management, Natural disaster, Incidence
Note
streszcz., summ.
Abstract
Tragiczne doświadczenia ostatnich klęsk żywiołowych, które nawiedziły nasz kraj, sprawiły, że poszukuje się skutecznych metod zapobiegania zagrożeniom i właściwego reagowania. na sytuacje kryzysowe. W artykule scharakteryzowano klęskę żywiołową" ptasią grypę " która wystąpiła w powiecie toruńskim. Opisano sposoby reagowania na zagrożenie przez Komendę Miejską Policję[KMP] na obszarze miasta Torunia. Podano i opisano działania Policji jej obowiązki, kompetencje i uprawnienia. Opisano rzeczywiste współdziałania Policji z Zespołem Zarządzania Kryzysowego [ZZK] i Powiatowym Inspektoriatem Weterynaryjnym [PIW] . Celem artykułu było wyciągnięcia wniosków usprawniających zarzą- dzanie kryzysowe i działań Policji w trakcie zwalczania klęsk żywiołowych. (abstrakt oryginalny)

The tragic experience of the last natural disasters that hit our country, made it sought effective methods of risk prevention and appropriate responses to crisis situations. The article characterizes natural disaster "bird flu" that occurred in the district of Torun. Describes how to respond to the threat by the Police Department [KMP] in the city of Torun. Specified and described in the Police of its duties, powers and responsibilities. Police described the actual interaction with the Crisis Management Team [ZZK] and the District Inspector of Veterinary Medicine [PIW]. The aim of the article was to draw lessons to improve crisis management and police action during the battle to natural disasters. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Chrzan T., Zarządzanie kryzysowe na terenie powiatu Kluczborskiego a poczucie bezpieczeństwa jego mieszkańców, "Logistyka", nr, 4.
 2. Dokument archiwalny - Procedura reagowania kryzysowego, Klęski żywiołowe.
 3. Dokumentacja archiwalna, Decyzja nr 277/2005.
 4. Dokumentacja archiwalna, Decyzja nr 6/2006r. z dnia 05.03.2006 r.
 5. Grocki R., Zarządzanie kryzysowe - dobre praktyki, Warszawa 2012, s. 44.
 6. Giedrys, W., Cały Toruń obłożony matami dezynfekującymi, "Gazeta Wyborcza", Toruń, 2006, nr 58, s.1.
 7. Pawłowski S., Służby mundurowe w stanach klęski żywiołowej na przykładzie powiatu toruń- skiego. Praca magisterska, wykonana pod kierunkiem T. Chrzana. WSOWL. Wrocław 2015.
 8. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 roku Dz. U. 2007 Nr 89, poz. 590.
 9. Ustawa o stanie klęski żywiołowej z dnia 18 kwietnia 2002r. (Dz. U. Nr 62 poz. 558).
 10. Ustawa o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004r. (Dz. U. nr.69.poz.625).
 11. Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Toruniu nr 2/ 2006.
 12. Waloch. N., Lekarze czekają: stado do izolacji, "Gazeta Wyborcza", Toruń, 2006, nr 71,s.1.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu