BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dobrzyńska Renata (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Chlebowska Anna (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Ocena zagrożenia pożarowego powodowanego przez materiały podłogowe
Fire-hazard of floor materials
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 757-764, fot., tab., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Ochrona przeciwpożarowa, Bezpieczeństwo w transporcie, Transport kolejowy, Transport wodny
Fire protection, Transport safety, Railway transport, Water carriage
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy przedstawiono wymagania stawiane materiałom podłogowym stosowanym w budownictwie, kolejnictwie i okrętownictwie z punktu widzenia stwarzanego przez nie zagrożenia pożarowego. Ze względu na to, że materiały podłogowe mogą przyczynić się do rozprzestrzeniania pożaru po powierzchni, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego istotne jest odpowiednie dobranie tych materiałów. W części badawczej przedstawiono wyniki badań wybranych wykładzin podłogowych wg PN-EN ISO 9239-1:2010 oraz dokonano oceny zagrożenia pożarowego powodowanego przez te materiały. (abstrakt oryginalny)

The paper presents the requirements for floor materials, which is used in buildings, railways and shipbuilding from the point of view of the posed fire hazard by them. Due to the fact that the flooring can contribute to the spread of fire on the surface, in order to ensure fire safety it is important to choose the appropriate of these materials. In the research part presents the results of tests selected flooring acc. PNEN ISO 9239-1: 2010 as well as an assessment of the fire risk posed by these materials. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. International Codefor Application of Fire Test Procedures (2010 FTP CODE), Resolution MSC.307(88) IMO.
  2. Międzynarodowa konwencja o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974 SOLAS - Tekst jednolity, 2014, wydanie PRS, 2014.
  3. PN-EN 13501-1+A1:2010, Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków - Część 1: Klasyfikacja na podstawie wyników badań reakcji na ogień.
  4. PN-EN 45545-2:2013-07, Kolejnictwo -Ochrona przeciwpożarowa w pojazdach szynowych - Część 2: Wymagania dla materiałów i elementów w zakresie właściwości ogniowych.
  5. PN-EN ISO 9239-1:2010 Badanie reakcji na ogień posadzek - Część 1: Określanie właściwości ogniowych metodą płyty promieniującej.
  6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
  7. Sychta Z., Badanie materiałów i kryteria ich oceny z punktu widzenia stwarzanego zagrożenia pożarowego, Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej nr 530, Szczecin, 1996.
  8. www.leroymerlin.pl - Karty katalogowe wyrobów.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu