BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grabowicz Małgorzata (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Kaszkowiak Jerzy (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Borowski Sylwester (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy), Dorszewski Piotr (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Title
Bezpieczeństwo klimatu a emisja gazów cieplarnianych przez inwentarz żywy
Safe climate and emission of greenhouse gases from livestock
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 765-774, tab., wykr., bibliogr. 23 poz.
Keyword
Produkcja zwierzęca, Emisja gazów, Zmiany klimatyczne
Animal production, Gas emissions, Climate change
Note
streszcz., summ.
Abstract
Gazy cieplarniane (CO2, CH4, N2O) powstające w przemyśle, transporcie i rolnictwie oraz para wodna są uważane za główną przyczynę ocieplania się klimatu. Rolnictwo, po przemyśle i transporcie, jest jednym z ważniejszych emitentów tych gazów w skali globalnej. Zalecane ekstensywne żywienie zwierząt (np. pastwiskowanie) jest dla nich przyjazne, ale bardziej metanogenne niż intensywne żywienie paszami treściwymi. Na wielkość emisji GHG przez inwentarz żywy wpływają takie czynniki jak: skład dawki pokarmowej, strawność składników pokarmowych, system utrzymania i żywienia, stan zdrowotny zwierząt oraz gospodarowanie odchodami. Zmniejszenie się emisji GHG z produkcji zwierzęcej w Polsce w latach 1988-2012 jest wynikiem spadku liczby pogłowia. Jednak coraz powszechniejsze utrzymanie krów mlecznych w oborach bezściołowych spowodowało wzrost emisji CH4 z tej działalności rolniczej. W celu zmniejszenia emisji GHG wytwarzanych przez zwierzęta należy uwzględnić możliwości ograniczania ich wytwarzania we wszystkich etapach łańcucha produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego. (abstrakt oryginalny)

Greenhouse gases (CO2, CH4, N2O) produced in industry, transport and agriculture and water vapour are considered to be the main cause of global climate warming. Agriculture on the industry and transport is one of the most important source of emission these gases on a global scale. Recommended extensive feeding of animals (e.g. grazing) is for them friendly, but more methanogenic than intensive nutrition (concentrates). The volume of GHG emissions by livestock derive such factors as the composition of the ration, digestibility of nutrients, system maintenance, nutrition and health status of the animals, manure management. The reduction in GHG emissions from animal production in Poland in the years 1988-2012 is a result of declining livestock population. However, the increasing maintenance of dairy cows in barns one letter resulted in an increase of CH4 emissions from this agricultural activity. In order to reduce GHG emissions produced by animals must be taken into account possibilities to reduce their production in all stages of the food production chain of animal origin. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Beardsmore A.J., Heron S.J.E., Brewer K.G., Jackson A.F.G., Environmental issues surrounding silage production in Europe. XVth Int. Silage Conf. Proc., Madison, Wisconsin, USA 2009, 27-29 July, s. 27-28.
 2. Borys B., Strzelec E., Ósme Międzynarodowe Sympozjum Żywienia Zwierząt Roślinożernych w Aberystwyth (Walia) - wrażenia fotograficzne i naukowe zootechników owczarzy. Wiad. Zoot. L(2)/2012, s. 57-68.
 3. Caro D., Davies S.J., Bastianoni S., Caldeira K., Global and regional trends in greenhouse gas emissions from livestock. Climatic Change 126/2014, s. 203-216.
 4. EPA, Emission of fluorinated gases. United States Environmental Protecion Agency, http://epa.gov/climatechange/ghgemissions/gases/fgases.html (dostęp: 01.11.2013).
 5. FAOSTAT, Greenhouse gas emissions from agriculture, forestry and other land use. FAO, March 2014. http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/download/G1/*/E
 6. Flachowsky G., Wie kommen wir zu CO2-Footprints für Lebensmittel tierischer Herkunft? Archiv Tierzucht 51/2008, s. 67-82.
 7. Flachowsky G., Lebzien P., Lebensmittellieferende Tiere und Treibhausgase - Möglichkeiten der Tierernährung zur Emissionsminderung. Übers. Tierernährg. 35/2007, s. 191-231.
 8. Gerber P.J., Steinfeld H., Henderson B., Mottet A., Opio C., Dijkman J., Falcucci A., Tempio G., Tackling climate change through livestock - A global assessment of emissions and mitigation op portunities. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Rome 2013, s. 1-15.
 9. Goodland R., Anhang J., Livestock and climate change. World Watch November/December 2009, s. 10-19.
 10. Jentsch W., Piatkowski B., Derno M., Relationship between carbon dioxide production and per formance in cattle and pigs. Archiv Tierzucht 52(5)/2009a, s. 485-496.
 11. Jentsch W., Piątkowski B., Schwiegel M., Derno M., Quantitative results for methane production of cattle in Germany. Archiv Tierzucht 52(6)/2009, s. 587-592.
 12. Lesschen J.P., Van den Berg M., Westhoek H.J., Witzke H.P., Velthof G.L., Oenema O., Green house gas emission profiles of European livestock sectors. Anim. Feed Sci. Technol. 166- 167/2011, s. 16-28.
 13. McMichael A., Powles J.W., Butler C.D., Uauy R., Food, livestock production, energy, climate change, and health. Energy and Health 5. Series 2007, s. 1-11. DOI:10.1016/S01406736(07)61256-2.
 14. Mielcarek P., Weryfikacja wartości współczynników emisji amoniaku i gazów cieplarnianych z produkcji zwierzęcej. Inżynieria rolnicza 4(139)/2012, s. 267-276.
 15. Navarro-Villa A., O'Brien M.O., Boland T.M., O'Kiely P.O., The impact of incubation duration on methanogenesis of four diets assessed using the Rumen Simulatuion Technique (RUSTIEC). XVth Int. Silage Conf. Proc., Madison, Wisconsin, USA 2009, 27-29 July, s. 425-426.
 16. O'Mara F.P., The significance of livestock as a contributor to global greenhouse gas emissions today and in the near future. Anim. Feed Sci. Technol. 166-167/2011, s. 7-15. DOI: 10.1016/j.anifeedsci.2011.04.074
 17. Patel M., Börjesson G., Danielsson R., Iwaasa A.D., Spörndly E., Wredle E., Bertilsson J., High proportions of high-quality Grass silage in diets for dairy cows - how do they affect enteric me thane emissions? XVth Int. Silage Conf. Proc., Madison, Wisconsin, USA 2009, 27-29 July, s. 31-32
 18. Petit J.-R., Briat M., Royer A., Ice age aerosol content from East Antarctic ice core samples and past wind strength. Nature 293/1981, s. 391-394.
 19. Philippe F.-X., Nicks B., Review on greenhouse gas emissions from pig houses: Production of carbon dioxide, methane and nitrous oxide by animals and manure. Agriculture, Ecosystems and Environment 199/2015, s. 10-25.
 20. Praca zbiorowa, Krajowy raport inwentaryzacyjny 2014. Inwentaryzacja gazów cieplarnianych w Polsce dla lat 1988-2012. KOBiZE, Warszawa, luty 2014, s. 1-404.
 21. Roszkowski A., Technologie produkcji zwierzęcej a emisje gazów cieplarnianych. "Problemy In żynierii Rolniczej", 2/2011, s. 83-97.
 22. Strzetelski J., Wpływ żywienia na straty azotu w produkcji bydlęcej. Wykorzystanie współcze snych osiągnięć nauk podstawowych w hodowli bydła. VI Zimowa Szkoła z zakresu Hodowli By dła, AR w Krakowie, Fundacja Ratowania Fauny i Flory Karpat i Podkarpacia, Kraków 1998, s. 88-101.
 23. Yan T., Development of dietary and animal approaches to reduce methane emissions from dairy cows. XVth Int. Silage Conf. Proc., Madison, Wisconsin, USA, 2009, 27-29 July, s. 29-30.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu