BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drzymała Tomasz (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie), Gałaj Jerzy (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie), Cebrat Rafał (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie)
Title
Ogólna koncepcja algorytmizacji procedur dysponowania sił i środków do zdarzeń w tunelach drogowych
Basic concept of algorithmization of procedures designed to dispose of rescue units to events in road tunnels
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 775-788, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Tunele komunikacyjne, Bezpieczeństwo, Wypadki drogowe, Wypadki komunikacyjne, Studium przypadku
Communication tunnels, Security, Road accidents, Road accidents, Case study
Note
streszcz., summ.
Abstract
Organizacja akcji ratowniczych podczas zdarzeń w tunelach drogowych zależy m.in. od: rodzaju, wielkości, miejsca i rozmiaru zdarzenia. Na działania ratownicze składają się przedsięwzięcia zmierzające do zlokalizowania zagrożenia i wszystkie czynności prowadzące do jego likwidacji. Opracowane procedury dla konkretnych obiektów budowlanych wynikają z ich specyfiki oraz przewidziane są dla konkretnych zdarzeń. Podstawowym celem wdrażanych procedur (algorytmów) postępowania jest: określenie sposobu prowadzenia działań ratowniczych oraz ujednolicenie postępowania ratowników biorących udział w likwidacji zdarzeń. Całkowite wyeliminowanie wypadków i pożarów w tego typu obiektach jest niemożliwe. Zatem konieczne jest prowadzenie corocznych ćwiczeń w tego typu obiektach, nie tylko dla Państwowej Straży Pożarnej, ale również dla pracowników zarządzających tunelem, zespołów ratownictwa medycznego i Policji. W prezentowanym artykule na wybranym przykładzie tunelu drogowego "Emilia" w Lalikach omówiono ogólną koncepcję algorytmizacji procedur dysponowania sił i środków do zdarzeń w tunelach drogowych. Poruszone zostały również organizacyjne aspekty podejmowanych działań ratowniczych z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników i ratowników. Na przykładzie wybranych scenariuszy zdarzeń zostały omówione organizacyjne aspekty działań ratowniczych w tunelach oraz procedury dysponowania sił i środków do zdarzeń w tunelu drogowym. Na podstawie przeprowadzonej analizy oraz ćwiczeń w tego typu obiektach sformułowane zostały wnioski końcowe. (abstrakt oryginalny)

The organization of rescue operations during accidents in road tunnels depends on: the type, location and size of the event. The operations consist of projects aimed to locate the risks and all the steps leading to its liquidation. Developed procedures for specific buildings due to their characteristics are intended for adequate events. The primary objective of implemented procedures is determination of conducting of rescue operations and standardization of the rescuers behavior involved in the liquidation of the event. The complete elimination of accidents and fires in this type of objects is impossible. Therefore, it is necessary to conduct annual trainings in this type of objects, not only for the State Fire Service, but also for employees who manage the tunnel, medical rescue teams and police. In this article on the example of chosen road tunnel "Emilia" in Laliki the general concept of algorithmization procedures to dispose of forces and means to events in road tunnels is presented. Organizational aspects of emergency actions taken due to the safety of users and rescuers are discussed. On the basis of analysis and trainings in this type of objects conclusions have been formulated. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Bednarek Z., Drzymała T., Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa pożarowego w tunelach drogowych i obiektach metra, "Logistyka", 2011, nr 6.
 2. Bednarek Z., Drzymała T., Podstawowe problemy prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego w tunelach, "Materiały Budowlane", 2014, vol. 10.
 3. Drzymała T., Podstawowe problemy oraz specyfika prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych w tunelach drogowych, "Logistyka", 2014, nr 5.
 4. Cebrat R., Organizacja działań ratowniczych podczas zdarzeń drogowych na wybranym przykładzie tunelu drogowego w Lalikach, Praca końcowa, SGSP, Warszawa 2015.
 5. Drzymała T., Gałaj J., Organizacja akcji ratowniczych podczas zdarzeń w tunelach drogowych na przykładzie tunelu >>Emilia<< w Lalikach, "Logistyka", 2015, nr 3.
 6. Haack A., Overview of European Tunnel Research and ITA Committee on Operational Safety of Underground Facilities, Seminar pt.: Fire Protection and Safety Measures in Rail, Roads and Metro Tunnels, Warsaw, October 2-nd 2006.
 7. Martens M. H., Human Behaviour in Tunnel Accidents: Users, Operators and Rescue Teams, Seminar "Fire Protection and Safety Measures in Rail, Roads and Metro Tunnels", Warsaw, October 2nd, 2006.
 8. Niels Peter Hoj, Hazards in Tunnels, Seminar pt.: Fire Protection and Safety Measures in Rail, Roads and Metro Tunnels, Warsaw, October 2nd 2006.
 9. Dyrektywa 2004/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymagań bezpieczeństwa dla tuneli w transeuropejskiej sieci drogowej (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej) L 167 str. 39, Dz. U. UE Polskie wydanie rozdz. 7, t. 8, str. 309).
 10. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 z późn. zm.).
 11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2008 r. w sprawie dokumentacji bezpieczeństwa tunelu (Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz.1192).
 12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania i współdziałania jednostek ochrony przeciwpożarowej biorących udział w działaniu ratowniczym (Dz. U. z 2001 r. Nr 82, poz. 895 z późn. zm.).
 13. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 czerwca 2010 r. w sprawie ćwiczeń dla pracowników zarządzającego tunelem, służb ratowniczych i Policji (Dz. U. z 2010 r. Nr 121, poz. 819).
 14. Materiały szkoleniowe - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu. Procedura prowadzenia działań ratowniczych w tunelu drogowym w Lalikach, 2011.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu