BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Drzymała Tomasz (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie), Wąsik Wiktor (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie), Chudy Piotr (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie)
Title
Cechy użytkowe oraz podstawowe parametry pracy węży tłocznych W-42 stosowanych w pożarnictwie
Features and analysis of the selected parameters of the hoses W-42 used in fire protection area
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 789-802, fot., rys., tab., wykr., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Ochrona przeciwpożarowa, Bezpieczeństwo, Straż pożarna, Transport specjalny
Fire protection, Security, Firefighters, Special transport
Note
streszcz., summ.
Abstract
Pożarnicze węże tłoczne to wyroby bez których skuteczne działania jednostek ochrony przeciwpożarowej byłyby niemożliwe. Są to wyroby o prostej, lecz różnorodnej konstrukcji i parametrach technicznoużytkowych. Przepisy prawa krajowego przewidują obecnie stosowanie w jednostkach ochrony przeciwpożarowej węży tłocznych o jednej z czerech wielkości (25, 52, 75, 110). Obecnie żaden z węży wielkości W-42 nie posiada świadectwa dopuszczenia do użytkowania, co sprawia, że wyroby te praktycznie nie są stosowane. W referacie omówiono badania pożarniczych węży tłocznych W-42 oraz porównano ich parametry z wymaganiami norm i rozporządzenia MSWiA [5]. Na podstawie przeprowadzonych badań określono podstawowe cechy użytkowe węży W-42 oraz sformułowano wnioski końcowe na temat możliwości dopuszczenia ich do użytkowania. (abstrakt oryginalny)

Fire hoses are products without which effective operation of fire protection units would be impossible. These are products with a simple yet diverse design and technical and operational parameters. The national regulation of the fire protection allow of use one of the four sizes hoses (25, 52, 75, 110). Currently, none of the fire hoses the size of the W-42 does not have a certificate of approval to use, which makes these products are practically not used. The paper presents the study of fire hoses W-42, and compared their performance with standards and regulation of MSWiA [5]. Based on the study are defined the features of fire hoses W-42 and are formulated conclusions on the potential for allowing them to use. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Gałaj J., Pawlak E., Zegar W., Laboratorium z hydromechaniki, Wydawnictwo SGSP, Warszawa 2004.
 2. Gil D., Wyposażenie techniczne straży pożarnych. Sprzęt i środki gaśnicze, tłum. K. Piszczek, H. Libera, Bydgoszcz 2013.
 3. Chudy P., Kupicz W., Suchecki W., Wąsik W., Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 3, Badanie odkształceń pożarniczych węży tłocznych, SGSP, Warszawa 2014.
 4. Perkowski J., Wybrane problemy eksploatacji pożarniczych węży tłocznych na przykładzie województwa śląskiego. Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr inż. Włodzimierza Sucheckiego, SGSP, Warszawa 2009 r.
 5. Rozporządzenia MSWiA z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2010 r., nr 85, poz. 553).
 6. PN-87/M-51151 Sprzęt pożarniczy. Pożarnicze węże tłoczne.
 7. PN-M-51031:1991 Sprzęt pożarniczy - Łączniki.
 8. PN-EN ISO 14557:2003 Węże pożarnicze - Węże ssawne gumowe i z tworzyw sztucznych oraz zespoły węży.
 9. PN-EN ISO 8033:2007-06 Węże z gumy i z tworzyw sztucznych. Oznaczenie adhezji między warstwami.
 10. PN-91/C-94250/10 Węże gumowe i tworzywowe - Oznaczenie wytrzymałości na rozwarstwianie.
 11. Wykaz Świadectw Dopuszczenia CNBOP - PIB, Wyroby spełniające WTU określone w załączniku rozporządzenia MSWiA z dnia 24. 04. 2010 r., Dz. U. nr 85, poz 553 (data aktualizacji: 09. 06. 2015 r.)
 12. http://www.bwpoz.pl/index.php?p477,waz-52-20-la-motopompa (10. 06. 2015 r.)
 13. http://www.bogdangil.pl/gfx/oferta/weze/tloczne01powl/01.jpg (10. 06. 2015 r.)
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu