BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kułażyński Marek (Politechnika Wrocławska), Kaczmarczyk Jan (Politechnika Wrocławska), Świątek Łukasz (Politechnika Wrocławska), Pstrowska Katarzyna (Politechnika Wrocławska), Jabłoński Sławomir (Uniwersytet Wrocławski), Łukaszewicz Marcin (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Problemy technologiczne występujące podczas realizacji procesu współspalania węgla brunatnego z biomasą
Technological problems occurring during the implementation process of cofiring brown coal with biomass
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 277-282, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Paliwa alternatywne, Biomasa, Elektrownie węglowe, Energia odnawialna, Surowce energetyczne
Alternative fuels, Biomass, Coal plants, Renewable energy, Energy raw materials
Note
streszcz., summ.
Abstract
Porównano właściwości węgla brunatnego, łuski słonecznika i peletu z łuski słonecznika, jako paliw do współspalania w kotłach energetycznych. Reaktywność paliw mierzono testem spalania powietrza i analizy termograwimetrycznej oraz biologicznej fermentacji beztlenowej. Stwierdzono istotne różnice we właściwościach łuski słonecznika oraz peletu z łuski słonecznika. Zastosowanie dodatkowych czynników w procesie granulacji silnie wpływa na charakterystykę spalania materiałów opartych na łusce słonecznika, takich jak skład, reaktywności, zawartości popiołu i wartości kalorycznej.(abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to evaluate and compare the properties of brown coal, sunflower husks and sunflower husk pellets as a fuel for co-firing in energetic boilers. Reactivity of fuels was measured with air combustion test and with thermogravimetric analysis as well biological anae robic digestion. Significant properties differences of sunflower husk and sunflower husk pellets were noticed. The use of additional agents in pelletizing process highly influences characterization of combustion of the materials based on sunflower husks su ch as composition, reactivity, ash content and caloric value.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Morthorst, P. Energy Policy 2000, 28, 1085-1094.
  2. Van Dam, J., Junginger, M., Faaij, A., Jürgens, I., Best, G., Fritsche, U. Biomass Bioenergy 2008, 32, 749-780.
  3. Jenkins, B.M., Baxter, L.., Miles, T. Fuel Process. Technol. 1998, 54, 17-46.
  4. Kaliyan, N., Morey, R.V. Bioresour. Technol. 2010, 101, 1082-90.
  5. Narra, S., Tao, Y., Glaser, C., Gusovius, H.-J., Ay, P. Energy Fuels 2010, 24, 5228-5234.
  6. Janecka L., Kalinowski W.: Wpływ stosowania paliw alternatywnych na obieg składników lotnych w procesie wypalania klinkieru; IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Energia i Środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych, Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych, Karpacz 17.09-19.09.2008
  7. Kubica K., Ściążko M., Raińczak J.: Współspalanie biomasy z węglem http://conbiot.ichpw.za-brze.pl/21_Co-combustion_of_coal_and_biomass.pdf
  8. Rybak W.: Spalanie i współspalanie biopaliw stałych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006
  9. Pronobis M.: Evaluation of the influenceofbiomassco-combustion on boiler furnace slagging by means of fusibility correlations. Biomass & Bioenergy 2005, Vol. 28, Issue 4, (April), 375-383
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu