BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dyczkowska Joanna (Politechnika Koszalińska)
Title
Bezpieczeństwo systemów logistycznych - ładunki ponadgabarytowe
Security of logistics systems - oversize loads
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 811-820, fot., rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Keyword
Logistyka transportu, Łańcuch dostaw, Bezpieczeństwo w transporcie
Transport logistics, Supply chain, Transport safety
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest analiza przewozu ładunków ponadgabarytowych oraz zapewnienie bezpieczeń- stwa systemu logistycznego w całym łańcuchu dostaw. Analizą objęto przewóz w transporcie intermodalnym przy wykorzystaniu dwóch rodzajów transportu - lądowy (kołowy) i wodny (śródlądowy). Metody zastosowane to analiza literatury, porównawcza i metoda wybranych studiów przypadków. W artykule przedstawiono model systemu bezpieczeństwa oraz jego etapy realizacji. Zaprezentowano teoretyczne i praktyczne aspekty ładunków ponadgabarytowych i infrastruktury, która zapewnia bezpieczny system. (abstrakt oryginalny)

The paper aim to analyze the transport of oversized loads and provides security the logistics system across the supply chain. The analysis included intermodal transport - automotive and river navigation. The research methods used the analysis of literature and comparative method selected case studies. The paper presents a model security system and its phases. It presents theoretical and practical aspects of oversize and infrastructure, that provides security system.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Abt S., Logistyka ponad granicami, ILiM, Poznań, 2000, s. 10-11.
 2. Blanchard B. S., Logistics engineering and management, Pearson Prentice Hall, New York, 2004, s. 46-47.
 3. Chaberek M., Logistyka - dawne i współczesne płaszczyzny praktycznego jej stosowania, "Pieniądz i Więź", nr 3/1999, s.141.
 4. Chmieliński R., Rynek morskich przewozów ładunków ciężkich, "Namiary na Morze i Handel", nr 8/2007, s.13.
 5. Coyle J.J., Bardi E.J., Langley C.J., Zarządzanie logistyczne, PWE, Warszawa, 2002, s. 24-33.
 6. Durski W., Wybór sposobu transportu ładunku ponadnormatywnego na przykładzie silnika okrętowego, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Maszyny Robocze i Transport, Poznań, nr 63/2008, s.21.
 7. Galor W., Galor A., Transport ładunków ponadgabarytowych. Materiały konferencyjne -XIII Mię- dzynarodowa Konferencja Naukowa "Transcomp 2009", Radom, 2009, s.16.
 8. Grześkowiak A., Logistyka dla ponadgabarytów, "Polska Gazeta Transportowa" 22.12.2005, s.3.
 9. Jóźwiak Z. ,Kawa M., Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań logistycznych w transporcie ładunków ponadnormatywnych, Systemy Logistyczne. Teoria i praktyka, Akademia Morska w Szczecinie, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, Szczecin, 2009, s.13-16.
 10. Korczak J., Logistyka. Systemy. Modelowanie. Informatyzacja. Wyd. Bel Studio, Warszawa, 2010, s. 81.
 11. Marciniak-Neider D., Neider J., Podręcznik spedytora, Polska Izba Spedycji i Logistyki, Gdynia, 2006, s. 500.
 12. Mikołajczyk Z., Techniki organizatorskie w rozwiązywaniu problemów zarządzania, PWN, Warszawa, 1995, s. 47.
 13. Neider J., Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa, 2008, s. 158.
 14. Okulewicz J., Struktura systemu logistycznego wynikająca z procesowego ujęcia logistyki, Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2008, s. 106-109.
 15. Salomon A., Przewozy ładunków ponadgabarytowych na zapleczu portów morskich, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Studia i materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego. Biznes elektroniczny, Gospodarka globalna, Transport i handel morski, Gdańsk, nr 7/2010, s. 56.
 16. Salomon A., Przewóz ładunków ponadgabarytowych transportem kolejowym w Polsce, Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia, nr 67/2010, s. 57-58.
 17. Sikorski P.M., Ponadgabaryt lotniczy, http://www.logisticsconsultancy.pl (2011.10.03)
 18. Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z., Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, 2008, s. 20
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu