BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ryś-Jurek Roma (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Title
Sytuacja finansowa rodzinnych gospodarstw rolnych w kontekście ich zainteresowania biogospodarką
The Financial Situation of the Family Farms in the Context of Their Interest in Bio-Economy
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2016, t. 16(31), z. 1, s. 224-233, tab., bibliogr. 14 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Gospodarstwa rolne, Rodzinne gospodarstwo rolne, Biogospodarka
Arable farm, Family farm, Bioeconomy
Note
streszcz., summ.
Abstract
Koncepcję biogospodarki wprowadzono w Unii Europejskiej w 2012 roku jako ponadsektorową formę działań, która niweluje negatywne oddziaływanie produkcji na środowisko gospodarcze, a jest szansą rozwojową dla podmiotów ją wdrażających. Celem opracowania jest wskazanie grupy rodzinnych gospodarstw rolnych, które są zdolne do wprowadzenia zasad biogospodarki. Tymi rozwiązaniami powinny być zainteresowane gospodarstwa o dobrej sytuacji materialnej, które gospodarują w warunkach zwiększającego się dochodu, dysponują środkami pieniężnymi na finansowanie działalności oraz inwestują. Zakres czasowy badania obejmuje lata 2011-2013. Dane pochodzą z bazy FADN. Na podstawie wartości dochodu, przepływu pieniężnego i wskaźnika reprodukcji wskazano klasy rodzinnych gospodarstw rolnych, które mogą być zainteresowane biogospodarką ze względu na dobrą sytuację materialną. Badanie wykonano według kryterium położenia geograficznego, wielkości ekonomicznej i kierunku produkcji. (abstrakt oryginalny)

The concept of bio-economy was introduced in the European Union in 2012 as the over sector form of action that removes negative effects of production on the environment. This is an opportunity for development. The objective is to indicate a group of family farms, which are able to implement the principles of the bio-economy. The family farms with a good financial situation (increasing revenue, positive cash to financing operations and investing) should be interested these solutions. Time scope of the study covers the period 2011-2013. The data comes from the FADN. On the basis of the value of income, cash flow and rate of reproduction, the classes of family farm, which may be interested in the bio-economy due to the good financial situation, were indicated. The test was performed according to the geographical criterion, economic size and direction of production. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bio-based economy (2016). About the Bio-based economy. Pobrano luty 2016 z: http://www.bioeconomy.net/index.html.
 2. Biogospodarka. Analiza z dnia 27 sierpnia 2012 r., CEP i Fundacja FOR. Pobrano luty 2016 z: https://www.for.org.pl/pl/d/e03d06e46d692a5593d94be5b48b544c.
 3. Chyłek, E.K. (2012). Biogospodarka w sektorze rolno-spożywczym. Przemysł Spożywczy, tom 66, sierpień/wrzesień, 32-35.
 4. Chyłek, E.K. (2013). Funkcjonowanie gospodarstw drobnotowarowych w ramach biogospodarki. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 4, 19-36.
 5. Chyłek, E.K., Rzepecka, M. (2011). Biogospodarka - konkurencyjność i zrównoważone wykorzystanie zasobów. Polish Journal of Agronomy, nr 7, 3-13.
 6. Domańska, K., Komor, A., Krukowski, A., Nowak, A. (2015). Funkcjonowanie wybranych ogniw łańcucha żywnościowego w Polsce w kontekście rozwoju biogospodarki. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
 7. European Commission (2012). Commission proposes strategy for sustainable bioeconomy in Europe. Pobrano luty 2016 z: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-124_en.htm.
 8. European Commission (2015). What is the bioeconomy? (last updated: 17.02.2016). Pobrano luty 2016 z: https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm.
 9. FADN (2016). Pobrano luty 2016 z: http://ec.europa.eu/agriculture/rica/database/database_en.cfm.
 10. Grzelak, A. (2012). Ocena procesów reprodukcji w gospodarstwach rolnych w Polsce po integracji z UE w świetle danych systemu rachunkowości rolnej FADN. Journal of Agribusiness and Rural Development, nr 2 (24), 57-67.
 11. Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy. Część I i II. (2016). Pobrano luty 2016 z: http://biogospodarka.ochrona-srodowiska.eu.
 12. Komor, A. (2014). Specjalizacje regionalne w zakresie biogospodarki w Polsce w układzie wojewódzkim. Roczniki Naukowe SERiA, t. XVI, z. 6, 248-253.
 13. Pajewski, T. (2014). Biogospodarka jako strategiczny element zrównoważonego rolnictwa. Roczniki Naukowe SERiA, t. XVI, z. 5, 179-184.
 14. Wyniki Standardowe 2013 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część I. Wyniki Standardowe. (2014), IERiGŻ-PIB, Warszawa
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu