BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wieliczko Barbara (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB, Warszawa)
Title
Czy warto stosować instrumenty finansowe w programach rozwoju obszarów wiejskich
Are the Financial Instruments Worth Being a Part of Rural Development Programmes?
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 2016, t. 16(31), z. 1, s. 245-254, rys., bibliogr. 17 poz.
Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW - Problems of Word Agriculture
Keyword
Obszary wiejskie, Gospodarstwa rolne, Rozwój obszarów wiejskich, Instrumenty finansowe
Rural areas, Arable farm, Rural development, Financial instruments
Note
streszcz., summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Country
Polska
Poland
Abstract
Instrumenty finansowe, czyli przede wszystkim kredyty i gwarancje kredytowe oraz kapitał założycielski są coraz silniej obecne w różnych obszarach polityki UE. Od okresu programowania 2007-2013 mogą być również elementem programów rozwoju obszarów wiejskich. Jednakże dotychczas niewiele państw skorzystało z takiej możliwości. Jednocześnie ocena stosowania tych instrumentów wskazuje na to, iż korzyści z wprowadzania takich form wsparcia są znacznie mniejsze od początkowych oczekiwań, co w części wynika z nie w pełni dostosowanych rozwiązań regulacyjnych UE. Wydaje się również, iż potencjalni beneficjenci nie są zainteresowani korzystaniem z takiej pomocy, co może wynikać z braku wiedzy o funkcjonowaniu takich instrumentów. Patrząc na stale malejące zainteresowanie inwestycyjnymi kredytami preferencyjnymi można przypuszczać, iż w Polsce instrumenty finansowe nie spotkałyby się z dużym zainteresowaniem rolników. (abstrakt oryginalny)

Financial instruments, that is mainly loans and loan guarantees as well as venture capital are more and more strongly present in different areas of the EU policy. Since the programming period 2007-2013 such instruments can also be a part of the rural development programmes. However, so far only few countries have made use of these instruments. At the same time the assessment of implementation of these instruments indicates that the benefits from introducing such forms of support are significantly smaller than the initial expectations, what is partial a result of the EU regulations not fully adjusted EU regulations. It also seems that potential beneficiaries are not interested in taking advantage of these instruments. This can be due to a lack of knowledge about the way such financial instruments function. Seeing a steadily declining interest in investment preferential credits we can assume that in Poland financial instruments would not meet with a large interest among farmers. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Agencja Restrukturyacji i Modernizacji Rolnictwa (2015). Sprawozdanie z działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za 2014 rok, ARiMR, Warszawa.
 2. Asdrubali, P., Signore, S. (2015). The Economic Impact of EU Guarantees on Credit to SMEs Evidence from CESEE Countries, EIF Research & Market Analysis, Working Paper 2015/29.
 3. European Commission (2013). Commission Staff Working Document. Ex-ante assessment of the EU SME Initiative. SWD(2013)517 final.
 4. European Commission (2014). Summary of data on the progress made in financing and implementing financial engineering instruments reported by the managing authorities in accordance with Article 67(2)(j) of Council Regulation (EC) No 1083/2006. Programming period 2007-2013 Situation as at 31 December 2013.
 5. European Court of Auditors (2012). Financial Instruments for SMEs co-financed by the European Regional Development Fund. Special report No. 2/2012. Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 6. European Court of Auditors (2015). Are financial instruments a successful and promising tool in the rural development area? Special report No. 5/2015. Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 7. European Investment Bank (2014). Ex-ante assessment methodology for financial instruments in the 2014-2020 programming period. Enhancing the competitiveness of SME, including agriculture, microcredit and fisheries (Thematic objective 3), Volume III, Brussels.
 8. European Investment Bank (2015). Rural Credit Guarantee Fund Case Study, EIB, Luxembourg.
 9. European Investment Bank, European Commission (2015). Preview of Methodological Handbook for implementing an ex-ante assessment of financial instruments for agriculture supported by the EAFRD, European Investment Bank.
 10. Financial Instruments: making funding go further 2015, Getting Rural Development Programmes Going, EU Rural Review, 30-35.
 11. Hogan, Ph. (2015). Reform of the CAP: simplification and use of Financial Instruments. Speech by Commissioner Phil Hogan at Plenary Session of the European Economic and Social Committee. Pobrano lipiec 2015 z: http://ec.europa.eu/agriculture/commissioner-speeches/pdf/hogan-eesc-01-07-2015_en.pdf.
 12. Instytut Badań Strukturalnych (2013). Ocena luki finansowej w zakresie dostępu polskich przedsiębiorstw do finansowania zewnętrznego. Wnioski i rekomendacje dla procesu programowania polityki spójności w okresie 2014-2020, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
 13. Lackenbauer, J. (2015). Financial Instruments 2014-2020 under European Structural and Investment Funds (EFIS). Pobrano lipiec 2015 z: https://www.fi-compass.eu/sites/default/files/publications/presentation_201501_brussels_ esif_joerg-lackenbauer.pdf.
 14. Lefebvre, M., De Cuyper, K., Loix, E., Viaggi, D., Gomez-y-Paloma, S. (2014). European farmers' intentions to invest in 2014-2020: survey results, JRC Science and Policy Reports, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 15. Polski Związek Funduszy Pożyczkowych (2015). Rynek funduszy pożyczkowych w Polsce. Raport 2014.
 16. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), Dz. U. UE L368.
 17. Szczucki, J., Gajewski, M., Tamowicz, P., Przybyłowski, M., Kubajek, R., Penszko, P. (2013). Ocena realizacji instrumentów inżynierii finansowej w ramach NSRO 2007-2013. Raport końcowy, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
2081-6960
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu