BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dzun Andrzej (Uniwersytet w Białymstoku)
Title
Rozwój sektora B+R a wewnątrzgałęziowa specjalizacja handlowa
The Growth of R&D and Intra-Industry Specialization
Source
Optimum : studia ekonomiczne, 2012, nr 2 (56), s. 34-54, rys., tab., bibliogr. s. 53-54
Keyword
Innowacyjność, Konkurencyjność, Handel wewnątrzgałęziowy, Badania i rozwój (B+R)
Innovative character, Competitiveness, Intra-industry trade, Research & Development (R+D)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Gospodarka polska należy do grupy krajów średnio rozwiniętych. Posiada realne szanse na niwelowanie dystansu rozwojowego do krajów wysoko rozwiniętych. Jednakże jednym z zasadniczych warunków osiągnięcia tego celu jest sprawny rozwój sektora B+R. Umożliwia on bowiem przyśpieszenie procesów modernizacji strukturalnej, a w konsekwencji trwały wzrost konkurencyjności międzynarodowej. Ta, z kolei, w sytuacji daleko posuniętych procesów internacjonalizacji, warunkuje trwałość rozwoju gospodarczego. Współcześnie większość krajów, charakteryzujących się wysokim poziomem konkurencyjności międzynarodowej, bazuje na wewnątrzgałęziowej specjalizacji handlowej. Polska również osiągnęła granicę skutecznej ekspansji handlowej, wykorzystując specjalizację międzygałęziową. Zatem, dalszy wzrost wymiany towarowej można osiągnąć jedynie przez nasilenie wymiany o charakterze wewnątrzgałęziowym. Takich zmian nie da się osiągnąć bez skutecznego wsparcia ze strony sektora B+R. (abstrakt oryginalny)

The Polish economy is a semi-developed one with a real chance to reduce the distance to highly-developed countries. For this to happen, however, an efficient R&D model is among the crucial prerequisites. R&D makes it possible to accelerate structural modernisation and, as a consequence, contributes to increased international competitiveness. This, in turn, in the time of globalisation, can ensure constant economic growth. Nowadays, most countries with a high level of international competitiveness rely on intra-industry specialisation. It seems that Poland has also reached the limit of interindustry trade expansion, and thus it needs to enhance intra-industry trade. These changes can only be achieved with the help of R&D institutions. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Białowąs T. 2005 Dynamika gospodarcza i wzrost znaczenia Chin w gospodarce światowej, [w:] Współczesna gospodarka światowa. Główne centra gospodarcze, (red.) B. Mucha-Leszko, Lublin.
 2. Brulhart M. 2009 An Account of Global Intra- industry Trade, 1962-2006, "The World Economy".
 3. Czarny E., Menkes J., Śledziewska K. 2009 Regionalizacja a  liberalizacja handlu międzynarodowego - analizą empiryczna, [w:] Determinanty i wyzwania gospodarki światowej, (red.) E. Najlepszy, M. Bartosik-Purgat, "Zeszyty Naukowe", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 4. Czarny E., Śledziewska K. 2009 Polska w handlu światowym, Warszawa.
 5. Dokument elektroniczny, tryb dostępu: [http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ /ITY_0FFPUB/KS-CV-10-001/EN/KS-CV-10-001-EN.PDF, data wejścia: 2.06. 2012].
 6. Eurostat Yearbook, Luxembourg, lata 2000 - 2011.
 7. Europe in Figures. Eurostat Yearbook 2010, Luxembourg.
 8. Gospodarka i handel zagraniczny Polski w 2009 roku. Raport roczny 2009, Warszawa.
 9. Guimbard H., Herzog C., Unal D. 2010 World Economic Overview, CEPII, December, dokument elektroniczny ,tryb dostępu: [http://www.wto.org/english/res_e/ / statis_e/its2010_e/its10_merch_trade_product_e.pdf, data wejścia: 30.12.2010].
 10. Innovation Union Competitivenes Report-2011 edition 2011, Luxembourg.
 11. Janowska I.A., Turowski K. 2009 Inwestycje w działalność B+R a rozwój sektora high-tech, [w:] Ekonomiczne problemy funkcjonowania współczesnego świata, (red.) D. Kopycińska, Szczecin.
 12. Kotyński J. 2006 Zmiany w handlu na tle tendencji makroekonomicznych, [w:] Polityka gospodarcza Polski w integrującej się Europie 2005-2006. Raport roczny, Warszawa.
 13. Instytucjonalne aspekty rozwoju sektora B+R w Polsce. Od gospodarki imitacyjnej do innowacyjnej 2011, (red.) K. Meredyk, A. Wildowicz-Giegiel, Białystok.
 14. Mińska-Struzik E., Nowara W. 2009 Zaawansowanie technologiczne wymiany handlowej krajów Unii Europejskiej, [w:] Determinanty i wyzwania gospodarki światowej, (red.) E. Najlepszy, M. Bartosik-Purgat, "Zeszyty Naukowe", Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 15. Misala J., Pluciński E.M. 2000 Handel wewnątrzgałęziowy między Polską a Unią Europejska. Teoria i praktyka, Warszawa.
 16. Misala J. 2005 Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, Warszawa.
 17. Molendowski E. 2006 Handel wewnątrzgałęziowy krajów CEFTA z krajami Unii Europejskiej w okresie przygotowań do członkostwa, [w:] Polska w Unii Europejskiej -wstępny bilans członkostwa, (red.) J. Misala, Radom.
 18. Nauka i Technika w Polsce 2003 - 2009, Warszawa.
 19. Pipes R. 2000 Własność a wolność, Warszawa.
 20. Pluciński E.M. 2005 Integracja europejska. Teoria i  praktyka - w świetle racjonalnych wyborów w gospodarce otwartej, Wrocław.
 21. Roczniki Statystyczne Handlu Zagranicznego 2000 - 2011, Warszawa.
 22. Roczniki Statystyczne Rzeczypospolitej Polskiej 1998 - 2011, Warszawa.
 23. Świtalski W. 2005 Innowacje i konkurencyjność, Warszawa.
 24. World Trade Report 2009 2009, WTO, Geneva.
 25. Zhang J., van Witteloostuijn A., Zhou Ch. 2005 Chinese Bilateral Intra-Industry Trade: A Panel Data Study for 50 Countries in the 1992-2001 Period, "Review of World Economics", Vol. 141, No. 3.
Cited by
Show
ISSN
1506-7637
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu