BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gąsiewski Michał (Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie)
Title
Zagrożenie stacji transformatorowych, agregatów prądotwórczych dla obiektów budowlanych pod względem pożarowym
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 879-884, tab., bibliogr. 13 poz.
Keyword
Ochrona przeciwpożarowa, Innowacje techniczne
Fire protection, Technical innovations
Note
streszcz.
Abstract
Trudno sprawą jest całkowite wyeliminowanie niepożądanych sytuacji pożarowo niebezpiecznych oraz awarii. Jednak dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań technologicznych możliwe jest ograniczenie skutków takich zdarzeń. Oczywistą metodą zabezpieczenia jest fachowy serwis. Rola jaką pełnią osoby odpowiedzialne za dozór urządzeń jest niemierzalna ponieważ przez zlekceważenie kontroli urządzeń może spowodować wcześniejsze zużycie i w konsekwencji awarię którą serwis by wyeliminował. Odnośnie samych zabezpieczeń warto pamiętać że już we wczesnym etapie projektowania trzeba uwzględnić wszelkie normy odnośnie lokalizacji danych elementów i odległości między nimi. Ważnym elementem instalacji są odpowiednio dobrane rozwiązania technologiczne, które będą przynosiły zamierzony efekt, tu pomocne okaże się zapoznanie ze specyficznymi warunkami w jakich detektory mają pracować. Rozwój techniki i przemysłu nie tylko stawia szerokie spektrum środowisk działania urządzeń, których warunki pracy muszą być monitorowane przy pomocy specjalistycznych detektorów, ale również daje innowacyjne rozwiązania które są w stanie sprostać większości specyficznych problemów, ograniczać koszty danej instalacji, dlatego trzeba wyznaczyć priorytety: bezpieczeństwo człowieka, optymalna praca, niezawodność instalacji, kompatybilność z innymi instalacjami, oraz wykonanie instalacji zgodnej z projektem oraz aktami prawnymi) które usprawni serwis, naprawy oraz modernizacje w przyszłości. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami).
 2. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami), ust. 3 § 209 .
 3. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami), § 271.
 4. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami), ust. 1 § 216.
 5. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami), ust. 1 § 209.
 6. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami),ust. 2 § 271.
 7. PN-B-02852:2001 Ochrona pożarowa budynków.
 8. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane. Dziennik Ustaw 2015 poz. 443 tom 1.
 9. Strojny J., Strzałka J., Projektowanie urządzeń elektroenergetycznych, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2008.
 10. Sobecki M., Instalacje sygnalizacji pożarowej w obiektach energetyki, "Elektro.info", nr. 12, 2009 rok.
 11. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 czerwca 2009 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109, poz. 719 z późn. zm.).
 12. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137, Dz. U. z 2009r. nr 119, poz. 998 z późn. zm.).
 13. PKN-CEN/TS 54-14 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu