BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Maj Grzegorz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Warunki logistyki dystrybucji surowca do zakładów przetwórczych biomasy roślinnej
Terms of distribution logistics of raw materials to processing plants of biomass
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 357-364, rys., tab., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Biomasa, Transport drogowy, Logistyka zaopatrzenia, Surowce energetyczne, Polityka surowcowo-materiałowa, Surowce roślinne, Dystrybucja
Biomass, Road transport, Supply logistics, Energy raw materials, Raw materials policy, Raw plant materials, Distribution
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy przedstawiono warunki drogowego transportu biomasy stałej. Wskazano podstawowe właściwości biomasy pod kątem zdolności przewozowej oraz główne problemy związane z transportem biomasy. Ponadto opisano środki transportu drogowego stosowane w zależności od rodzaju asortymentu przewożonej biomasy. Praca zawiera także opis ograniczeń w transporcie biomasy wynikających z przepisów o ruchu drogowym.(abstrakt oryginalny)

The paper presents conditions on the transport of solid biomass. It indicated the basic properties of biomass in terms of capacity and main problems associated with the transport of biomass. Also described road vehicles used depending on the type of product transported biomass. The paper contains a description of the restrictions on the transport of biomass resulting from road traffic regulations.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Zając G., Szyszlak-Bargłowicz J., Słowik T., Baryła-Paśnik M.: Logistyka dostaw biomasy rolniczej dla energetyki zawodowej. 'Logistyka' Nr 6/2014.
 2. Urząd Regulacji Energetyki http://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/energia-elektryczna/odnawialne-zrodla-ener/potencjal-krajowy-oze/5754,Udzial-energii-elektrycznej-z-OZE-w-krajowej-sprzedazy-energii-elektrycznej-odbi.html dostęp dnia 07.06.2015.
 3. Uchwała Rady Ministrów nr 202/2009 w sprawie Polityki energetycznej Polski do 2030 roku.
 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego za-kresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach ener-gii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii (Dz. U. 2012 poz. 1229).
 5. Sławińska M., Kowalczyk-Juśko A. Efekt środowiskowy i ekonomiczny zamiany nośnika energii cieplnej w wybranym przedsiębiorstwie, Międzynarodowa konferencja naukowa nt.: Przedsiębior-stwa wobec zmian klimatu, 2011.
 6. Rybak W. Spalanie i współspalanie biopaliw stałych. Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2006.
 7. http://images.autoline.info/s/semi-trailer-platform-semi-trailerSCHMITZ-fl-nr-459941---2_big--15050417324275414300.jpg dostęp dnia 03.06.2015.
 8. http://pictures.trader.pl/pictures/original/6/d7/7c/d5c8dca706d4f56390f756150e58f5ce.jpg dostęp dnia 02.06.2015.
 9. http://wielton.content-manager.pl/pub/Image/AGRO_PHOTO/do bel3.jpg dostęp dnia 03.06.2015.
 10. http://www.naczepy-zaslaw.pl/img/glowna/naczepa_wywrotka_47.jpg dostęp dnia 02.06.2015.
 11. http://www.technikboerse.com/thumbna-ils/49022830/1400159/dfeda466f100ec492c232588edbc12aa38b1f656_800x600.jpg dostęp dnia 03.06.2015.
 12. Maj G., Piekarski W.: Wykorzystanie naczep z podłogą ruchomą do przewozu biomasy roślinnej. 'Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe' Nr 10/2012.
 13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych po-jazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia z dnia 31 grudnia 2002 (Dz. U 2015 poz. 305).
 14. Duda-Kękuś A.: Transport biomasy w logistyce dostaw paliw dla elektrowni systemowych realizujących program zielonej energetyki. 'Logistyka' Nr 2/2011.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu