BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stańko Stanisław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Zewnętrzne uwarunkowania rozwoju rolnictwa
External Conditions of Development of Polish Agriculture
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2008, t. 94, z. 2, s. 65-79, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Uwarunkowania makroekonomiczne, Handel zagraniczny, Inflacja, Ceny
Macroeconomic conditions, Foreign trade, Inflation, Prices
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu przedstawiono zewnętrzne uwarunkowania rozwoju rolnictwa. Obejmują one czynniki demograficzne, handel zagraniczny artykułami rolnożywnościowymi, inflację, stopę wzrostu gospodarczego, kurs walutowy zł do euro. (abstrakt oryginalny)

The article presents impact of macroeconomic variables (rate of economic growth, exchange rate, rate of inflation, integration) on the agriculture. Since the first year after the Polish UE accession foreign trade agri-food turnover has been growing. EU Member States have become main partners in exchange of many products. Raw agricultural products prices within the common market have become more equalized. Exchange rates are the most important variable influencing the performance of the agricultural sector. Economic growth and inflation have weak influence on the agricultural market. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. AGMEMOD. The Models [http://tnet.teagasc.ie/agmemod].
 2. Dittman P. 1996: Metody prognozowania sprzedaży w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo AE we Wrocławiu. Wrocław, s. 9.
 3. Ekonomika rolnictwa. Zarys teorii. Praca zbiorowa pod red. A. Wosia i F. Tomczaka. PWRiL, Warszawa 1983.
 4. Hamulczuk M. 2007: Powi¹zania cen wieprzowiny pomiędzy rynkiem polskim, duńskim i niemieckim. [W:] Rolnictwo i Gospodarka Żywnościowa Polski w ramach Unii Europejskiej. Problemy rolnictwa światowego. T. XVII. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 5. Handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi w 2007. MRiRW, Warszawa 2008.
 6. Hunek T. 1998: Rozwój obszarów wiejskich. Encyklopedia Agrobiznesu pod red. A. Wosia. Fundacja Innowacja, Warszawa, s. 735-739.
 7. Kowalczyk S. 2007: Fundusze Unii Europejskiej w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, Nr 3, s. 3-4.
 8. Kotler P. 1994: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola. Warszawa, Gebethner i S-ka.
 9. Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi w 2002, 2004 i 2006 r. FAMMU, FAPA, Warszawa 2003, 2005 i 2006.
 10. Stańko S., Lewandowski R. 2007: Tendencje zmian na rynku wołowiny i cielęciny w Polsce w latach 1990-2006. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 6(2), Warszawa, s.71-80.
 11. Stańko S. 2007: Wpływ integracji z UE, na warunki prowadzenia działalności gospodarczej w rolnictwie, obrocie i przetwórstwie rolno-spożywczym. Maszynopis. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 12. Syczewska E. 2004: Model AGMEMOD-CEEC+PL: Struktura i projekcje. Referat na konferencję pt. Metody ilościowe w ekonomii V. Warszawa 24-25 września 2004, SGGW.
 13. Tomczak F. 1998: Rolnictwo polskie. Encyklopedia Agrobiznesu pod red. A. Wosia. Fundacja Innowacja, Warszawa, s. 711-719.
 14. Urban R. 2007: Ocena stanu polskiej gospodarki żywnościowej po wejściu do UE (w trzecim i czwartym roku). IERiGŻ-PIB. Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu