BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ziętara Wojciech (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Wewnętrzne uwarunkowania rozwoju polskiego rolnictwa
Internal Conditions of Development of Polish Agriculture
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2008, t. 94, z. 2, s. 80-94, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Rozwój rolnictwa, Rolnictwo, Gospodarstwa rolne, Produkcja rolna
Agriculture development, Agriculture, Arable farm, Agricultural production
Note
streszcz., summ.
Abstract
Przedstawiono wewnętrzne uwarunkowania rozwoju rolnictwa w Polsce na tle wybranych krajów Europy zachodniej. Dokonano oceny zasobów ziemi. Wskazano, że w porównaniu do wybranych krajów powierzchnia użytków rolnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca należy do wyższych w Europie. Zasoby pracy są również bardzo wysokie, zbyt wysokie w stosunku do potrzeb. Także wyposażenie w siłę pociągową jest wysokie. Aktualny poziom zasobów czynników produkcji to silne strony polskiego rolnictwa. Słabą stroną polskiego rolnictwa jest niska średnia powierzchnia gospodarstw rolnych, kilkakrotnie niższa niż w porównywanych krajach. Pozytywnym zjawiskiem jest wzrost udziału ziemi w gospodarstwach o większej powierzchni, powyżej 20 ha użytków rolnych. Stwierdza się terytorialne zróżnicowanie produkcji zwierzęcej. Następuje specjalizacja regionalna. Ponad 50% pogłowia krów i trzody chlewnej skupiona jest odpowiednio w pięciu i trzech województwach. (abstrakt oryginalny)

In the paper endogenous conditions for the development of agricultural sector in Poland in comparison with selected EU countries are discussed. It is indicated, that comparing to other countries area of agricultural land per capita is one of the highest in Europe. Large labour resources exceed the needs. Agriculture is well equipped with tractors. The present level of production factors can be considered as a strength of the sector. The weak point is a low, on average, farm size, several times lower than in the countries compared in the analysis. Increasing share of larger farms (above 20 ha) in the land use is a positive feature. Regional specialization and concentration in livestock production (over 50% of the total heard of cows and pigs is concentrated in five and three regions respectively) is stated. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Analiza produkcyjno-ekonomicznej sytuacji rolnictwa i gospodarki żywnościowej za lata 1996, 2000, 2005, 2007. 2008: IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 2. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2005 r. 2006: Główny Urząd Statystyczny. Warszawa.
 3. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007 r. 2008: Główny Urząd Statystyczny. Warszawa.
 4. Duczkowska-Małysz K. 2008: Zmieniająca się rola rolnictwa w społecznym i ekonomicznym funkcjonowaniu obszarów wiejskich (procesy dostosowawcze polskiego rolnictwa do nowych wyzwań). [W:] Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020. IRWiR, Warszawa.
 5. Reisch E. 2004: Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w Niemczech. Postępy Nauk Rolniczych PAN, nr 3 Warszawa.
 6. Rocznik statystyczny rolnictwa i obszarów wiejskich. 2006: GUS. Warszawa.
 7. Roczniki statystyczne RP GUS za lata 1996-2007. 2007. Warszawa.
 8. Systematyka i charakterystyka gospodarstw rolnych. Powszechny Spis Rolny 2002. 2003: Warszawa.
 9. Steffen G. 2004: Przedsiębiorstwa rolnicze w Europie Zachodniej. Postępy Nauk Rolniczych PAN, nr 3 Warszawa.
 10. Wilkin J. 2008: Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich. [W:] Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020. IRWiR, Warszawa.
 11. Ziętara W. 2004: Specyficzne przyrodnicze, organizacyjne i ekonomiczne cechy rolnictwa. Postępy Nauk Rolniczych PAN, Nr 3. Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu