BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mianowana Kinga (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Rydzak Leszek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Kozłowicz Katarzyna (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Guz Tomasz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Natoniewski Marcin (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Mianowana Violetta (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
Title
Analiza wypadków z ludźmi w polskim transporcie morskim w latach 2004 - 2012
Analysis of causes and results of accidents involving peoples in Polish maritime transport in 2004 - 2012
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 389-396, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Transport morski, Bezpieczeństwo w transporcie, Wypadki komunikacyjne, Wypadki przy pracy, Żegluga morska, System zarządzania BHP
Sea transport, Transport safety, Road accidents, Accidents at work, Sea navigation, Health and safety management system
Note
streszcz., summ.
Abstract
W gospodarce światowej żegluga i porty są niezbędnym czynnikiem warunkującym funkcjonowanie biznesu i handlu. W Polsce transport morski stanowi stosunkowo mały udział w transporcie ogółem, a jego potencjał nie został jeszcze w pełni wykorzystany, podczas gdy jego zaletą jest miedzy innymi możliwość ograniczenia ruchu na drogach. Jednym z priorytetów w tym obszarze transportu jest poprawa bezpieczeństwa. Celem pracy jest analiza rozmiaru, przyczyn i skutków wypadków z ludźmi w transporcie morskim na podstawie danych GUS i Urzędu Statystycznego w Szczecinie w latach 2004 - 2012 oraz opis liczby podjętych akcji ratunkowych. Analizy dokonano na podstawie danych zaczerpniętych z Roczników Statystycznych Gospodarki Morskiej. Analiza danych wskazuje, że najczęściej zdarzają się wypadki z grupy "inne", co sugeruje potrzebę dokładniejszej klasyfikacji tej grupy wypadków w celu podejmowania w przyszłości konkretnych działań prewencyjnych. Skutki wypadków to przede wszystkim rozstrój zdrowia i śmierć, zdecydowanie rzadziej ciężki uszczerbek na zdrowiu. Wśród przyczyn wypadków na morzu dominowało nieprzestrzeganie przepisów BHP.(abstrakt oryginalny)

In the global economy, maritime cargo - carry ing fleet and ports are an essential factors influenced on business and trade. In Poland, maritime transport is a relatively small part of transportation in general and its potential is not fully exploited. Its advantage is, among others, the possibility of limiting traffic on the roads. One of our common and contemporary priorities is to improve safety. The aim of this work is to present the quantity, causes and consequences of accidents with people in maritime transportation based on Polish Central Statis tical Office data and showing the number of emergency actions taken. This indicates that the most accidents includes to "other", which suggests the need for a more precise classification of this group. It is very important, because the results of accidents in maritime transport are primarily health disorder and death. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Szczecinie, Rocznik Statystyczny Gospodarki Morskiej, Warszawa, Szczecin, 2014.
  2. Piekutowski J., Gospodarka morska w Polsce - Przemiany w latach 2004-2008. Dane statystyczne dotyczące wybranych obszarów. Szczecin, 2010.
  3. Program Interreg Region Morza Bałtyckiego, www.mir.gov.pl, dostęp: 03.06.2015
  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 lutego 2005 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji zawodowych marynarzy, Dz.U. 2005 nr 47 poz. 445.
  5. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 7 sierpnia 2013 w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich, Dz.U. 2013 poz. 937.
  6. Sułek J., Tołkacz L., Racjonalizacja przewozów pasażerskich drogą wodną w relacji Szczecin - Świnoujście. Problemy Transportu i Logistyki. 10, 2010, s. 295-304.
  7. Tołkacz L., Infrastruktura transportu wodnego. Tom II, Szczecin, 2011.
  8. Tubielewicz A., Zarządzanie logistyczne w transporcie morskim. www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2014/.../t1_1043.pd, dostęp: 03.06.2015.
  9. Ustawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. o Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich Dz. U. z 2012 r., poz. 1068
  10. Ustawa z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich, Dz. U. z 1961 r., Nr 58, poz. 320 z późniejszymi zmianami
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu