BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grabińska Teresa (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu)
Title
Prakseologiczne kryteria bezpieczeństwa
Praxeologic criteria of safety
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 895-900, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Prakseologia, Zagrożenia cywilizacyjne, Zagrożenia społeczne
Praxeology, Civilization risk, Social risks
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy przedstawia się kryteria skutecznego działania w zapewnieniu bezpieczeństwa, także w zespołowym działaniu negatywnym i pozytywnym - grup dyspozycyjnych. Analizuje się przydatność poszczególnych kryteriów prakseologicznych zarówno w prewencji i interwencji, podejmowanych w celu ochrony i obrony ludzi oraz infrastruktury. Wskazuje się na prakseologiczną instrumentalizację czynności, która, choć niezbędna, pozbawiona odniesień etycznych i kulturowych może osłabić, a nawet zniweczyć oczekiwane skutki podejmowanych działań. (abstrakt oryginalny)

There are presented criteria of the effective action in the safety assurance, also in team negative and positive action - of dispositional groups. A usefulness of praxeologic criteria is being analysed both in the prevention and the intervention, taken in the objective of protection and the defence of people and the infrastructure. There is pointed out that the praxeologic instrumentalization of the activité, which, at least essential, when is deprived of ethical and cultural references may weaken, and what's more, foil expected effects of taken action. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Arystoteles, Etyka nikomachejska, PWN, Warszawa 2007.
  2. Grabińska T., Filozofia wojny, pokoju i bezpieczeństwa. Od Platona do Clausewitza, Wydaw. ARGI, Wrocław 2012.
  3. Grabińska T., Teorie bezpieczeństwa państwa w myśli filozoficznej i politycznej. Od Sun Tzu do Józefa M. Bocheńskiego, Wyd. WSOWL, Wrocław 2013.
  4. Grabińska T., Transhumanizm - ochrona i zagrożenia bezpieczeństwa personalnego [w:] System bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Synergia zagrożeń, H. Spustek (red.), Wydaw. WSOWL, Wrocław 2014, s. 17-38.
  5. Hobbes T., Lewiatan czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego, Fund. Aletheia, Warszawa 2005.
  6. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław 1965.
  7. Kotarbiński T., Abecadło praktyczności, Wiedza Powszechna, Warszawa 1974.
  8. Maciejewski J., Grupy dyspozycyjne. Analiza socjologiczna, Wydaw. Uniw. Wrocł., Wrocław 2014.
  9. Sun Tzu, Sztuka wojny [w:] Sun Tzu, Sun Pin, Sztuka wojny, Wydaw. Helion, Gliwice 2008, s. 61-151.
  10. Zabierowski M., Personalistyczna krytyka utylitaryzmu. Antropologiczna analiza brytyjskiej filozofii czynu [w:] Personálna obnova humanity na prahu 21. storočia, M. Klobušická, M. Jozek (red.), Wyd. Univ. K. Filozofa, Nitra 2009, s. 105-116
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu