BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grieger Andrzej (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Stawicki Tomasz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Sędłak Paweł (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Janicki Wiesław (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Lewaszkiewicz Łukasz (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Stan bezpieczeństwa w miejscu pracy w funkcji poziomu wyszkolenia operatora maszyny
Safety situation in the workplace as function of a machine operator's level of training
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 909-916, wykr., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Bezpieczeństwo i higiena pracy, Umiejętności pracownicze, Przemysł drzewny
Health and safety at work, Employee skills, Wood industry
Note
streszcz., summ.
Abstract
Problemy decyzyjne jakie dotyczą stanu bezpieczeństwa w pracy wynikające z użytkowania maszyn typu harwester i forwarder w pracach leśnych związane są z koniecznością uwzględniania dużej liczby kryteriów i analizowania wielu ich parametrów. Przeprowadzone badania w postaci wywiadu na wybranej grupie maszyn wielooperacyjnych oraz dobranej celowo grupie operatorów tych maszyn potwierdziły istnienie zależności wpływających na bezpieczeństwo w miejscu pracy. Poszukując przyczyny stanu za grożenia dokonano badania szkoleniowej oferty rynkowej w Polsce dla operatorów maszyn wielooperacyjnych. Stwierdzono, że w Polsce w porównaniu do tematycznie analogicznej oferty w takich krajach jak Rosja, Finlandia, Czechy zbyt mało uwagi przywiązuje się do praktycznego etapu szkolenia zarówno z wykorzystaniem symulatorów jak i maszyn w naturalnym środowisku pracy. Różnice są znaczące, w Czechach operator na ćwiczenia poświęca 15. krotnie więcej czasu, w Finlandii nawet 20. krotnie więcej. W przypadku utrzymywania takiego systemu szkolenia operatorów stanowi to duże zagrożenie dla bezpieczeństwa w miejscu pracy (abstrakt oryginalny)

Decision problems regarding to safety situation in the workplace while exploiting machines like harvester and forwarder in forestry are necessitate to take into consideration a large number of criteria and to analyze a lot of their parameters. Studies performed as interviews with the purposely chosen group of operators of multi-operational machines proved that there was dependence influencing workplace safety. Seeking causes of threats research on training offer for operators of multi-operational machines in Poland were conducted. It was stated that comparing to analogical offer in such states as Russia, Finland, Czech Republic there is too little attention paid to practical part of training with use of both simulators and machines in natural work environment. Disparities were significant. In Czech Republic an operator spent over 15 times of his time training, in Finland even 20 times more. In the event if such the training system was kept it would be a serious threat to workplace safety. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia w europejskim przemyśle leśnym. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, 16s. (dostęp: www.osha.europa.eu/pl 25.05.2015).
 2. Brzózko J., Pozyskiwanie drewna z obszarów poklęskowych - czynniki ryzyka i sposoby zwiększania bezpieczeństwa pracy. Technika Rolnicza Ogrodnicza i Leśna, 1/2009, (dostęp: www.pimr.poznan.pl 30.04.2015r.).
 3. Dvořák J., Malkovský Z., Macků J., Influence of human factor on the time of work stages of harvester and crane-equipped forvarders. Journal of Forest Science, 54, 2008 (1), s. 24-30.
 4. Dvořák J., Operation time consumption of high-powered harvester in salvage felling, EJPAU, 13(4), #12. Available Online http://www.ejpau.media.pl (dostęp: 14.05.2015 r.).
 5. Ekonomiczne i organizacyjne zagadnienia usługowego wykonawstwa prac leśnych. https://www.ibles.pl/documents/17144/53626/Banach.pdf (dostęp: 2.06.2015 r.).
 6. Grodecki J., Stempski W., Niskie stawki dla ZUL-i zagrożeniem dla bezpieczeństwa pracy. (dostęp: www.drewno.pl 11.05.2015).
 7. Juntunen, Marja-Liisa, Professional Harvester Operator, Basic Knowledge and Skills from Training Operating Skills from Working Life? http://www.metla.fi/iufro/iufro95abs/d3pap66.htm (dstęp:2.06.2015).
 8. Lobanov A., International Forest Machine Operator Training Centre. Foresty projects. www.syke.fi/download/noname/...A12F.../56936 (dostęp: 2.06.2015).
 9. Marciniak P., Potrzeby szkoleniowe w zakresie kształcenia operatorów maszyn wielooperacyjnych przy pozyskiwaniu surowca drzewnego., s.268-285 (dostęp:www.icm.edu.pl, 29.05.2015).
 10. Nowacka W. Ł., Czynnik ludzki jako bariera rozwoju mechanizacji prac w polskim leśnictwie., s.139-150 (dostęp: www.enfe.net/pdf. 20.01.2015).
 11. Nowacka W. Ł., Negatywne skutki pracy w leśnictwie z uwzględnieniem pozyskiwania drewna. Materiały "Forum leśne - Człowiek Las Drewno" 5.09.2014, Mostki k. Świebodzina s.9-16. (dostęp: www.forum.ptl.pl 21.04.2015).
 12. Oferta szkoleniowa - Kurs operatorów żurawi leśnych (dostęp: www.up.poznan.pl 20.05.2015 r.).
 13. Oferta szkoleniowa - Kurs operatorów harwestera i forwardera (dostęp: www.arbotrek.pl 15.04.2015r. ).
 14. Oferta szkoleniowa - Kurs operatorów żurawi leśnych (dostęp: www.tlrzepin.pl 12.04.2015 r.).
 15. Olkowski R., Bezpieczne pozyskiwanie drewna. Lista kontrolna z komentarzem. Materiał pomocnczy dla właścicieli zakładów usług leśnych. PIP Warszawa, 2015, 67s. (dostęp:www.pip.gov.pl 3.03.2015).
 16. Per - Eric Persson, Working in Harvesting Teams. Part 1. Copyright Mora in Europe 2013. 590pp. ISBN 978919841873.
 17. Romankow J., Orzekanie zawodowe pracowników pozyskania i obróbki drewna. Arch. Med. Sąd. Krym., 2007, LVII, 89-94 (dostęp:www.amsik.pl, 20.04.2015).
 18. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24.08.2006 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. 2006.161.1141).
 19. Steponavičius D. , Zinkevičius R. 2010. The study of the logging methods prevailed in lithuania and other countries of central europe, EJPAU 13(1), #01. Available Online: http://www.ejpau.media.pl/volume13/issue1/art-01.html (dostęp: 6.06.2015r.).
 20. Szkoła zawodowa - Operator maszyn leśnych (dostęp:www.tlrogoziniec.pl 17.03.2015r.).
 21. http://www.ilimgroup.com/techprocess/operators-training/ (dostęp: 6.06.2015 r.).
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu