BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gwiazda-Rzepecka Brygida (General Tadeusz Kościuszko Military Academy of Land Forces in Wrocław), Netczuk-Gwoździewicz Marzena (General Tadeusz Kościuszko Military Academy of Land Forces in Wrocław)
Title
The concept of prevention and treatment of secondary posttraumatic stress syndrome of National Fire Brigade workers
Koncepcja zapobiegania i leczenia stresu pourazowego u funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 925-932, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Straż pożarna, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ochrona zdrowia, Ochrona pracownika
Firefighters, Health and safety at work, Health care protection, Worker protection
Note
summ., streszcz.
Abstract
Kadry kierownicze służb ratowniczych pomimo braku wykształcenia z zakresu psychiatrii powinny być przygotowane do odpowiedniego i skoordynowanego działania w chwili wystąpienia zdarzenia traumatycznego. Ich zadaniem jest przygotowanie instytucji do skutecznego radzenia sobie z takimi zdarzeniami i skutecznego zapobiegania rozwojowi STSD u podwładnych i podopiecznych. (abstrakt oryginalny)

The management of rescue services, despite the lack of education in the field of psychiatry, should be prepared for adequate and coordinated action at the time of the traumatic event. Their task is to prepare the institution to effectively deal with such events and effectively prevent the development of STSD among subordinates and clients. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Borys B., Sytuacje ekstremalne i ich wpływ na stan psychiczny człowieka, w: Psychiatria, 2004, tom 1, nr 2.
  2. Bryant R. A., Harvey A. G., Zespół ostrego stresu, PWN, Warszawa 2011.
  3. Dudek B., Zaburzenie po stresie traumatycznym, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.
  4. Dudek B., Zapobieganie negatywnym skutkom stresu traumatycznego w miejscu pracy, "Medycyna Pracy', Nr 50(6)/1999.
  5. Heszen I., Psychologia stresu, PWN, Warszawa 2013.
  6. Hetherington A., Wsparcie psychologiczne w służbach ratowniczych, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
  7. Koniarek J., Dudek B., Ocena zagrożeń zdrowotnych i opracowanie wytycznych dla profilaktyki zdrowia w Państwowej Straży Pożarnej. Raport końcowy z projektu badawczego PBZ 010-11, Instytut Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Łódź 2000.
  8. Koniarek J., Dudek B., Zespół zaburzeń po stresie urazowym a stosunek do pracy strażaków, "Medycyna Pracy", Nr 52(3)/2001.
  9. Lis-Turlejska M., Stres traumatyczny. Występowanie, następstwa, terapia, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2002.
  10. Szubert Z., Sobola W., Zdrowotne przyczyny odejścia ze służby strażaków jednostek ratowniczo- gaśniczych, "Medycyna Pracy", Nr 53(4)/2002.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu