BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nęcka Krzysztof (University of Agriculture in Cracow, Poland), Trojanowska Małgorzata (University of Agriculture in Cracow, Poland)
Title
Supporting the Logistics in Municipalities within Water Supply
Wspomaganie logistyki gmin w zakresie zaopatrzenia w wodę
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 423-430, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Wodociągi, Woda, Logistyka zaopatrzenia, Strategia zaopatrzenia, Gmina, Innowacje
Waterworks, Water, Supply logistics, Supply strategy, District, Innovations
Note
streszcz., summ.
Abstract
Do najważniejszych potrzeb, jakie z mocy ustawy gmina ma zaspokoić, należy zaopatrzenie mieszkańców w wodę, a które wymaga realizacji różnego rodzaju procesów logistycznych. W pracy skupiono się na jednym z nich tj. prognozowaniu zapotrzebowania na wodę. Zaproponowano wykorzystanie do długoterminowej predykcji rocznego zapotrzebowania na wodę w gminie wiejskiej modelu regresyjnego, w którym zmiennymi egzogenicznymi są liczba mieszkańców gminy i liczba osób korzystających z wodociągu, a także udział mieszkań wyposażonych w łazienkę oraz pogłowie zwierząt gospodarskich. Uzyskane błędy prognoz wygasłych są dwukrotnie mniejsze niż przy wyznaczaniu przewidywanego zużycia wody w oparciu o wytyczne wprowadzone Zarządzeniem Ministra Rolnictwa, które obecnie powszechnie wykorzystuje się w prognozowaniu .(abstrakt oryginalny)

The most important needs which every municipality is intended t o meet under the Act include providing water for residents, which requires the execution of various kinds of logistic processes. The paper focuses on one of them, i.e. forecasting water demand. It has been proposed to use regression for the long - term predi ction of annual demand for water in a rural municipality, with exogenous variables being the number of residents of the municipality and the number of people using the given water supply, as well as the animal population and the share of apartments with ba throoms. The resulting errors of expired forecast, although large (approx. 20%), are still twice smaller than in determining the projected water consumption, as based on guidelines introduced under the Ordinance of the Minister of Agriculture, now commonly used in fore- casting.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Berge T., Kaczor T.: Wielkość i nierównomierność poboru wody przez pojedyncze gospodarstwa wiejskie, 'Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich' nr 1/2007, s. 125-136.
 2. Błażejewski R., Waack A.: Zużycie wody wodociągowej w wybranych wsiach woj. poznańskiego, Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej 'Zaopatrzenie w wodę miast i wsi', Poznań 1996, s. 337-347.
 3. Bugajski P.: Średnie zużycie zimnej i ciepłej wody w budynkach wielorodzinnych, 'Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich' nr 9/2009, s. 105-113.
 4. Chotkowski W., Lis G.: Krótkoterminowe prognozowanie dopływu ścieków do oczyszczalni na pod-stawie ilości zużywanej wody, 'Gaz, Woda i Technika Sanitarna' nr 5/2008, s. 13-18.
 5. Chudzik B.: Ocena odpływu wód ściekowych na podstawie pomiarów użycia wody wybranych wsi województwa wrocławskiego, Sesja panelowa 'Inżynieryjno-ekologiczne uwarunkowania rozwoju infrastruktury technicznej w rolnictwie', Wrocław 1991, s. 16-22.
 6. Kaźmierski J.: Zarządzanie logistyczne w rozwoju miasta i regionu - strategiczna rola centrów logi-stycznych, 'Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług' nr 8(543)/2007, s. 95-103.
 7. Kaźmierski J.: Władze samorządowe a zarządzanie logistyczne w mieście i regionie, 'Współczesne Zarządzanie' nr 3/2010, s. 84-91.
 8. Kępa U., Stępniak L., Stańczyk-Mazanek E.: Analiza zużycia wody i zmienność rozbiorów dla ob-szaru zasilania Kawie Góry na terenie miasta Częstochowy, Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Na-ukowe Ochrony Środowiska, 'Rocznik Ochrona Środowiska' t. 15/2013, s. 2546-2562.
 9. Kolasa-Więcek A.: Prognozowanie zużycia wody w zależności od zmieniającej się liczby mieszkań-ców na Opolszczyźnie z wykorzystaniem sieci neuronowych, 'Gospodarka Wodna' nr 9/2009, s. 364-366.
 10. Niziński S., Kolator B.: System logistyczny gminy wiejskiej, 'Inżynieria Rolnicza' nr 8(96)/2007, s. 185-192.
 11. Orzechowska M.: Rzeczywiste zużycie wody w warunkach wiejskich na przykładzie wybranych wodociągów, 'Inżynieria Ekologiczna' nr 26/2011, s. 206-212.
 12. Pawełek J., Bergel T.: Objętość ścieków bytowych a zużycie wody w gospodarstwach wiejskich, 'Inżynieria rolnicza' nr 3/2003, s. 81-89.
 13. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. Dz. U. z dnia 31 stycznia 2002 r.
 14. Sawicka-Siarkiewicz H., Gmitrzuk N.: Kształtowanie się jednostkowych wskaźników zużycia wody na terenach osiedli w grupach miast o liczbie mieszkańców od 50001 do 500000, 'Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych' nr 45/2010, s. 63-82.
 15. Wichowski P.: Prognozowanie zapotrzebowania na wodę w gospodarstwach sadowniczych, 'Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska', Wydawnictwo SGGW R. XIV, z. 2/2005, s. 81-89.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu