BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaksender Paulina (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych)
Title
Bezpieczeństwo imprez masowych na przykładzie częstochowskich wyścigów samochodowych
Security of mass events for exemple Czestochowa racing
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 947-952, rys., wykr., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Impreza sportowa, Samochody, Bezpieczeństwo, Bezpieczeństwo ruchu drogowego, Imprezy masowe
Sport events, Automobiles, Security, Road traffic safety, Mass events
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu było przedstawienie coraz bardziej popularnej imprezy masowej, jaką są wyścigi samochodowe. Dotychczas nielegalny proceder spotkał się z akceptacją władz publicznych i dzięki zaanga- żowaniu pasjonatów oraz pomocy służb (Policji, Straży Pożarnej, Ratownictwa Medycznego, itp.) staje się elementem przekazu prawidłowych zachowań w ruchu drogowym. Ten sektor bezpieczeństwa jest niezwykle ważny z uwagi na jego ciągłe rozszerzanie się. Organizacja legalnych zawodów dostarcza kontrolowanej adrenaliny i pomaga zrozumieć uczestnikom imprezy przepisy prawne. (abstrakt oryginalny)

This article presents an increasingly popular phenomenon of car racing. So far, the illegal dealings met with acceptance of public authorities and thanks to the commitment of enthusiasts and assistance services (Police, Fire, Medical Emergency, etc.) Becomes part of the media correct behavior in traffic. The security sector is extremely important due to its continuous expansion. The organization provides legal professions controlled adrenaline and helps to understand the participants of the event regulations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
  1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie, FAPA- SAEPR, Warszawa 2013r.
  2. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, Dz.U. z 2013 poz. 611.
  3. Kąkol C., Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz, Warszawa 2010.
  4. Kotowski W., Kurzępa B., Bezpieczeństwo imprez masowych. Komentarz do ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, Warszawa 2010.
  5. Perek R., Cichoń P., Prawne aspekty zabezpieczenia imprez masowych, Katowice 2010.
  6. Nowicka I., [red.], Rocznik z bezpieczeństwa wewnętrznego i administracji, Szczytno 2011.
  7. Ura E., Pieprzny S. [red.], Bezpieczeństwo imprez masowych, Rzeszów 2012.
  8. Doliński M., Obsługa uczestników, "Policja 997", Nr 4 (73), kwiecień 2011.
  9. Marczak M., Gran Turismo Polonia, czyli szybcy i głupi, "Newsweek", Nr 28/2013.
  10. Razem Bezpiecznie 2011, źródło: http://razembezpiecznie2011.jimdo.com/impreza-2014- wy cigi-1-4-mili/regulamin/
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu