BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nęcka Krzysztof (University of Agriculture in Cracow, Poland), Trojanowska Małgorzata (University of Agriculture in Cracow, Poland)
Title
The Indicator Proposed for Monitoring the Sustainable Logistics of Energy Supply within a Rural Region
Propozycja wskaźnika do monitorowania zrównoważonej logistyki zaopatrzenia w energię regionu wiejskiego
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 431-436, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Zaopatrzenie, Logistyka zaopatrzenia, Energia, Zużycie energii, Zapotrzebowanie na energię, Analiza wskaźnikowa, Syntetyczny wskaźnik poziomu życia
Supply, Supply logistics, Energy, Energy consumption, Energy demand, Ratio analysis, Synthetic indicator of living standards
Note
streszcz., summ.
Abstract
W pracy zaproponowano wskaźnik syntetyczny charakteryzujący regionalne zaopatrzenie w energię, przydatny w monitorowaniu zrównoważonej logistyki tego procesu. Wskaźnik ten uwzględnia roczne zużycie energii elektrycznej, ciepła i gazu oraz zasoby biomasy możliwe do energetycznego wykorzystania przeliczone na jednego mieszkańca. Zaproponowany wskaźnik wykorzystano do analizy terytorialnego zróżnicowania zrównoważonego zaopatrzenia w energię oraz zmian jakie zaszły w tym zakresie w latach 2004-2013. Obliczenia i analizy przedstawiono na przykładzie terenów wiejskich Podkarpacia.(abstrakt oryginalny)

The paper proposes synthetic index characterizing regional energy supply, useful in the monitoring of sustainable logistics of this process. This index takes into account the annual consumption of electricity, heat and gas, as well as ann ual biomass resources for energy use, calculated per capita. The proposed index was used for the analysis of territorial differentiation of sustainable energy supply and the changes that have occurred in this area in 2004-2013. Calculations and analysis are show using the example of rural areas of the Podkarpacie Region.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Bal-Domańska B., Wilk J.: Gospodarcze aspekty zrównoważonego rozwoju województw - wielowymiarowa analiza porównawcza, 'Przegląd Statystyczny' R. LVIII, z. 3-4/2011, s. 300-322.
 2. Gajewski R.: Rynek biomasy w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju, www.biomasa.org.pl., 2014.
 3. Hałuzo M., Musiał R.: Ocena zasobów i potencjalnych możliwości pozyskania surowców dla energe-tyki odnawialnej w województwie pomorskim, Materiały Biura Planowania Przestrzennego w Słupsku, 2004.
 4. Kałaska A., Przybyłowski P.: Analiza wybranych wskaźników ładu środowiskowego w powiatach kartuskim i starogardzkim w aspekcie zrównoważonego rozwoju, 'Handel Wewnętrzny' nr 6A/2013, s. 171-184.
 5. Korol J.: Ocena zrównoważonego rozwoju regionalnego w Polsce w latach 1998-2005, 'Gospodarka Narodowa' nr 7-8/2008, s. 81-98.
 6. Kowalczyk-Juśko A.: Metodyka szacowania regionalnych zasobów biomasy na cele energetyczne, 'Zeszyty Naukowe SGGW Warszawa' nr 85/2010, s. 103-116.
 7. Ludwicka A., Grzybek A.: Bilans biomasy rolnej (słomy) na potrzeby energetyki, 'Problemy Inżynierii Rolniczej' nr 2/2010, s. 101-111.
 8. Ostasiewicz W. (red.): Statystyczne metody analizy danych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 1999.
 9. Prandecki K.: Teoretyczne podstawy zrównoważonej energetyki, 'Studia Ekonomiczne/Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach' nr 166/2014, s. 238-248.
 10. Trojanowska, M., T. Szul.: Modeling of energy demand for heating buildings, heating tap water and cooking in rural households, 'TEKA Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa' nr 6A/2006, s. 184-193.
 11. Trojanowska M.: Analiza potencjału energetycznego biomasy dla potrzeb planowania energetycznego w regionie. Konwersja odnawialnych źródeł energii (red. A. Lisowski), Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa 2009, s. 79-87.
 12. Walesiak M.: Uogólniona miara odległości w statystycznej analizie wielowymiarowej, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2006.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu