BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krupa Tadeusz (Politechnika Warszawska), Wiśniewski Michał (Politechnika Warszawska)
Title
Wykorzystanie wiedzy w zarządzaniu sytuacyjnym bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej Polski
The use of knowledge in security of the Polish critical infrastructure of the situational management.
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 1027-1034, rys., bibliogr. 25 poz.
Keyword
Państwo, Zarządzanie państwem, Bezpieczeństwo publiczne, Analiza ryzyka
State, State management, Public security, Risk analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł prezentuje syntezę wiedzy na temat procesu zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej w świetle teorii zarządzania ryzykiem oraz przepisów ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. W artykule zwrócono uwagę na niedoskonałość obecnie przyjętych procedur oraz na fakt ciągłego ich doskonalenia i dostosowywania do panujących warunków politycznych, prawnych, społecznych i gospodarczych. Zaproponowano wykorzystanie koncepcji zarządzania sytuacyjnego oraz zarządzania wiedzą do opracowania nowej metody przewidywania, zapobiegania i reagowania na powstające sytuacje kryzysowe w obrębie infrastruktury krytycznej. Rozważania przedstawione w artykule doprowadziły do zaproponowania koncepcji systemu informatycznego wspierającego zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej poprzez implementację metody zarządzania wiedzą Case Based Reasoning. (abstrakt oryginalny)

The article presents a synthesis of knowledge about the safety management procedures of Critical Infrastructure in the context of the risk management theory and the provisions of the law on emergency Management of 26 April 2007. In this paper the imperfection of the present accepted procedures was highlighted as well as the fact of their continuous improvement and adaptation to the prevailing political, legal, social and economic conditions. The concept of using the situational management and the knowledge management was proposed to develop a new method of predicting, preventing and responding to emerging crisis situations within the Critical Infrastructure. The considerations presented in this paper led to propose the concept of supporting critical infrastructure security management system through the implementation of Case-Based Reasoning - the knowledge management method. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Aamodt A., Plaza E., Case-Based Reasoning: Foundational Issues, Methodological Variation and System Approaches, in: Artificial Intelligence Communications, 7(1), 1994.
 2. A National Risk Assessment for Ireland, in: An Oifig um Pleanáil Éigeandála Office of Emergency Planning, December 2012.
 3. All Hazards Risk Assessment, in: Methodology Guidelines 2012-2013, Canada, 2012.
 4. Bukowitz W. R., Williams R. L., The Knowledge Management Fieldbook [in] Financial Times - Prentice Hall, Pearson Education Limeted, Harlow - London, 1999.
 5. Conrow E.H., Effective Risk Management. Some Keys to Success, AIAA Inc., 2000.
 6. Departament Audytu Sektora Finansów Publicznych Ministerstwa Finansów, źródło: http://www.mf.gov.pl/_files_/audyt_wewn_i_kontrola_zarz/kontrola_zarzadcza_w_sektorze_public znym/metodyka_i_dobre_praktyki/metodyka/zarzadzanie_ryzykiem.pdf
 7. Federation of European Risk Management Associations - FERMA, źródło: http://www.theirm.org/publications/documents/rm_standard_polish_15_11_04.pdf,
 8. Hamrol A., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1998.
 9. PN-ISO 31000:2012 Zarządzanie ryzykiem - Zasady i wytyczne.
 10. Kaczmarek B, Sikorski C., Podstawy zarządzania - zachowania organizacyjne, 1996.
 11. Krupa T., Maj K., The management method preventing a Crisis Situation, in:Foundations of Management - "International Journal. Faculty of Management WUT", No 2, Vol. 2, 2010, pp. 37-50.
 12. Krupa T., V.A. Gorbatov Theory of Characterization - Solutions and Examples [in] Foundations of Management - "International Journal. Faculty of Management WUT", No 3, Vol. 5, 2013, pp. 89- 102.
 13. Krupski R., Niemczyk J., Stańczyk-Hugiet E., Koncepcje strategii organizacji, PWE, Warszawa, 2009.
 14. Loader D., Operations risk managing a key component of operational risk, 2006.
 15. Maracz T., Ujecie sytuacyjne, [w] Współczesne teorie organizacji, (red.) Koźmiński A., Warszawa, 1983.
 16. Mikuła B., Zadania organizacji w zakresie zarządzania wiedzą, "E-mentor", nr 5 (17) / 2006, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/17/id/368
 17. Narodowy program ochrony infrastruktury krytycznej, Polska, 2013.
 18. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków, 2002.
 19. Rostek K., Wiśniewski M., Metoda wspomagania organizacji logistyki w scenariuszach reagowania na sytuacje kryzysowe w ratownictwie, "Logistyka", nr 4/2014.
 20. Rostek K., Wiśniewski M., Zarządzanie wiedzą w doskonaleniu i rozwoju systemu bezpieczeństwa, "Logistyka", nr 5/2014.
 21. RVA model Introduction and User Guide DEMA's Model for Risk and Vulnerability Analysis, Danish Emergency Management Agency 2006.
 22. Riesbeck C, Schank R., Inside Case-Based Reasoning, Lawrence Erlbaum, 1989.
 23. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.
 24. Wajda A., Podstawy nauki o zarządzaniu organizacjami, Warszawa, 2003.
 25. Zawiła-Niedźwiecki J., Zarządzanie ryzykiem operacyjnym w zapewnianiu ciągłości działania organizacji, Wydawnictwo edu-Libri, Kraków, 2013.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu