BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawlak Halina (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Nowakowicz-Dębek Bożena (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Maksym Piotr (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Wlazło Łukasz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Obieg dokumentacji wymaganej przy ocenie ryzyka zawodowego
Analysis of the records maintained on occupational diseases
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 437-442, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Ocena ryzyka, Pomiar ryzyka, Ryzyko, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Praca, Kodeks pracy, Bezpieczeństwo, Naruszenie przepisów prawa, Normowanie pracy, Normy PN
Risk assessment, Risk measures, Risk, Health and safety at work, Labour, Labour Code, Security, Violation of the law, Standardization of work, Polish standards (PN)
Note
streszcz., summ.
Abstract
Ryzyko zawodowe to ryzyko, które ponosi pracownik w związku z wykonywaną pracą i jest konsekwencją występowania zagrożeń w środowisku pracy. Określa ono prawdopodobieństwo pojawienia się zagrożeń i ciężkości ich następstw. Zgodnie z PN-N-18002:2011 ocena ryzyka zawodowego opiera się na systematycznym badaniu wszelkich aspektów pracy, podejmowanych w celu zidentyfikowania prawdopodobnych przyczyn urazów lub uszkodzenia ciała oraz ustalenia możliwości uniknięcia lub ograniczenia szkody. W razie braku takiej możliwości - określenia środków zapobiegawczych. Dlatego konieczny jest sprawny nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentacji, gdyż prawidłowo i systematycznie prowadzony proces oceny ryzyka zawodowego realizuje wymagania stawiane pracodawcy przez Kodeks pracy.(abstrakt oryginalny)

Occupational risk is the risk that sustain the employee in relation with work and is a consequence of the occurrence of hazards in the workplace. It determines the probability of occurrence of hazard s and severity of their consequences. According to PN-N-18002: 2011 occupational risk assessment is based on a systematic examination of all aspects of the work taken to identify the probable causes of injuries or damage to the body and the possibility of avoiding or limiting the damage. In the absence of such a possibility - the definition of preventive measures. Therefore, it is necessary to efficiently supervision over the correct circulation of documentation. Properly and systematically carried out the risk assessment process satisfies the requirements of becoming a professio nal employer in the Labour Code.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Dyrektywa Rady z dnia 12 czerwca 1989 r. (89/391/EWG) w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy.
 2. Górska E., Kossobudzka-Górska A., Ocena ryzyka zawodowego. W: Współczesne i przyszłe wy-zwania ergonomii, Oficyna Wyd. Politechniki Warszawskiej, 2011.
 3. Iwko I., Aby zapewnić bezpieczeństwo. Analiza bezpieczeństwa pracy na stanowisku operatora wtry-skarki, Cz. 4. 'PlastNews' 9, 26-31, 2010.
 4. Karczewski J.T., Karczewska K.W., Zarządzanie bezpieczeństwem pracy, ODDK Gdańsk, 2014.
 5. Kodeks pracy, art. 226 i 227
 6. Krause M., Praktyczne aspekty doboru metod oceny ryzyka zawodowego. 'Zeszyty Naukowe Poli-techniki Śląskiej', 177-178, 2011.
 7. Lis T., Nowacki K., Małyska T., Ocieczek W., Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego jako element zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 597 - 603, 2014.
 8. Pawłowska Z., Pietrzak L., Ocena ryzyka zawodowego według wymagań polskiej normy PN-N-18002, materiały konferencji - Risk Analysis and Safety Management of Technical Systems, Gdynia - Gdańsk 25-27.06.2001.
 9. Pawłowska Z.,: Wskaźniki do oceny skuteczności zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, 'Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka', 8 (491): 32-34, 2012.
 10. Pawłowska Z., Zarządzać bezpieczeństwem to przewidywać zagrożenia. 'Bezpieczeństwo Pracy. Na-uka i Praktyka', 5 (464) , s. 42-43, 2010.
 11. PN-N-18001: 2004 Wymagania dla zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
 12. PN-N-18002: 2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego.
 13. PN-N-18004: 2001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wytyczne wdrażania - praktyczne wskazówki.
 14. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity), Dz.U.2003.169.1650 z późn. zmian.
 15. Romanowska-Słomka I., Słomka A., Zarządzanie ryzykiem zawodowym, Wyd. VI, Tarnobus, Kraków-Tarnobrzeg, 2008.
 16. Raport PIP, Ocena Ryzyka Zawodowego w małych przedsiębiorstwach, 2008.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu