BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piekarski Wiesław (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), Dzieniszewski Grzegorz (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Title
Procesy logistyczne i transportowe recyklingu w aspekcie bezpieczeństwa ekologicznego
Transport and logistics processes of recycling in terms of ecological safety
Source
Logistyka, Logistyka - nauka, 2015, nr 5, CD 1, s. 461-466, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Recykling, Zagrożenia ekologiczne, Bezpieczeństwo ekologiczne, Transport, Technologia, Procesy logistyczne
Recycling, Ecological hazard, Environmental security, Transport, Technology, Logistics processes
Note
streszcz., summ.
Abstract
Istotnym problemem bezpieczeństwa ekologicznego są procesy towarzyszące recyklingowi. Mocno rozbudowane procesy logistyczne, obejmujące zarówno transport i logistykę zużytych obiektów technicznych, procesy właściwego recyklingu oraz logistykę, transport i przetwarzanie uzyskanych surowców, powodują liczne zagrożenia. Kluczowym problemem jest niekontrolowany międzynarodowy i krajowy przepływ odpadów, liczne nieprawidłowości w procesach technicznych recyklingu oraz stosunkowo słabe mechanizmy i procedury nadzoru nad podmiotami zajmującymi się recyklingiem. Celem artykułu jest gruntowna analiza procesów logistycznych, transportowych i technicznych recyklingu, wskazanie na obszary występowania zagrożeń oraz na problemy wynikające z niekontrolowanego przepływu zużytych obiektów technicznych, zwłaszcza z zachodu Europy na wschód.(abstrakt oryginalny)

The main problems of ecological safety are recycling processes. Highly developed logistics processes, including transportation and the logistics of used technical objects, proper recycling processes and logistics, transportation and processin g of gained raw materials. A key problem is uncontrollable flow of international and national waste, numerous irregularities in the technical processes of recycling and relatively weak mechanisms and procedures of supervising over recyclers. The purpose of this article is a thorough analysis of the logistics, transportation and technical processes of recycling, an indication of the areas of risks and problems arising from the uncontrollable flow of the technical waste, especially from the west to east Europe.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
Bibliography
Show
 1. Dz.U. 2001 r. Nr 62 poz. 628 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.
 2. Merkisz-Guranowska A., Aspekty rozwoju recyklingu w Polsce, Poznań-Radom, 2005.
 3. Oprzędkiewicz J., Stolarski S. Technologia i systemy recyklingu samochodów, Warszawa, 2003.
 4. Sarjusz - Wolski Z.: Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, 2012.
 5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 12 października 2005 r. w sprawie wymagań dla punktów zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. 2005 r. Nr 214 poz. 1806 2005 r.).
 6. Dyrektywa 2000/53/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 18 września 2000 r. w sprawie samochodów wycofanych z eksploatacji.
 7. Dz.U. 2001 r. Nr 62 poz. 628.
 8. Szymonik A., Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Cz. 1 i 2. Difin, Warszawa, 2011.
 9. Płaczek E., Modele rozwoju usługodawców logistycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice, 2012.
 10. Brdulak H. (red.), Logistyka przyszłości. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2012.
 11. Bendkowski J., Radziejowska G., Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Poli-techniki Śląskiej, Gliwice, 2011.
 12. Witkowski J., Bąkowska-Morawska U., Strategie i logistyka w sektorze usług: strategie na rynku TSL, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław, 2011.
Cited by
Show
ISSN
1231-5478
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu