BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobczyński Tadeusz (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy)
Title
Zmiany poziomu zrównoważenia gospodarstw rolniczych UE w latach 1989-2005 - implikacje dla Polski
Changes of Agriculture's Sustainability Level in Countries of EU-12 in Years 1989-2005 and Their Implications for Poland
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2008, t. 94, z. 2, s. 106-114, tab., bibliogr. 19 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Gospodarstwa rolne, Sieć Danych Rachunkowości Rolnej (SDRR), Dochody rolnicze
Arable farm, Farm Accountancy Data Network (FADN), Farm household income
Note
streszcz., summ.
Abstract
Na podstawie danych europejskiego systemu FADN porównano zmiany poziomu zrównoważenia gospodarstw rolniczych byłej unijnej "dwunastki" (UE-12) w latach 1989-2005. W badanym okresie następowała poprawa zrównoważenia gospodarstw rolniczych w aspekcie przyrodniczo-środowiskowym. W aspekcie społecznoekonomicznym zwiększanie skali produkcji, wydajności roślin i zwierząt, a także produkcyjności i produktywności ziemi oraz pracy nie powstrzymywały spadku dochodów i konieczne było rosnące wsparcie dopłatami. Sytuacja ekonomiczna rolników w coraz większym stopniu była zależna od wsparcia podatników. (abstrakt oryginalny)

The paper aims to analyze changes of sustainability level in countries of UE12 in years 1989-2005 using data collected by European system of agricultural accountancy FADN. In the analyzed period the sustainability of farms was improving considering environmental and natural aspects. Fertilization costs per 1 ha of agricultural area or 1 dt of wheat were falling. Livestock density and grains’ share in crops were also decreasing. Only fertilization and pesticides cost per land and crop unit ratios increased. In the same time production scale, crops and livestock output, land and labour profitability were growing. Unfortunately the labour and land profitability adjusted by taxes and surcharges balance declined. Farmers' economic condition has become even more dependent on support from tax payers. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Baum R. 2007: Podstawowe założenia oceny zrównoważonego rozwoju w rolnictwie. Roczniki Naukowe SERiA, T. 9, z. 1, s. 28-33.
 2. Baum R. 2006: Zrównoważony rozwój w organizacji i zarządzaniu gospodarstwem rolnym. Roczniki Naukowe SERiA, 2006, t. 8, z. 1, s. 14-18.
 3. Czyżewski A., Henisz-Matuszczak S. 2005: Makroekonomiczne uwarunkowania rolnictwa industrialnego i społecznie zrównoważonego. Refleksje na temat sprzężeń regulacyjnych i realnych. [W:] Zegar J. St. (red.) Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. IERiGŻ, Warszawa, s. 53-71.
 4. Kopiński J. 2006: Bilans składników nawozowych w gospodarstwach rolnych jako kryterium zrównoważonego gospodarowania. [W:] Zegar J. S. (red.) Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, Warszawa, s. 25-42.
 5. Krasowicz S. 2005: Cechy rolnictwa zrównoważonego. Makroekonomiczne uwarunkowania rolnictwa industrialnego i społecznie zrównoważonego. Refleksje na temat sprzężeń regulacyjnych i realnych. [W:] Zegar J. S. (red.) Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. IERiGŻ, Warszawa, s. 53-7.
 6. Mańko S., Sass R., Sobczyński T. 2006: Poziom zrównoważenia produkcji rolniczej w krajach UE. [W:] Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska i standardów UE, XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa 26-27.09.2006 r. IBMER, Warszawa, s. 289-294.
 7. Mańko S., Sass R., Sobczyński T. 2006: Poziom zrównoważenia produkcji w wybranych typach rolniczych gospodarstw. XI Konfer. Nauk. Nowe techniki i technologie w rolnictwie zrównoważonym. 8-9.03.2006 r. Kielce. IBMER, Komitet Techniki Rolniczej PAN, Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej. Problemy Inżynierii Rolniczej 1(51), s. 37-46.
 8. Mańko S., Sass R., Sobczyński T. 2007a: Level of sustainability of agricultural production in Poland as compared with the European Union countries. Folia Univ. Agric. Stetin. Oeconomica, 254 (47), s. 177-184.
 9. Mańko S., Sass R., Sobczyński T. 2007b: Intensyfikacja produkcji a zmiany zrównoważenia polskich gospodarstwach mlecznych w latach 2004-2005. [W:] Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska i standardów UE, XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa 25-26.09.2007 r. IBMER, Warszawa, s. 34-40.
 10. Mańko S., Sass R., Sobczyński T. 2008: Zmiany poziomu zrównoważenia płynności finansowej w gospodarstwach rolniczych UE w latach 1989-2005. [W:] Zarz¹dzanie finansami w jednostkach gospodarczych i budżetowych. I Ogólnopolska Konferencja Naukowa 10-11.04.2008 r. SGGW, Warszawa. Zesz. Nauk. SGGW, nr 64, s. 5-22.
 11. Mańko S., Sass R., Sobczyński T. 2005: Organizacja i wyniki gospodarstw bydlęcych i trzodowych. Prace Naukowe, nr 1070. AE Wrocław 2005, T. 2, s. 67-74.
 12. Sobczyński T. 2007: Wybrane elementy poziomu zrównoważenia produkcji w gospodarstwach mlecznych krajów UE. RNR, Seria G – Ekonomika rolnictwa, T. 93, z. 2, s. 88-97.
 13. Sobczyński T. 2008a: Zmiany poziomu zrównoważenia gospodarstw rolniczych UE w latach 1989-2005. [W:] Jakość, bezpieczeństwo, ekologia w sektorze rolno-spożywczym - kierunki rozwoju. Konferencja Naukowa 06.06.2008 r. UG WZ, Gdańsk (w druku).
 14. Sobczyński T. 2008b: Zróżnicowanie regionalne oddziaływania gospodarstw rolniczych UE w latach 1989-2005. [W:] Jakość, bezpieczeństwo, ekologia w sektorze rolno-spożywczym - kierunki rozwoju. Konferencja Naukowa 06.06.2008 r. UG WZ, Gdańsk. [W:] Jakość, bezpieczeństwo, ekologia w sektorze rolno-spożywczym - kierunki rozwoju. Konferencja Naukowa 06.06.2008 r. UG WZ, Gdańsk (w druku).
 15. Styś W. 1936: Wpływ uprzemysłowienia na ustrój rolny. Lwów, s. 1-259.
 16. Wilk W. 2005: Gospodarstwa zrównoważone w świetle danych FADN. [W:] Zegar J. S. (red.) Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym, Warszawa. s. 25-42.
 17. Wilk W. 2006: Bilans składników nawozowych w gospodarstwach rolnych jako kryterium zrównoważonego gospodarowania. [W:] Zegar J. S. (red.) Koncepcja badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. IERiGŻ, Warszawa.
 18. http://www.ec.europa.eu/agriculture/rica
 19. http://www.fadn.pl
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu