BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Filipiak Tadeusz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Hodowla roślin ogrodniczych w spółkach ANR
Breeding Horticultural Plant in APA'S Companies
Source
Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, Ekonomika Rolnictwa, 2008, t. 94, z. 2, s. 157-163, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Annals of Agricultural Science. Series G, Economy
Keyword
Produkcja roślinna, Produkty ogrodnicze, Spółki
Crop production, Horticultural products, Companies
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu przedstawiono sytuację w hodowli roślin ogrodniczych w spółkach ANR w latach 1996-2006. Spółki hodowli roślin ogrodniczych odgrywają istotną rolę, ponieważ ich własnością w 2006 roku było 74% odmian krajowych znajdujących się w Centralnym Rejestrze Odmian Roślin Warzywnych COBORU. W analizowanych latach nastąpił wzrost rejestracji odmian, pomimo zmniejszenia się liczby gatunków w badaniach oraz liczby przedsiębiorstw. Zwiększyła się również liczba odmian należących do spółek. Nakłady ogółem ponoszone na hodowlę roślin ogrodniczych w analizowanych latach zmniejszyły się w ujęciu nominalnym o 24%. Jednak w ujęciu realnym nakłady na hodowlę zmniejszyły się aż o 56%. (abstrakt oryginalny)

The paper analysis horticultural breeding plants in APA’s companies. These firms are crucial in the development of biological progress. They own 74% of Polish vegetable sub-species listed in Official Subspecies Register in the 2006 year. In the research period 1996-2006, generally there was observable the increase of varieties registration, and decrease of number of species in research and number of enterprises. However there was noted increase of varieties owned by APA’s companies (45%) in the Register. It is important to note that the funds spend on horticultural plant breeding decreased by 56% in the research period. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Informacja o stanie hodowli roślin i nasiennictwa w spółkach AWRSP. Lata 1996-2006. Maszynopisy OT AWRSP (ANR) w Warszawie. Warszawa.
  2. Lista odmian roślin warzywnych COBORU. Lata 1996-2006. Słupia Wielka, wyd. COBORU.
  3. Majewski E., Kierul Z. 1991: Postęp techniczny w gospodarstwie rolniczym. Wydawnictwo PWRiL. Warszawa.
  4. Nalborczyk E. 1997: Postęp biologiczny a rozwój rolnictwa w końcu XX wieku i początku XXI stulecia. Agricola, nr 33 - suplement. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  5. Runowski H. 1997: Postęp biologiczny w rolnictwie. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
  6. Strużek B. 1976: Rewolucja naukowo-techniczna w rolnictwie. Wieś Współczesna, nr 6.
Cited by
Show
ISSN
0080-3715
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu